REKLAMA

BRAND24 S.A.: wyniki finansowe

2023-11-23 08:55
publikacja
2023-11-23 08:55
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Brand24_Raport_Q3_2023_Skonsolidowany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Brand24_Sprawozdanie_Finansowe_Q3_2023_Skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Brand24_Sprawozdanie_Finansowe_Q3_2023_Jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 20 097 16 114 4 391 3 437
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 11 469 9 889 2 506 2 109
III. EBITDA 6 114 4 240 1 336 904
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 880 2 412 848 515
V. Zysk (strata) netto 3 682 1 298 804 277
VI. Aktywa razem 24 583 14 215 5 303 3 031
VII. Aktywa obrotowe 7 880 5 069 1 700 1 081
VIII. Kapitał własny 10 280 6 607 2 218 1 409
IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 302 7 609 3 085 1 622
X. Zobowiązania długoterminowe 7 735 2 911 1 669 621


Skonsolidowane dane finansowe
zaprezentowane powyżej zostały przeliczone na euro wg następujących
zasad:- poszczególne pozycje
rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczone
zostały po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego z miesięcy w danym
okresie sprawozdawczym tzn.

dla okresu od 1 stycznia do 30 września 2023 roku 1 EUR = 4,5773 PLN orazdla
okresu od 1 stycznia do 30 września 2022 roku 1 EUR = 4,6880 PLN-
poszczególne pozycje bilansu przeliczone zostały według kursu ogłoszonego
przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj.30
września 2023 roku 1 EUR = 4,6356 PLN ina dzień 31 grudnia 2022
roku 1 EUR= 4,6899 PLN

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Brand24 Raport Q3 2023 Skonsolidowany.pdfBrand24 Raport Q3 2023 Skonsolidowany.pdf Brand24 Raport Q3 2023 Skonsolidowany
Brand24 Sprawozdanie Finansowe Q3 2023 Skonsolidowane.pdfBrand24 Sprawozdanie Finansowe Q3 2023 Skonsolidowane.pdf Brand24 Sprawozdanie Finansowe Q3 2023 Skonsolidowane
Brand24 Sprawozdanie Finansowe Q3 2023 Jednostkowe.pdfBrand24 Sprawozdanie Finansowe Q3 2023 Jednostkowe.pdf Brand24 Sprawozdanie Finansowe Q3 2023 Jednostkowe.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-23 Michał Sadowski Prezes Zarządu
2023-11-23 Piotr Wierzejewski Członek Zarządu
2023-11-23 Bartosz Kozłowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki