Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
OTM_SZzD_ZPC_Otmuchow_1H2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_ZPC_Otmuchow_1H2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_ZPC_Otmuchow_1H2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZPC_RAPORT__PRZEGL_SKROC_SRODR_SKONSOLID_SF_MSSF_2019-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZPC_RAPORT__PRZEGL_SKROC_SRODR_JEDN_SF_MSSF_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze/2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów z działalności kontunuowanej 109 115 103 406 25 447 24 391
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana) -2 680 -3 040 -625 -717
III. Zysk (strata) brutto (działalność kontynuowana) -3 429 -3 762 -800 -887
IV. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej -3 126 -3 933 -729 -928
V. Zysk (strata) z działalności zaniechanej -134 71 -31 17
VI. Zysk (strata) netto -3 260 -3 862 -760 -911
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 152 136 -1 668 32
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 445 -1 352 -570 -319
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 654 3 765 852 888
X. Przepływy pieniężne netto, razem -5 943 2 548 -1 386 601
XI. Aktywa, razem (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 199 020 200 839 46 806 46 707
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 85 319 83 925 20 066 19 517
XIII. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 24 282 19 358 5 711 4 502
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 61 037 64 567 14 355 15 016
XV. Kapitał własny (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 112 852 116 160 26 541 27 014
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 109 350 112 177 25 717 26 088
XVII. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 496 500 25 496 500 25 496 500 25 496 500
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) z działalności kontynuowanej -0,12 -0,51 -0,03 -0,12
XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) z działalności kontynuowanej -0,12 -0,51 -0,03 -0,12
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,29 4,40 1,01 1,02
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,29 4,40 1,01 1,02
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -


Powyższe
dane finansowe za I półrocze 2019 i 2018 roku zostały przeliczone na EUR
według następujących zasad: poszczególne pozycje aktywów oraz kapitałów
i zobowiązań - według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 czerwca
2019 r. – 4,2520 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2018 r. – 4,3000 PLN/EUR,
na dzień 30 czerwca 2018 r. – 4,3616 PLN/EUR ); poszczególne pozycje
sprawozdania z całkowitego dochodu oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. – 4,2880
PLN/EUR (od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. - 4,2395 PLN/EUR).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
OTM_SZzD_ZPC_Otmuchów_1H2019.pdfOTM_SZzD_ZPC_Otmuchów_1H2019.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
SSF_ZPC_Otmuchów_1H2019.pdfSSF_ZPC_Otmuchów_1H2019.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Otmuchów
JSF_ZPC_Otmuchów_1H2019.pdfJSF_ZPC_Otmuchów_1H2019.pdf Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe ZPC Otmuchów s.a.
ZPC_RAPORT_ PRZEGL_SKROC_SRODR_SKONSOLID_SF_MSSF_2019-sig.pdfZPC_RAPORT_ PRZEGL_SKROC_SRODR_SKONSOLID_SF_MSSF_2019-sig.pdf Raport z przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
ZPC_RAPORT_ PRZEGL_SKROC_SRODR_JEDN_SF_MSSF_2019.pdfZPC_RAPORT_ PRZEGL_SKROC_SRODR_JEDN_SF_MSSF_2019.pdf Raport z przeglądu skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-20 Bogusław Szladewski Prezes Zarządu Bogusław Szladewski
2019-09-20 Jarosław Kredoszyński Wiceprezes Zarządu Jarosław Kredoszyński
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.