REKLAMA

ZPC OTMUCHÓW S.A.: wyniki finansowe

2021-04-03 05:40
publikacja
2021-04-03 05:40
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_Otmuchow_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZPC_Raport_jednostkowy_Oswiadczenie_RN_dot._KA_par._70_publikowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZPC_Raport_jednostkowy_Ocena_RN_dot._SF_par._70_publikowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_JSF_ZPC_31.12.2020_(002).docx-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZPC_Otmuchow_S.A._-_Sprawozdanie_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZPC_Otmuchow_S.A._-_Sprawozdanie_Finansowe_za_2020rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 196 234 144 738 43 859 33 646
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 392 -10 548 311 -2 452
III. Zysk (strata) brutto 327 -12 395 73 -2 881
IV. Zysk (strata) netto 633 -10 637 141 -2 473
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 343 12 295 -1 865 2 858
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 96 -4 274 21 -994
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 313 -5 108 1 411 -1 187
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 934 2 913 -432 677
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 177 118 156 337 38 380 33 877
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 77 029 56 701 16 692 12 287
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 500 12 755 2 709 2 764
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 64 529 43 946 13 983 9 523
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 100 089 99 636 21 689 21 591
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 099 5 099 1 105 1 105
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 496 500 25 496 500 25 496 500 25 496 500
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,02 -0,42 0,01 -0,09
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,02 -0,42 0,01 -0,09
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,93 3,91 0,85 0,85
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,93 3,91 0,85 0,85
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Do
przeliczeń pozycji bilansu na dzień 31.12.2020r. na walutę EUR</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">przyjęto
średni kurs NBP obowiązujący na dzień 31.12.2020r., tj. 4,6148.</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Do
przeliczeń pozycji bilansu na dzień 31.12.2019 r. na walutę EUR</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">przyjęto
średni kurs NBP obowiązujący na ten dzień 31.12.2019r., tj.</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">4,2585.
Do przeliczeń pozycji rachunku zysków i strat oraz przepływów</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">pieniężnych
przyjęto kurs średni obowiązujący na ostatni dzień każdego z</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">12
miesięcy okresów obrachunkowych _12 miesięcy 2020r.: kurs 4,4742; 12</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">miesięcy
2019r.: kurs 4,3018_</span></font><font face="Times New Roman"> </font>
</p>
</body>
</html>
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa Otmuchow 2020.pdfList Prezesa Otmuchow 2020.pdf List Prezesa
ZPC_Raport jednostkowy_Oświadczenie RN dot. KA_par. 70_publikowane.pdfZPC_Raport jednostkowy_Oświadczenie RN dot. KA_par. 70_publikowane.pdf OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ - SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE
ZPC_Raport jednostkowy_Ocena RN dot. SF_par. 70_publikowane.pdfZPC_Raport jednostkowy_Ocena RN dot. SF_par. 70_publikowane.pdf OCENA RADY NADZORCZEJ - SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE
Sprawozdanie z badania_JSF_ZPC_31.12.2020 (002).docx-sig.pdfSprawozdanie z badania_JSF_ZPC_31.12.2020 (002).docx-sig.pdf OPINIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPC OTMUCHÓW S.A.
ZPC Otmuchów S.A. - Sprawozdanie Zarzadu.pdfZPC Otmuchów S.A. - Sprawozdanie Zarzadu.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GK OTMUCHÓW
ZPC Otmuchów S.A. - Sprawozdanie Finansowe za 2020rok.pdfZPC Otmuchów S.A. - Sprawozdanie Finansowe za 2020rok.pdf SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZPC OTMUCHÓW 2020

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-02 Marek Piątkowski Prezes Zarządu Marek Piatkowski
2021-04-02 Adam Frajtak Członek Zarządu Adam Frajtak
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-02 Monika Butz Główny Księgowy Monika Butz
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki