REKLAMA

APATOR: wyniki finansowe

2021-04-28 07:56
publikacja
2021-04-28 07:56
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Apator_SA_Sprawozdanie_finansowe_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_dane_pozafinansowe_2020_(1).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_zarzadu_ASA_i_GK_Apator_RS_2020_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_do_sprawozdan.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Opinia_PSR_-_APATOR_jednostkowe_2804.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży dóbr i usług 353424,00 262967,00 78992,00 61130,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23968,00 12210,00 5357,00 2838,00
III. Zysk (strata) brutto 56609,00 54518,00 12652,00 12673,00
IV. Zysk (strata) netto 51555,00 54072,00 11523,00 12570,00
V. Zysk (strata) z działalności zaniechanej 0,00 0,00 0,00 0,00
VI. Zysk (strata) netto 51555,00 54072,00 11523,00 12570,00
VII. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy 51555,00 54072,00 11523,00 12570,00
VIII. Zysk (strata) netto przypadająca udziałom niesprawującym kontroli 0,00 0,00 0,00 0,00
IX. Średnia ważona liczba akcji 32804907,00 33050308,00 32804907,00 33050308,00
X. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]: 2,00 2,00 0,00 0,00
XI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 36315,00 38206,00 7869,00 8972,00
XII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 13331,00 20862,00 2889,00 4899,00
XIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -49360,00 -56697,00 -10696,00 -13314,00
XIV. Przepływy pieniężne razem 286,00 2371,00 62,00 557,00
XV. Aktywa razem 501221,00 494377,00 108612,00 116092,00
XVI. Aktywa trwałe 396309,00 386688,00 85878,00 90804,00
XVII. Aktywa obrotowe 104912,00 107689,00 22734,00 25288,00
XVIII. Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli 369404,00 355188,00 80048,00 83407,00
XIX. Kapitał akcyjny 3281,00 3286,00 711,00 772,00
XX. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 12381,00 11990,00 2683,00 2816,00
XXI. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 119436,00 127199,00 25881,00 29869,00
XXII. Średnia ważona liczba akcji 32804907,00 32853721,00 32804907,00 32853721,00
XXIII. Wartość księgowa netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]: 11,00 11,00 2,00 3,00


Powyższe dane finansowe za okresy zakończone 31 grudnia 2020 roku oraz
31 grudnia 2019 roku zostały przeliczone na EUR według następujących
zasad:− poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów -
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR
ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca
okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku - 4,4742, okresu
od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku - 4,3018.− poszczególne
pozycje sprawozdania z przepływów pieniężnych - według średniego kursu
EUR ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2020 roku
- 4,6148, na dzień 31 grudnia 2019 roku - 4,2585.− poszczególne
pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu EUR
ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2020 roku -
4,6148, na dzień 31 grudnia 2019 roku - 4,2585.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Apator_SA_Sprawozdanie finansowe_2020.pdfApator_SA_Sprawozdanie finansowe_2020.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe Apator SA
Raport_dane pozafinansowe_2020 (1).pdfRaport_dane pozafinansowe_2020 (1).pdf Raport z danych pozafinansowych
Sprawozdanie zarządu ASA i GK Apator RS 2020 r.pdfSprawozdanie zarządu ASA i GK Apator RS 2020 r.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Apator SA i GK Apator za 2020 r.
List Prezesa Zarządu do sprawozdań.pdfList Prezesa Zarządu do sprawozdań.pdf List Prezesa do sprawozdań
Opinia PSR - APATOR jednostkowe 2804.pdfOpinia PSR - APATOR jednostkowe 2804.pdf Opinia biegłego do sprawozdania jednostkowego

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 Mirosław Klepacki Prezes Zarządu
2021-04-28 Arkadiusz Chmielewski Członek Zarządu
2021-04-28 Tomasz Łątka Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 Małgorzata Mazurek Dyrektor ds. Finansowych, Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki