REKLAMA

ATMGRUPA: wyniki finansowe

2022-04-28 18:26
publikacja
2022-04-28 18:26
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
Sprawozd_finans_ATM_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozd_finans_ATM_2021-12-31_pl.BES.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozd_Zarzadu_ATM_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozd_Zarzadu_ATM_2021-12-31_pl.BES.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Audit_Report_ATM_Grupa_Jednostka_Final.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Audit_Report_ATM_Grupa_Jednostka_Final.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzad_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzad_2021-12-31_pl.BES.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_2021-12-31_pl.BES.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
I. Przychody ze sprzedaży 131 452,00 116 245,00 28 717,00 25 981,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 780,00 12 163,00 3 884,00 2 719,00
III. Zysk (strata) brutto 17 685,00 12 690,00 3 863,00 2 836,00
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 14 497,00 10 460,00 3 167,00 2 338,00
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 14 497,00 10 460,00 3 167,00 2 338,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 474,00 24 186,00 3 380,00 5 406,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 952,00 -10 785,00 -1 519,00 -2 411,00
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 966,00 -7 870,00 -3 051,00 -1 759,00
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -5 444,00 5 531,00 -1 189,00 1 236,00
X. Aktywa razem 249 502,00 250 807,00 54 247,00 54 348,00
XI. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 32 227,00 35 384,00 7 007,00 7 668,00
XII. Zobowiązania długoterminowe 19 379,00 15 398,00 4 213,00 3 337,00
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 12 382,00 19 986,00 2 692,00 4 331,00
XIV. Kapitał własny 217 275,00 215 423,00 47 240,00 46 681,00
XV. Kapitał zakładowy 8 430,00 8 430,00 1 833,00 1 827,00
XVI. Liczba akcji (w szt.) 84 300 000,00 84 300 000,00 84 300 000,00 84 300 000,00
XVII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,17 0,12 0,04 0,03
XVIII. Rozwodniona liczba akcji 84 300 000,00 84 300 000,00 84 300 000,00 84 300 000,00
XIX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,17 0,12 0,04 0,03
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,58 2,56 0,56 0,55
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,58 2,56 0,56 0,55
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,15 0,08 0,03 0,02
XXIII. Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,60 4,61
XXIV. Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,58 4,47
Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.
Uwaga: pozycje od X do XV - dane na koniec czwartego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozd_finans_ATM_2021-12-31_pl.xhtmlSprawozd_finans_ATM_2021-12-31_pl.xhtml Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Sprawozd_finans_ATM_2021-12-31_pl.BES.xhtml.xadesSprawozd_finans_ATM_2021-12-31_pl.BES.xhtml.xades Jednostkowe sprawozdanie finansowe - podpisy
Sprawozd_Zarzadu_ATM_2021-12-31_pl.xhtmlSprawozd_Zarzadu_ATM_2021-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie z działalności Spółki ATM Grupa
Sprawozd_Zarzadu_ATM_2021-12-31_pl.BES.xhtml.xadesSprawozd_Zarzadu_ATM_2021-12-31_pl.BES.xhtml.xades Sprawozdanie z działalności Spółki ATM Grupa - podpisy
Audit Report ATM Grupa Jednostka Final.xhtmlAudit Report ATM Grupa Jednostka Final.xhtml Sprawozdanie audytora z badania
Audit Report ATM Grupa Jednostka Final.xhtml.xadesAudit Report ATM Grupa Jednostka Final.xhtml.xades Sprawozdanie audytora z badania - podpisy
Ocena_RN_2021-12-31_pl.xhtmlOcena_RN_2021-12-31_pl.xhtml Ocena Rady Nadzorczej sytuacji Grupy Kapitałowej i Spółki za 2021 r.
Oswiadczenie_RN_2021-12-31_pl.xhtmlOswiadczenie_RN_2021-12-31_pl.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej o wyborze audytora i funkcjonowaniu Komitetu Audytu
Oswiadczenie_Zarzad_2021-12-31_pl.xhtmlOswiadczenie_Zarzad_2021-12-31_pl.xhtml Oświadczenie Zarządu w sprawie prawdziwości i rzetelności sporządzonych sprawozdań
Oswiadczenie_Zarzad_2021-12-31_pl.BES.xhtml.xadesOswiadczenie_Zarzad_2021-12-31_pl.BES.xhtml.xades Oświadczenie Zarządu w sprawie prawdziwości i rzetelności sporządzonych sprawozdań - podpisy
Informacja_Zarzadu_2021-12-31_pl.xhtmlInformacja_Zarzadu_2021-12-31_pl.xhtml Informacja Zarządu dotycząca wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej
Informacja_Zarzadu_2021-12-31_pl.BES.xhtml.xadesInformacja_Zarzadu_2021-12-31_pl.BES.xhtml.xades Informacja Zarządu dotycząca wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej - podpisy
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki