REKLAMA

Zysk ze sprzedaży walut a podatek i rozliczenie roczne PIT

2018-04-08 16:00
publikacja
2018-04-08 16:00

Wymiana walut po korzystnym kursie to rodzaj wzbogacenia. Mało kto zastanawia się, czy takie zdarzenie należy uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym PIT. Wyjaśniamy, kiedy i jak rozliczyć zysk ze sprzedaży walut.

fot. / / YAY Foto

Przedstawione zagadnienie może budzić pewne wątpliwości interpretacyjne. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych rozróżnia przychody uzyskiwane z poszczególnych źródeł, co umożliwia prawidłową ocenę zasad opodatkowania. W pierwszej kolejności niezbędne będzie dokonanie prawidłowej kwalifikacji osiągniętego przychodu, czyli rozstrzygnięcie, czy stanowią one źródło pozarolniczej działalności gospodarczej, czy są one przychodami z innych źródeł.

Przychód z innych źródeł

Znaczna część osób zajmujących się sprzedażą walut poza zakresem prowadzonej działalności gospodarczej nie zdaje sobie sprawy, że osiągnięty w ten sposób zysk należy rozliczyć w zeznaniu podatkowym. Coraz więcej Polaków wyjeżdża na zagraniczne wakacje, gdzie płaci inną walutą. Niektórzy dokonują również sporadycznych zakupów waluty, licząc się z wzrostem jej wartości w następnych miesiącach bądź latach. Problem może pojawić się w momencie, w którym uzyskujemy zysk, gdy dokonujemy ich kolejnej wymieniany na złotówki. W tym czasie jednakże wartość euro lub innej waluty może znacznie wzrosnąć względem złotego, dlatego też w pewien sposób wzbogacamy się poprzez wymianę. Zdecydowana większość z podatników nawet nie rozważa, czy powinna się z tak uzyskiwanego dochodu rozliczyć.

Konieczność opodatkowania wynika z ustawy o PIT, która statuuje naczelną zasadę powszechności opodatkowania, co oznacza, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody pozostawione do dyspozycji podatnika ze wskazanymi wyjątkami.

Dochody wymienione w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT oraz dochody, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku stanowią wyłączenia i zwolnienia dochodów z opodatkowania, jednakże nie ma w nich mowy o dochodzie ze sprzedaży walut, dlatego też dochód ten należy opodatkować.

Jeżeli transakcji obrotu walutą dokonuje osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, osiągnięty dochód zaliczymy do przychodów z innych źródeł. Zgodnie z definicją ustawy, dochodem jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. W związku z tym dochodem będzie różnica między kupnem waluty a jej sprzedażą.

Rozliczenia z tego dochodu dokonuje się w zeznaniu rocznym PIT-36. Formularz ten przeznaczony jest m.in. dla podatników, którzy uzyskali przychody z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek.

Działalność gospodarcza

Gdyby transakcje obrotu walutami  były podejmowane w sposób zorganizowany i ciągły, na własny rachunek i chodziłoby w nich przede wszystkim o osiągnięcie zysku, to przychody te stałyby się charakterystyczne dla działalności gospodarczej, dlatego też trzeba by je było zaliczyć do źródeł przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wówczas niezbędne jest dokumentowanie wszelkich kosztów i przychodów. Działalność taka jest bardzo ryzykowna, nigdy nie wiadomo, jak będzie się kształtował kurs walut, ale zyski osiągane w ten sposób mogą okazać się bardzo duże. Przedsiębiorcy powinni rozliczać dodatnie lub ujemne różnice kursowe na środkach własnych. Jeżeli różnice te są dodatnie, zwiększają się przychody z działalności gospodarczej, co skutkuje wzrostem podatku dochodowego. Dodatnia różnica ma miejsce, gdy kurs waluty wzrósł w stosunku do notowania z dnia jej wpływu. Z kolei ujemne różnice kursowe powstają w odwrotnej sytuacji, powodują wzrost kosztów firmy i tym samym obniża się podatek.

Przedsiębiorca musi skorzystać z jednej z trzech metod, żeby ustalić różnice kursowe:

  • FIFO (first in, first out) – najpierw rozlicza się kursy wpływu walut, które podatnik uzyskał najwcześniej
  • LIFO (last in, first out) – odwrotnie niż w pierwszej metodzie, tutaj najpierw rozlicza się kursy walut, które podatnik uzyskał najpóźniej
  • metoda średniej ważonej – oblicza się średnią ważoną z kursów historycznych, która jest jednolita dla wszystkich walut.

Prowadzący opisaną działalność gospodarczą powinno rozliczać tak uzyskane dochody na rocznym zeznaniu podatkowym - formularzu PIT-36.

Sprzedaż  waluty darowanej

Powyżej wskazano opodatkowanie od sprzedaży waluty zakupionej. Inaczej przedstawia się sytuacja, jeżeli mamy do czynienia ze sprzedażą waluty darowanej. W przypadku darowizny nie ponosimy kosztów jej uzyskania, ewentualnie ponosimy podatek od darowizny, który może być uznany za „koszt zakupu”.

Uznając, że jest to dochód z innych źródeł, dochodem nie będzie wówczas różnica między zakupem a sprzedażą, ale cała kwota uzyskana z wymiany waluty. I taką kwotę przychodu należy zgłosić do opodatkowania uwzględniające w rocznym zeznaniu podatkowym.

Sprzedaż walut elektronicznych - tzw. kryptowalut

Jeżeli doszło do sporadycznego zakupu jednostek kryptowaluty i obecnie rozważana jest jednorazowa lub sporadyczna sprzedaż, to przychody ze zbycia należy opodatkować w ramach źródła – prawa majątkowe i zastosować do nich podatek ustalony według skali podatkowej 18-32%.

W takim przypadku do rozliczenia przychodu podatnik wybrać musi PIT-36, a przychód wycenić po średnim kursie NBP z dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Datą uzyskania będzie dzień otrzymania lub postawienia do jego dyspozycji środków pieniężnych (w walucie lub w złotówkach) ze sprzedaży. Podatnik nie rozlicza natomiast przychodów lub kosztów z tytułu różnic kursowych – o ile pomiędzy datą otrzymania wynagrodzenia w walucie obcej - za sprzedaż kryptowaluty, a datą wymiany waluty zmienił się kurs przeliczeniowy lub też zmienił się kurs średni NBP, to występująca z tytułu wymiany różnica kursowa nie stanowi przychodu lub kosztu podatkowego.

Rozlicz PIT z naszym programem:

0

Wśród wykazywanych w deklaracji PIT-36 kosztów podatkowych wymienić należy w takim przypadku wszelkie faktycznie poniesione i prawidłowo udokumentowane wydatki poniesione w celu nabycia jednostek krypto walut. Koszty to nie tylko wydatek bezpośredni – czyli koszt nabycia prawa majątkowego, ale również wszelkie wydatki pośrednie, związane z obsługą rynku, jego kontrolą i prowadzeniem transakcji. Koszty wykazać należy w dacie ich poniesienia – zatem wyłącznie w roku, w którym faktycznie zostały one poniesione. Dotyczy to zarówno

Sprzedaż w trakcie roku kryptowaluty generującej przychód ze źródła „prawa majątkowe” nie zobowiązuje zbywcy do zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatek płatny jest do końca kwietnia roku następującego po roku, w którym uzyskano dochód.

W przypadku sprzedaży w ramach praw majątkowych – zastosowanie znajduje wyłącznie opodatkowanie według skali podatkowej – 18% dochodu, a po przekroczeniu dochodu 85 528 zł – nadwyżka podlega opodatkowaniu stopą 32%. Nie ma możliwości bez założenia działalności gospodarczej, wybrać podatku liniowego lub opodatkowania ryczałtowego.

Handel profesjonalny kryptowalutą zmusza do rejestracji działalności gospodarczej. W takim przypadku obowiązkowym jest opłacanie zaliczek na podatek dochodowy, bieżące rozliczanie przychodów i kosztów (z wyjątkami podatników rozliczających się metodą memoriału) oraz  przewalutowywanie transakcji z jednoczesnym rozliczeniem podatkowym różnic kursowych.

Przychód w ramach działalności rozliczyć należy w dacie wydania (faktycznej sprzedaży) coinów (datą graniczną jest termin realizacji transakcji, a nie zgłoszenia oferty sprzedaży), nie później niż w dacie wystawienia faktury lub uregulowania należności.

Koszty rozliczyć należy w dacie ich wystąpienia – zatem dacie nabycia waluty i odpowiednio poniesienia innych kosztów pośrednio związanych z uzyskaniem, zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów z transakcji kryptowalutą. Jednak u podatników, którzy zdecydują się na zasadę memoriału w rozliczeniach księgowych firmy – dopuszczalne jest rozliczenie się metodą rozliczenia kosztów nabycia w dacie sprzedaży zgodnie z zasadą FIFO (first In – first out).

Na sposób rozliczenia podatkowego ma wpływ proces pozyskania wirtualnej waluty, czyli fakt, czy nabycie jej nastąpiło:

  1. w sposób pierwotny, w procesie tzw. wydobywania lub

  2. w sposób pochodny, tj. nabywając ją od podmiotów trzecich, przykładowo na giełdzie wirtualnej waluty, kupując od indywidualnego posiadacza wirtualnej waluty, wypłacając z bankomatu wirtualnej waluty itd.

Proces ma znaczenie przede wszystkim  w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów. W przypadku wydobycia koszty te rozliczać można pośrednio – tzn. koszt zużycia energii, zakupu sprzętu itp. W przypadku nabycia wtórnego – kosztem jest przede wszystkim cena nabycia praw majątkowych.

Ponadto proces pozyskania wpływać będzie również na decyzję co do optymalnej formy opodatkowania. Przedsiębiorca ma obowiązek wybrać najkorzystniejszą dla niego metodę opodatkowania – jeśli nie chce pozostać opodatkowany 32% podatkiem po przekroczeniu 85 528 zł dochodu, to powinien dokonać zgłoszenia i zmienić formę opodatkowania i tak:

  1. U podatników, którzy decydowali się na wydobycie (nabycie pierwotne), najkorzystniejsza będzie decyzja o opodatkowaniu działalności w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych; taka decyzja wynika z niskich kosztów nabycia majątku sprzedawanego z dużym zyskiem – w tym przypadku z właściwą stawką będzie 3,0% przychodu, a podatnik poza okresowym opłacaniem podatku co miesiąc (lub kwartał) z końcem roku przychód musi wykazać na PIT-28,

  2. U podatników, którzy zajmują się sprzedażą waluty nabywanej w sposób pochodny – w zależności od wartości dochodu, podatnik powinien wybrać albo zasady ogólne (skalę podatkową), albo – przy dochodzie ponad 85 528 zł – podatek liniowy; taka decyzja wynika z wysokich kosztów nabycia sprzedawanych jednostek z proporcjonalnie niższym zyskiem niż w przypadku nabycia pierwotnego; podatnik ma prawo rozliczania kosztów a podatek oblicza od różnicy między przychodem a kosztami; w trakcie roku należy opłacać zaliczki na podatek, a z końcem roku – przygotować PIT-36 – w przypadku rozliczenia skalą podatkową lub PIT-36L – w przypadku wyboru podatku liniowego.

Adwokat Łukasz Wieszczeczyński, www.adwokaci-twz.pl

Przydatne skróty: jak rozliczyć PIT program do PIT-ów.

Źródło:
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (14)

dodaj komentarz
rippe
Artykuł skierowany jest do wyborów jedynie słusznej partii.
Jeśli wujek z Ameryki przysyła dutki w zielonych: pamiętaj - wpisz je do pita.
No, chyba, że wujek przysyła w złotówkach - wtedy też wpisz je do pita.
Nawet jeśli wujek nie przysyła w ogóle - też jest nakaz wpisania, bo teoretycznie mógłby, skąpiec.
Artykuł skierowany jest do wyborów jedynie słusznej partii.
Jeśli wujek z Ameryki przysyła dutki w zielonych: pamiętaj - wpisz je do pita.
No, chyba, że wujek przysyła w złotówkach - wtedy też wpisz je do pita.
Nawet jeśli wujek nie przysyła w ogóle - też jest nakaz wpisania, bo teoretycznie mógłby, skąpiec...
A Mora-Mora wyliczy ile z tego pita wycisnąć... I na ołówki...
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
cyklotron
na rynku crossout kupowałem "electronics" za 18 "golden coins" za 100. Teraz mogę sprzedać za 45 za 100 (a mam około 5000) ale się boję , że US mnie namierzy. Czy US ma konto na "crossoucie" aby pobrać należny podatek?
devnull
Ciekawe czy jest w polsce choc jednaosoba ktora kupujac i sprzedajac waluty anonimowo w kantorze wykazala to w zeznaniu. To jakis zart. Cale szczescie za ja tylko kupuje bo inaczej spac bym nie mogl w nocy.
summit
Kompletne oderwanie od rzeczywistości, są ludzie, którzy to robią w kantorach i to na dużych sumach i nie są właścicielami kantorów. Obroty w kantorze nie są rejestrowane imiennie, jeszcze ...
sel
A vjak rozliczyć straty na tym wszystkim? kto, jak i kiedy zwróci straconą różnicę?
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
silvio_gesell
Rząd jest odbiciem mentalności Polaków, że jeśli ktoś więcej zarabia to powinien więcej płacić.

Powiązane: Kryptowaluty

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki