REKLAMA

ZUE S.A.: wyniki finansowe

2019-11-19 17:15
publikacja
2019-11-19 17:15
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_kwartalny_ZUE_S.A._za_III_kwartaly_2019_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane skonsolidowane
I. Przychody ze sprzedaży 748 258 555 855 173 666 130 682
II. Zysk brutto ze sprzedaży 23 175 17 506 5 379 4 116
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 184 1 551 1 667 365
IV. Zysk (strata) brutto 6 729 2 199 1 562 517
V. Zysk (strata) netto 3 966 1 968 920 463
VI. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 3 975 1 808 923 425
VII. Zysk netto przypadający na jedną akcję 0,17 0,08 0,04 0,02
VIII. Liczba akcji na koniec okresu (sztuki) 23 030 083 23 030 083 23 030 083 23 030 083
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -84 785 -84 054 -19 678 -19 761
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -485 -17 572 -113 -4 131
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 013 6 597 2 092 1 551
XII. Przepływy pieniężne netto (razem) -76 257 -95 029 -17 699 -22 341
XIII. Wybrane pozycje bilansu Stan na dzień 30.09.2019 Stan na dzień 31.12.2018 Stan na dzień 30.09.2019 Stan na dzień 31.12.2018
XIV. Aktywa razem 587 353 629 562 134 295 146 409
XV. Zobowiązania razem 436 660 482 814 99 840 112 282
XVI. Zobowiązania długoterminowe 39 988 36 402 9 143 8 466
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 396 672 446 412 90 697 103 816
XVIII. Kapitał własny 150 693 146 748 34 455 34 127
XIX. Kapitał podstawowy 5 758 5 758 1 317 1 339
Dane jednostkowe
XX. Przychody ze sprzedaży 707 422 507 241 164 188 119 253
XXI. Zysk brutto ze sprzedaży 19 834 13 834 4 603 3 253
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 258 594 1 452 140
XXIII. Zysk (strata) brutto 6 341 1 766 1 472 415
XXIV. Zysk (strata) netto 3 700 1 252 859 294
XXV. Liczba akcji na koniec okresu (sztuki) 23 030 083 23 030 083 23 030 083 23 030 083
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -81 505 -82 887 -18 917 -19 487
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -827 -17 634 -192 -4 146
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 247 6 114 1 682 1 437
XXIX. Przepływy pieniężne netto (razem) -75 085 -94 407 -17 427 -22 196
XXX. Wybrane pozycje bilansu Stan na dzień 30.09.2019 Stan na dzień 31.12.2018 Stan na dzień 30.09.2019 Stan na dzień 31.12.2018
XXXI. Aktywa razem 558 314 596 618 127 655 138 748
XXXII. Zobowiązania razem 408 395 450 376 93 377 104 738
XXXIII. Zobowiążania długoterminowe 38 196 34 480 8 733 8 019
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 370 199 415 896 84 644 96 719
XXXV. Kapitał własny 149 919 146 242 34 278 34 010
XXXVI. Kapitał podstawowy 5 758 5 758 1 317 1 339


Pozycje rachunku przepływów pieniężnych oraz rachunku zysków i strat
zostały przeliczone zgodnie z średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłaszanych przez NBP w ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
okresu, po kursie euro 4,3086 dla danych za okres kończący się w dniu
30.09.2019 r., oraz po kursie euro 4,2535 dla danych za okres kończących
się w dniu 30.09.2018 r. Pozycję aktywów i pasywów zostały przeliczone
zgodnie ze średnim kursem obowiązującym na dzień bilansowy po kursie
euro 4,3736 dla danych za okres III kwartału kończący się w dniu
30.09.2019 r. oraz po kursie euro 4,3000 na dzień 31 grudnia 2018 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport kwartalny ZUE S.A. za III kwartały 2019 r..pdfSkonsolidowany raport kwartalny ZUE S.A. za III kwartały 2019 r..pdf Skonsolidowany raport kwartalny ZUE S.A. za III kwartały 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-19 Wiesław Nowak Prezes Zarządu
2019-11-19 Anna Mroczek Wiceprezes Zarządu
2019-11-19 Jerzy Czeremuga Wiceprezes Zarządu
2019-11-19 Maciej Nowak Wiceprezes Zarządu
2019-11-19 Marcin Wiśniewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki