REKLAMA
DZIEŃ START-UPÓW

ZUE S.A.: wyniki finansowe

2021-11-17 17:25
publikacja
2021-11-17 17:25
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_kwartalny_ZUE_S.A._za_III_kwartaly_2021_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Dane skonsolidowane
I. Przychody ze sprzedaży 593 027 610 764 130 093 137 498
II. Zysk brutto ze sprzedaży 20 277 22 940 4 449 5 164
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 541 5 140 1 435 1 157
IV. Zysk (strata) brutto 5 969 4 268 1 309 961
V. Zysk (strata) netto 4 022 2 911 882 655
VI. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 3 999 2 928 877 659
VII. Zysk netto przypadający na jedną akcję 0,17 0,13 0,04 0,03
VIII. Liczba akcji na koniec okresu (sztuki) 23 030 083 23 030 083 23 030 083 23 030 083
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 046 -2 671 1 765 -601
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 723 -5 585 -597 -1 257
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -16 282 -3 685 -3 572 -830
XII. Przepływy pieniężne netto (razem) -10 959 -11 941 -2 404 -2 688
XIII. Wybrane pozycje bilansu Stan na dzień 30.09.2021 Stan na dzień 31.12.2020 Stan na dzień 30.09.2021 Stan na dzień 31.12.2020
XIV. Aktywa razem 533 671 524 973 115 192 113 758
XV. Zobowiązania razem 374 939 370 324 80 930 80 246
XVI. Zobowiązania długoterminowe 54 213 51 910 11 702 11 249
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 320 365 318 048 69 150 68 918
XVIII. Kapitał własny 158 732 154 649 34 262 33 512
XIX. Kapitał podstawowy 5 758 5 758 1 243 1 248
Dane jednostkowe
XX. Przychody ze sprzedaży 544 154 573 291 119 372 129 061
XXI. Zysk brutto ze sprzedaży 16 491 20 267 3 618 4 562
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 126 5 089 1 344 1 146
XXIII. Zysk (strata) brutto 5 968 4 817 1 309 1 084
XXIV. Zysk (strata) netto 4 275 3 416 938 769
XXV. Liczba akcji na koniec okresu (sztuki) 23 030 083 23 030 083 23 030 083 23 030 083
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 872 -5 247 2 385 -1 181
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 626 -7 158 -1 015 -1 611
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -15 551 1 764 -3 411 397
XXIX. Przepływy pieniężne netto (razem) -9 305 -10 641 -2 041 -2 395
XXX. Wybrane pozycje bilansu Stan na dzień 30.09.2021 Stan na dzień 31.12.2020 Stan na dzień 30.09.2021 Stan na dzień 31.12.2020
XXXI. Aktywa razem 509 980 503 270 110 078 109 055
XXXII. Zobowiązania razem 352 048 349 674 75 989 75 476
XXXIII. Zobowiążania długoterminowe 52 661 50 237 11 367 10 886
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 299 026 299 071 64 544 64 807
XXXV. Kapitał własny 157 932 153 596 34 089 33 283
XXXVI. Kapitał podstawowy 5 758 5 758 1 243 1 248


Pozycje rachunku przepływów pieniężnych oraz rachunku zysków i strat
zostały przeliczone zgodnie z średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłaszanych przez NBP w ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
okresu, po kursie euro 4,5585 dla danych za okres kończący się w dniu
30.09.2021 r., oraz po kursie euro 4,4420 dla danych za okres kończących
się w dniu 30.09.2021 r. Pozycję aktywów i pasywów zostały przeliczone
zgodnie ze średnim kursem obowiązującym na dzień bilansowy po kursie
euro 4,6329 dla danych za okres III kwartału kończący się w dniu
30.09.2021 r. oraz po kursie euro 4,6148 na dzień 31 grudnia 2020 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport kwartalny ZUE S.A. za III kwartały 2021 r..pdfSkonsolidowany raport kwartalny ZUE S.A. za III kwartały 2021 r..pdf Skonsolidowany raport kwartalny ZUE S.A. za III kwartały 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-17 Wiesław Nowak Prezes Zarządu
2021-11-17 Anna Mroczek Wiceprezes Zarządu
2021-11-17 Jerzy Czeremuga Wiceprezes Zarządu
2021-11-17 Maciej Nowak Wiceprezes Zarządu
2021-11-17 Marcin Wiśniewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki