REKLAMA
PIT 2023

XTB: wyniki finansowe

2023-11-08 00:08
publikacja
2023-11-08 00:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_za_III_kwartal_2023_roku_(PL).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_za_III_kwartal_2023_roku_(ENG).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 01.01.2023-30.09.2023 01.01.2023-30.09.2023 01.01.2023-30.09.2023 01.01.2023-30.09.2023
II. Przychody z działalności operacyjnej 1 094 573 1 227 503 239 131 261 839
III. Zysk z działalności operacyjnej 588 011 827 171 128 462 176 444
IV. Zysk przed opodatkowaniem 656 580 876 194 143 443 186 901
V. Zysk netto 542 124 715 789 118 438 152 685
VI. Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 4,62 6,10 1,01 1,30
VII. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 01.01.2023-30.09.2023 01.01.2023-30.09.2023 01.01.2023-30.09.2023 01.01.2023-30.09.2023
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 289 626 856 349 63 274 182 668
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 284 905 (23 214) 62 243 (4 952)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (578 371) (179 254) (126 356) (38 237)
XI. Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (3 840) 653 881 (839) 139 480
XII. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej: 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
XIII. Aktywa razem 4 403 363 4 114 323 949 901 877 273
XIV. Zobowiązania razem 2 926 278 2 608 254 631 262 556 143
XV. Kapitał podstawowy 5 869 5 869 1 266 1 251
XVI. Kapitał własny 1 477 085 1 506 069 318 639 321 130
XVII. Liczba akcji (w szt.) 117 383 635 117 383 635 117 383 635 117 383 635
XVIII. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 12,58 12,83 2,71 2,74


Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na walutę EUR
w następujący sposób:* pozycje skonsolidowanego
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z
przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego miesiąca okresu sprawozdawczego:− za okres
bieżący: 4,5773;− za okres porównawczy: 4,6880;*
pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej – według
średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na koniec okresu
sprawozdawczego:− za okres bieżący: 4,6356;− za
okres porównawczy: 4,6899.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport za III kwartał 2023 roku (PL).pdfRaport za III kwartał 2023 roku (PL).pdf Raport za III kwartał 2023 roku
Raport za III kwartał 2023 roku (ENG).pdfRaport za III kwartał 2023 roku (ENG).pdf Raport za III kwartał 2023 roku - tłumaczenie na język angielski

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-08 Paweł Szejko Członek Zarządu
2023-11-08 Jakub Kubacki Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki