REKLAMA

BENEFIT SYSTEMS S.A.: wyniki finansowe

2021-05-28 17:19
publikacja
2021-05-28 17:19
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SKONSOLIDOWANY_RAPORT_KWARTALNY_GRUPY_KAPITALOWEJ_BENEFIT_SYSTEMS_ZA_OKRES_3_MIESIECY_ZAKONCZONY_31_MARCA_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CONSOLIDATED_QUARTERLY_REPORT_OF_THE_BENEFIT_SYSTEMS_GROUP_FOR_THE_THREE_MONTHS_ENDED_MARCH_31ST_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BENEFIT SYSTEMS
I. Przychody ze sprzedaży 98 513 386 080 21 547 87 820
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -49 367 42 939 -10 797 9 767
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -56 766 1 534 -12 416 349
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -49 793 1 417 -10 891 322
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -48 916 2 049 -10 699 466
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 31 855 111 899 6 967 25 453
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 273 -13 890 -2 247 -3 159
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -30 420 21 861 -6 653 4 973
IX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -8 838 119 870 -1 933 27 266
X. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 776 234 2 740 789 2 776 234 2 740 789
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 2 792 262 2 775 546 2 792 262 2 775 546
XII. Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR) -17,62 0,75 -3,85 0,17
XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR) -17,52 0,74 -3,83 0,17
XIV. Stan na 31.03.2021 Stan na 31.12.2020 Stan na 31.03.2021 Stan na 31.12.2020
XV. Aktywa 1 920 225 2 044 303 412 039 442 988
XVI. Zobowiązania długoterminowe 935 830 969 436 200 809 210 071
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 512 792 551 867 110 034 119 586
XVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 474 041 524 527 101 719 113 662
XIX. Kapitał podstawowy 2 894 2 894 621 627
XX. Liczba akcji 2 894 287 2 894 287 2 894 287 2 894 287
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 163,79 181,23 35,14 39,27
WYBRANE DANE FINANSOWE BENEFIT SYSTEMS S.A.
XXII. Przychody ze sprzedaży 72 028 273 035 15 754 62 106
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -27 675 39 613 -6 053 9 011
XXIV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -33 523 11 436 -7 332 2 601
XXV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -26 204 10 812 -5 731 2 459
XXVI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 762 89 336 4 104 20 321
XXVII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 102 -94 628 897 -21 524
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -33 363 57 122 -7 297 12 993
XXIX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -10 499 51 830 -2 296 11 790
XXX. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 776 234 2 740 789 2 776 234 2 740 789
XXXI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 2 792 262 2 775 546 2 792 262 2 775 546
XXXII. Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki (w PLN / EUR) -9,44 3,94 -2,06 0,90
XXXIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki (w PLN / EUR) -9,38 3,90 -2,05 0,89
XXXIV. Stan na 31.03.2021 Stan na 31.12.2020 Stan na 31.03.2021 Stan na 31.12.2020
XXXV. Aktywa 1 810 326 1 861 900 388 457 403 463
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe 889 518 926 197 190 871 200 701
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 346 017 334 708 74 248 72 529
XXXVIII. Kapitał własny 574 791 600 995 123 338 130 232
XXXIX. Kapitał podstawowy 2 894 2 894 621 627
XL. Liczba akcji 2 894 287 2 894 287 2 894 287 2 894 287
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 198,60 207,65 42,61 45,00


W okresach objętych sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych
danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego
w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:-  kurs
obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 31.03.2021 4,6603
PLN/EUR, 31.12.2020: 4,6148 PLN/EUR, średni kurs w okresie, obliczony
jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca w danym okresie: 01.01 - 31.03.2021 4,5721 PLN/EUR, 01.01 -
31.03.2020 4,3963 PLN/EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BENEFIT SYSTEMS ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2021.pdfSKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BENEFIT SYSTEMS ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2021.pdf SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BENEFIT SYSTEMS ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2021
CONSOLIDATED QUARTERLY REPORT OF THE BENEFIT SYSTEMS GROUP FOR THE THREE MONTHS ENDED MARCH 31ST 2021.pdfCONSOLIDATED QUARTERLY REPORT OF THE BENEFIT SYSTEMS GROUP FOR THE THREE MONTHS ENDED MARCH 31ST 2021.pdf CONSOLIDATED QUARTERLY REPORT OF THE BENEFIT SYSTEMS GROUP FOR THE THREE MONTHS ENDED MARCH 31ST 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-28 BARTOSZ JÓZEFIAK CZŁONEK ZARZĄDU
2021-05-28 ADAM RADZKI CZŁONEK ZARZĄDU
2021-05-28 WOJCIECH SZWARC CZŁONEK ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki