REKLAMA
NA ŻYWO

BRAND24 S.A.: wyniki finansowe

2023-03-28 22:06
publikacja
2023-03-28 22:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
b24_2022-12-31_pl.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
b24_2022-12-31_pl.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
B24_SZzD_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
B24_SZzD_2022-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
B24_Ocena_RN_skon_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
B24_Osw_RN_skons_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB-SSF-Brand-24_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2021 2022 2021
I. Przychody ze sprzedaży 22 171,00 15 794,00 4 729,00 3 450,00
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 13 530,00 8 886,00 2 886,00 1 941,00
III. EBITDA 5 282,00 2 952,00 1 127,00 645,00
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 786,00 759,00 594,00 166,00
V. Zysk (strata) netto 1 547,00 264,00 330,00 58,00
VI. Aktywa razem 14 215,00 11 393,00 3 031,00 2 477,00
VII. Aktywa obrotowe 5 069,00 2 958,00 1 081,00 643,00
VIII. Kapitał własny 6 607,00 4 485,00 1 409,00 975,00
IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 609,00 6 908,00 1 622,00 1 502,00
X. Zobowiązania długoterminowe 2 911,00 2 484,00 621,00 540,00
Skonsolidowane dane finansowe zaprezentowane powyżej zostały przeliczone na euro wg następujących zasad:
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczone zostały po kursie
stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego z miesięcy w
danym okresie sprawozdawczym tzn.
dla okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku 1 EUR = 4,6883 PLN oraz
dla okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku 1 EUR = 4,5775 PLN
-poszczególne pozycje bilansu przeliczone zostały według kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień
bilansowy tj.
31 grudnia 2022 roku 1 EUR = 4,6899 PLN i
na dzień 31 grudnia 2021 roku 1 EUR= 4,5994 PLN
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
b24_2022-12-31_pl.zipb24_2022-12-31_pl.zip Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2022
b24_2022-12-31_pl.zip.xadesb24_2022-12-31_pl.zip.xades Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2022 - podpis
B24_SZzD_2022-12-31_pl.xhtmlB24_SZzD_2022-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie Zarzadu 2022
B24_SZzD_2022-12-31_pl.xhtml.xadesB24_SZzD_2022-12-31_pl.xhtml.xades Sprawozdanie Zarzadu 2022 - podpis
B24_Ocena_RN_skon_2022-12-31_pl.xhtmlB24_Ocena_RN_skon_2022-12-31_pl.xhtml Ocena
B24_Osw_RN_skons_2022-12-31_pl.xhtmlB24_Osw_RN_skons_2022-12-31_pl.xhtml Oswiadczenie
SzB-SSF-Brand-24_2022-12-31_pl.xhtmlSzB-SSF-Brand-24_2022-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie bieglego rewidenta
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki