Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

8. BILANS

9. POZYCJE POZABILANSOWE

10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
ZUK_Staporkow-przeglad_UoR_30.06.2019_raport-5-09-2019.pdf  (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
oswiadcznie_zarzadu.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Sprawozdanie_Zarzadu_I_polrocze_05.09.2019.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Informacje_dodatkowe_za_I_polrocze_2019r_.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 24 144 24 665 5 631 5 818
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 201 510 280 120
III. Zysk (strata) brutto 706 316 165 74
IV. Zysk (strata) netto 728 396 170 93
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 169 -2 967 -739 -700
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 178 54 41 13
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 436 1 735 335 409
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 555 -1 178 -363 -278
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 54 945 54 295 12 922 12 627
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 37 034 37 111 8 710 8 630
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 302 2 341 777 544
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 538 20 751 4 830 4 826
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 17 911 17 184 4 213 3 996
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 211 2 211 520 514
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 503 790 6 503 790 6 503 790 6 503 790
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,11 0,27 0,03 0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,75 2,64 0,65 0,61
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
ZUK Stąporków-przegląd UoR 30.06.2019 raport-5-09-2019.pdfZUK Stąporków-przegląd UoR 30.06.2019 raport-5-09-2019.pdf Raport firmy audytorskiej z przeglądu

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
oświadcznie zarządu.pdfoświadcznie zarządu.pdf Oświadczenie Zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-13 JACEK WEREMIEJ PREZES ZARZĄDU
2019-09-13 WOJCIECH KOSIŃSKI W-CE PREZES ZARZĄDU DS.SPRZEDAŻY I ROZWOJU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
Sprawozdanie Zarządu I półrocze 05.09.2019.pdfSprawozdanie Zarządu I półrocze 05.09.2019.pdf Sprawozdanie z działalności Zarządu za I półrocze 2019.

BILANS
Noty w tys.
półrocze / 2019 2018 półrocze / 2018
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 26 636 27 933 28 539
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 394 450 507
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 23 358 24 595 25 938
3. Należności długoterminowe 0 0 0
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe 1 720 1 720 1 756
4.1. Nieruchomości 1 720 1 720 1 756
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 164 1 168 337
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 164 1 168 337
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 28 309 26 362 24 980
1. Zapasy 10 177 11 210 10 120
2. Należności krótkoterminowe 5 910 5 051 7 343
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek 5 910 5 051 7 343
3. Inwestycje krótkoterminowe 2 002 3 562 1 885
Krótkoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 002 3 562 1 885
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 220 6 538 5 632
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0
A k t y w a r a z e m 54 945 54 295 53 519
PASYWA
I. Kapitał własny 17 911 17 184 15 821
1. Kapitał zakładowy 2 211 2 211 2 211
2. Kapitał zapasowy 14 972 13 214 13 214
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
3. Zysk (strata) netto 728 1 758 396
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 37 034 37 111 37 698
1. Rezerwy na zobowiązania 989 1 015 1 209
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 675 702 736
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 164 164 159
a) długoterminowa 156 156 134
b) krótkoterminowa 8 8 25
1.3. Pozostałe rezerwy 150 150 314
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 150 150 314
2. Zobowiązania długoterminowe 3 302 2 341 4 146
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 3 302 2 341 4 146
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 538 20 751 20 861
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek 20 472 20 688 20 728
3.2. Fundusze specjalne 66 63 133
4. Rozliczenia międzyokresowe 12 205 13 004 11 481
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 12 205 13 004 11 481
a) długoterminowe 3 626 3 844 4 014
b) krótkoterminowe 8 579 9 160 7 467
P a s y w a r a z e m 54 945 54 295 53 519
Wartość księgowa 17 911 17 184 15 821
Liczba akcji (w szt.) 6 503 790 6 503 790 6 503 790
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,75 2,64 2,43
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys.
półrocze / 2019 2018 półrocze / 2018
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych z tytułu
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe 1 431 857 982
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 1 431 857 982
- udzielonych gwarancji i poręczeń 1 431 857 982
2. Inne (z tytułu) 46 271 58 072 57 192
- - weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy 920 920 40
- - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych 1 354 1 193 1 193
- - przewłaszczenie na środkach trwałych ,hipoteka 29 050 41 012 41 012
- -zastaw na rzeczach ruchomych 14 947 14 947 14 947
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 47 702 58 929 58 173

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / 2019 półrocze / 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 24 144 24 665
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 23 529 24 222
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 615 443
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 21 442 21 789
- jednostkom powiązanym 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 20 826 21 366
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 616 422
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 702 2 876
IV. Koszty sprzedaży 35 35
V. Koszty ogólnego zarządu 2 371 2 734
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 296 107
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 684 1 520
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 132 63
2. Dotacje 799 585
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 333 479
4. Inne przychody operacyjne 420 393
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 779 1 117
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 260 885
3. Inne koszty operacyjne 519 232
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 201 510
X. Przychody finansowe 3 237
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 3 0
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 0 237
XI. Koszty finansowe 498 431
1. Odsetki w tym: 298 360
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 200 71
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 706 316
XIII. Podatek dochodowy -22 -80
część bieżąca
a) część odroczona -22 -80
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto 728 396
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 728 396
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 503 790 6 503 790
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,11 0,06
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 2019 2018 półrocze / 2018
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 17 184 15 425 15 425
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 17 184 15 425 15 425
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 211 2 211 2 211
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 211 2 211 2 211
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 13 214 20 019 20 019
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 1 758 -6 805 -6 805
a) zwiększenia (z tytułu) 1 758 0 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 1 758 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 6 805 6 805
- pokrycia straty 0 6 805 6 805
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 14 972 13 214 13 214
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 758 -6 805 -6 805
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 758 0 0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 758 0 0
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 1 758 0 0
- zasilenie kapitału zapasowego 1 758 0 0
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 -6 805 -6 805
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 -6 805 -6 805
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
a) zmniejszenia (z tytułu) 0 -6 805 -6 805
- pokrycia straty z kapitału zapasowego 0 -6 805 -6 805
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
4. Wynik netto 728 1 758 396
a) zysk netto 728 1 758 396
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 17 911 17 184 15 821
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 17 911 17 184 15 821

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2019 półrocze / 2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 728 396
II. Korekty razem -3 897 -3 363
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 1 409 1 620
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5 -63
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 292 368
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -133 -63
5. Zmiana stanu rezerw -26 -105
6. Zmiana stanu zapasów 1 034 2 572
7. Zmiana stanu należności -859 -699
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 142 -3 684
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -4 477 -3 317
10. Inne korekty 0 7
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -3 169 -2 967
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 203 81
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 203 81
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 25 27
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 25 27
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 178 54
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 9 824 4 519
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 9 824 313
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 4 206
II. Wydatki 8 388 2 784
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 7 950 2 208
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 145 208
8. Odsetki 293 368
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 436 1 735
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 555 -1 178
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 560 -1 115
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -5 63
F. Środki pieniężne na początek okresu 3 526 3 011
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 971 1 832
- o ograniczonej możliwości dysponowania 32 4
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
Informacje dodatkowe za I pólrocze 2019r_.pdfInformacje dodatkowe za I pólrocze 2019r_.pdf Informacja dodatkowa za I półrocze 2019.
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.