REKLAMA

4FUN MEDIA S.A.: wyniki finansowe

2020-09-30 17:25
publikacja
2020-09-30 17:25
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Grupa_4_Fun_Media_SF_I_polrocze_2020_do_publikacji.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_4_Fun_Media_sprawozdanie_z_dzialalnosci_I_polrocze_2020_do_publikacji.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4FUN_PSF_i_PSSF_2020_MSR_Raport_z_przegladu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
I. Przychody netto ze sprzedaży 24 363,38 26 797,59 5 485,64 6 249,44
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 183,93 -1 671,76 -491,73 -389,87
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -2 140,16 -1 868,91 -481,88 -435,85
IV. Zysk (strata) netto -1 639,82 -2 082,57 -369,22 -485,67
V. Zysk przypadający na Akcjonariuszy podmiotu dominującego -1 026,10 -1 284,47 -231,04 -299,55
VI. Średnioważona liczba akcji 4 165 685 4 157 799 4 165 685 4 157 799
VII. Zysk (Strata) na jedną akcję przypadająca Akcjonariuszom 4fun Media S.A. (w zł/EUR) -0,25 -0,31 -0,06 -0,07
VIII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 8 058,86 3 909,03 1 814,53 911,62
IX. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 437,93 -5 515,61 -548,92 -1 286,29
X. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -3 014,55 -1 382,49 -678,75 -322,41
XI. Przepływy pieniężne netto razem 2 606,38 -2 989,08 586,85 -697,08
XII. Aktywa trwałe 54 648,08 58 634,76 12 236,47 13 768,88
XIII. Aktywa obrotowe 12 356,32 15 210,11 2 766,75 3 571,70
XIV. Aktywa razem 67 004,40 73 844,86 15 003,22 17 340,58
XV. Zobowiązania razem 41 587,53 47 053,96 9 312,03 11 049,42
XVI. Zobowiązania długoterminowe 16 849,48 19 673,59 3 772,83 4 619,84
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 24 738,05 27 380,37 5 539,20 6 429,58
XVIII. Kapitały własne 25 416,87 26 790,90 5 691,19 6 291,16
XIX. Kapitał akcyjny 4 238,96 4 238,96 949,16 995,41
XX. Wartość księgowa na akcję (w zł/EUR) 6,10 6,44 1,37 1,51
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Grupa_4_Fun_Media_SF_I_półrocze_2020_do publikacji.pdfGrupa_4_Fun_Media_SF_I_półrocze_2020_do publikacji.pdf
Grupa_4_Fun_Media_sprawozdanie z działalności_I_półrocze_2020_do publikacji.pdfGrupa_4_Fun_Media_sprawozdanie z działalności_I_półrocze_2020_do publikacji.pdf
4FUN_PSF i PSSF 2020_MSR_Raport z przeglądu.pdf4FUN_PSF i PSSF 2020_MSR_Raport z przeglądu.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-30 Aneta Parafiniuk Członek Zarządu
2020-09-30 Tomasz Misiak Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki