REKLAMA

ZPC OTMUCHÓW S.A.: wyniki finansowe

2020-05-15 02:57
publikacja
2020-05-15 02:57
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
SC22420051419170.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZPC_Otmuchow_S.A._-_Sprawozdanie_Zarzadu_za_2019_MASTER.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_Otmuchow__-_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_za_2019_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_SSF_ZPC_31.12.2019.docx-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZPC_Raport_skonsolidowany_Oswiadczenie_RN_dot._KA_par._71_publikowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZPC_Raport_skonsolidowany_Ocena_RN_dot._SF_par._71_publikowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Aktywa, razem (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 180 797 200 838 41 816 46 452
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 81 678 83 925 18 891 19 411
III. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 249 19 358 4 683 4 477
IV. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 61 429 64 567 14 208 14 934
V. Kapitał własny (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 98 335 116 160 22 744 26 867
VI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 96 099 112 177 22 227 25 945
VII. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 496 500 25 496 500 25 496 500 25 496 500
VIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,62 -0,51 -0,14 -0,12
IX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,62 -0,51 -0,14 -0,12
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,77 4,40 0,87 1,02
XI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,77 4,40 0,87 1,02
XII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
XIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów z działalności kontunuowanej 212 770 223 299 49 461 51 909
XIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana) -16 502 -10 277 -3 836 -2 389
XV. Zysk (strata) brutto (działalność kontynuowana) -17 834 -11 849 -4 146 -2 755
XVI. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej -15 779 -13 048 -3 668 -3 033
XVII. Zysk (strata) z działalności zaniechanej -2 009 -188 -467 -44
XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 217 5 656 3 072 1 315
XIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 160 -3 923 -502 -912
XX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 850 153 1 825 35
XXI. Przepływy pieniężne netto, razem 3 207 1 885 746 438
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Wybrane
dane finansowe podano w tys. PLN oraz po przeliczeni w niżej</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">podany
sposób w tys. EURO. Kursy EURO przyjęte przez Spółkę do</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">przeliczenia
"Wybranych danych finansowych":-pozycje</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">aktywów
i pasywów zostały przeliczone na EURO wg średniego kursu waluty</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">krajowej
w stosunku do walut obcych, ogłoszonego przez NBP na 31.12.2019</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">r.
- 4,2585 oraz na 31.12.2018 r. - 4,3000.-pozycje</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">rachunku
zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">przeliczone
na EURO wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">ogłaszanych
przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">zakończonego
miesiąca; w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. średnia</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">ta
wyniosła 4,3018, a w 2018 roku 4,2669</span></font><font face="Times New Roman">
</font>
</p>
</body>
</html>
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SC22420051419170.pdfSC22420051419170.pdf LIST PREZESA
ZPC Otmuchów S.A. - Sprawozdanie Zarzadu za 2019_MASTER.pdfZPC Otmuchów S.A. - Sprawozdanie Zarzadu za 2019_MASTER.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności
Grupa Otmuchów - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2019 rok.pdfGrupa Otmuchów - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2019 rok.pdf Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie z badania_SSF_ZPC_31.12.2019.docx-sig.pdfSprawozdanie z badania_SSF_ZPC_31.12.2019.docx-sig.pdf Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego
ZPC_Raport skonsolidowany_Oświadczenie RN dot. KA_par. 71_publikowane.pdfZPC_Raport skonsolidowany_Oświadczenie RN dot. KA_par. 71_publikowane.pdf Oświadczenie RN
ZPC_Raport skonsolidowany_Ocena RN dot. SF_par. 71_publikowane.pdfZPC_Raport skonsolidowany_Ocena RN dot. SF_par. 71_publikowane.pdf Ocena RN

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-15 MAREK PIĄTKOWSKI PREZES ZARZĄDU Marek Piątkowski
2020-05-15 JAROSŁAW KREDOSZYŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU Jarosław Kredoszyński
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-15 MONIKA BUTZ GŁÓWNY KSIĘGOWY Monika Butz
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki