REKLAMA

4FUN MEDIA S.A.: wyniki finansowe

2019-11-29 18:03
publikacja
2019-11-29 18:03
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Grupa_4_Fun_Media_raport__3Q2019_29_11_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_4_Fun_Media_raport__3Q2019_29_11_2019_pdf.xml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży 39 727,35 39 299,05 9 220,48 9 239,23
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 915,29 7 263,29 -676,62 1 707,60
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -3 500,74 6 510,35 -812,50 1 530,59
IV. Zysk (strata) netto -3 770,55 5 639,67 -875,12 1 325,89
V. Zysk przypadający na Akcjonariuszy podmiotu dominującego -2 456,42 5 194,49 -570,12 1 221,23
VI. Średnioważona liczba akcji 4 155 435 4 069 951 4 155 435 4 069 951
VII. Zysk (Strata) na jedną akcję przypadająca Akcjonariuszom 4fun Media S.A. (w zł/EUR) -0,59 1,28 -0,14 0,30
VIII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 4 416,45 8 510,31 1 025,03 2 000,78
IX. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -10 075,26 -3 946,93 -2 338,41 -927,92
X. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 165,94 -2 622,46 38,51 -616,54
XI. Przepływy pieniężne netto razem -5 492,87 1 940,92 -1 274,86 456,31
XII. Aktywa trwałe 59 020,09 38 463,77 13 494,62 8 945,06
XIII. Aktywa obrotowe 15 974,72 25 742,26 3 652,53 5 986,57
XIV. Aktywa razem 74 994,81 64 206,03 17 147,16 14 931,63
XV. Zobowiązania razem 36 692,07 21 266,71 8 389,44 4 945,75
XVI. Zobowiązania długoterminowe 13 746,93 3 416,17 3 143,16 794,46
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 22 945,14 17 850,55 5 246,28 4 151,29
XVIII. Kapitały własne 38 302,74 42 939,32 8 757,71 9 985,89
XIX. Kapitał akcyjny 4 238,96 4 238,96 969,22 985,81
XX. Wartość księgowa na akcję (w zł/EUR) 9,22 10,55 2,11 2,45
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Grupa_4_Fun_Media_raport__3Q2019_29_11_2019.pdfGrupa_4_Fun_Media_raport__3Q2019_29_11_2019.pdf
Grupa_4_Fun_Media_raport__3Q2019_29_11_2019_pdf.xmlGrupa_4_Fun_Media_raport__3Q2019_29_11_2019_pdf.xml

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Aneta Parafiniuk Członek Zarządu
2019-11-29 Tomasz Misiak Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki