REKLAMA

Projekt, cegły, akcje – banki przyjmują wkład własny nie tylko w gotówce

Michał Kisiel2021-02-17 06:00analityk Bankier.pl
publikacja
2021-02-17 06:00
fot. Łukasz Dejnarowicz /

Konieczność wniesienia wkładu własnego to nierzadko pierwsza i najważniejsza przeszkoda przy staraniu się o kredyt hipoteczny. Bankier.pl sprawdza, co oprócz gotówki zaakceptują banki.

Kredyty hipoteczne bez wkładu własnego odeszły już dawno w niepamięć. Chociaż po fali wzrostu wymagań, banki obecnie obniżają limity minimalnego udziału kredytobiorcy w inwestycji, to posiadanie równowartości co najmniej 10 proc. wartości nieruchomości pozostaje niezbędnym pierwszym krokiem w staraniu się o finansowanie.

Wkład własny większości potencjalnych kredytobiorców kojarzy się z gotówką. Nie musi jednak mieć postaci oszczędności zgromadzonych na rachunku bankowym. W zależności od typu transakcji, rodzaju kredytowanej nieruchomości i polityki banku może przyjmować inną, mniej płynną formę. Ważne jest, by można było udokumentować jego posiadanie i kredytodawca miał pewność, że nasze aktywa mogą zostać przeznaczone na inwestycję mieszkaniową lub już zostały wykorzystane w jej realizacji.

Przygotowując lutową edycję rankingu kredytów hipotecznych Bankier.pl zapytał banki o akceptowane formy udokumentowania posiadanego wkładu własnego. Odpowiedzi podzieliliśmy na dwie kategorie – aktywa finansowe oraz nieruchomości i nakłady na budowę.

Inwestycje, premie gwarancyjne – to też może być wkład własny

Większość banków, które odpowiedziały na ankietę wskazuje, że wśród akceptowanych form udokumentowania wkładu własnego znajduje się, oprócz gotówki, premia gwarancyjna z książeczki mieszkaniowej. Przysługuje ona oszczędzającym na cele mieszkaniowe przed 1990 rokiem i chociaż zwykle nie będzie stanowić przeważającej części wymaganej wpłaty, może stanowić wsparcie przy staraniu o kredyt.

Część banków deklaruje, że przyjmuje również udokumentowane inwestycje na rynku kapitałowym – papiery wartościowe i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Mogą one być źródłem, z którego pokryta zostanie konieczna wpłata przy zakupie nieruchomości. Podczas pierwszego etapu starania o kredyt warto upewnić się, jak bank szacuje wartość takich rezerw. Przykładowo Alior Bank wskazuje, że uwzględniane jest maksymalnie 60 proc. ich wartości rynkowej, a PKO BP – 50 proc.

Akceptowane formy wkładu własnego w bankach – aktywa finansowe

Bank

Akceptowane formy wkładu własnego

Alior Bank

 • papiery wartościowe (obligacje, bony skarbowe, jednostki uczestnictwa, akcje spółek giełdowych) – do 60 proc. aktualnej wartości rynkowej
 • premia gwarancyjna z książeczki mieszkaniowej w PKO BP

Bank BPS

 • premia gwarancyjna z książeczki mieszkaniowej w PKO BP lub z książeczki mieszkaniowej prowadzonej w banku spółdzielczym

Bank Ochrony Środowiska

 • środki pieniężne na rachunkach bankowych,
 • środki zgromadzone na książeczce mieszkaniowej, z uwzględnieniem premii gwarancyjnej, jeżeli Wnioskodawcy przysługuje taka premia i jednocześnie czynność jest zgodna z celem kredytowania,
 • przyszłe dochody Wnioskodawcy ze źródeł, które Bank akceptuje przy ocenie zdolności kredytowej, z zastrzeżeniem, że udokumentowany w ten sposób wkład własny nie może przekraczać dwukrotności średnich miesięcznych dochodów brutto Wnioskodawcy,
 • możliwe jest przyjęcie wkładu własnego (w całości lub części) pochodzącego ze środków pochodzących z rządowych programów wsparcia budownictwa mieszkaniowego wynikających z przepisów prawa,
 • środki ze źródeł innych niż wyżej wymienione (np. wypłata odszkodowania)

Bank Pekao

 • środki Klienta zgromadzonych na rachunkach: lokat terminowych, oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych przez Kasę Mieszkaniową,
 • premia gwarancyjna, przysługująca właścicielowi książeczki mieszkaniowej, dla określonych celów kredytowania,

Credit Agricole

 • udokumentowane oszczędności,
 • premia gwarancyjna z książeczki mieszkaniowej,
 • obligacje/akcje/fundusze inwestycyjne

PKO Bank Polski

 • wkład na książeczce mieszkaniowej,
 • środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych,
 • środki pochodzące z obligacji skarbowych albo bonów skarbowych,
 • środki zgromadzone w jednostkach uczestnictwa albo akcjach - w wysokości 50% ich wartości rynkowej

Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji z banków, 3-9.2.2021.

„Stare” mieszkanie, działka, projekt domu

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego bywa czasem elementem planu poszerzenia przestrzeni życiowej. Sprzedajemy poprzednią nieruchomość i kupujemy nowe mieszkanie. Warto wiedzieć, że środki pochodzące ze zbycia poprzedniego lokum mogą być potraktowane jako element wkładu własnego. Kilka banków zaakceptuje deklarację sprzedaży (np. Alior Bank, Credit Agricole, PKO BP), przy zachowaniu pewnych limitów kwotowych.

Wkładem własnym będą także poniesione już nakłady na kredytowaną nieruchomość – m.in. wpłaty na rzecz dewelopera czy spółdzielni. W przypadku kredytów przeznaczonych na budowę domu lista wydłuża się o kilka kolejnych pozycji. W wielu instytucjach na równi z gotówką traktowana będzie nie tylko wartość działki, na której powstaje budynek (jeśli nie jest ona obciążona już kredytem), ale także koszty przygotowania inwestycji (np. projektu) i wykonania pierwszych jej etapów (np. prace budowlane).

Za wkład własny mogą być uznane także rzeczy ruchome – np. materiały budowlane zakupione przez kredytobiorcę, ale jeszcze nie wykorzystane, „wbudowane” w nieruchomość.

Akceptowane formy wkładu własnego w bankach – nieruchomości i nakłady na nieruchomości

Bank

Akceptowane formy wkładu własnego

Alior Bank

 • koszty poniesione na nabycie nieruchomości (środki wniesione do dewelopera lub sprzedającego)
 • koszty poniesione na poczet inwestycji, (tj. działka, wykonane roboty budowlane, materiały budowlane, koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej)
 • deklaracja zbycia nieruchomości będących własnością Klienta – do 90 proc. ceny wynikającej z umowy

BNP Paribas Bank

 • poniesione koszty nabycia Nieruchomości (np. posiadanej już działki),
 • koszty już poniesione na roboty budowlane lub zakup materiałów budowlanych,
 • część wartości nieruchomości w przypadku refinansowania kredytu hipotecznego posiadanego w innym banku

Bank BPS

 • dokonane wpłaty na poczet kwoty zakupu nieruchomości wraz z odpowiednią umową;
 • poniesione  koszty  budowy,  a  w  szczególności  wartość  wykonanych robót  budowlanych – w wysokości potwierdzonej rachunkami lub fakturami wystawionymi w języku polskim i w walucie PLN oraz stosownymi wpisami w dzienniku budowy, a w przypadku braku takich dokumentów na podstawie wyceny rzeczoznawcy stanu robót;
 • wartość zgromadzonych materiałów budowlanych, których wartość potwierdzają faktury lub rachunki wystawione  na  nazwisko  Wnioskodawcy w języku polskim i w walucie PLN oraz  stosowny  wykaz  ze wskazaniem miejsca składowania, a w przypadku ich braku wycena rzeczoznawcy;
 • wartość działki określona przez rzeczoznawcę majątkowego, nieobciążonej kredytami, na której ma być prowadzona inwestycja;

Bank Ochrony Środowiska

 • wartość posiadanej już przez wnioskodawcę nieruchomości, zweryfikowanej przez bank i przyjętej na zabezpieczenie kredytu,
 • koszty związane z budową domu (w tym działka),
 • środki wniesione do dewelopera lub sprzedającego,

Bank Pekao

 • wartość rynkowa nieruchomości gruntowej (o ile nie jest obciążona kredytem) z przeznaczeniem pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe – w przypadku, gdy przedmiotem kredytowania jest budowa domu jednorodzinnego na tej nieruchomości,
 • wysokość przedpłat (rat) wniesionych przez Klienta na poczet wkładu budowlanego w spółdzielni mieszkaniowej lub zakupu nieruchomości od dewelopera,
 • koszt wykonania dokumentacji projektowej,
 • koszt zakupu materiałów budowlanych, przewidzianych do zużycia lub zużytych w procesie inwestycyjnym,
 • koszt wykonanych robót budowlanych, ujętych w kosztorysie składanym razem z wnioskiem kredytowym,
 • inne koszty poniesione przez Klienta, związane z realizowaną inwestycją.

Credit Agricole

 • środki już wniesione na rzecz zbywcy (dewelopera, wykonawcy robót),
 • wartość nieruchomości, co do których wnioskodawca deklaruje zamiar sprzedaży - wartość posiadanych nieruchomości, co do których Wnioskodawca  deklaruje zamiar sprzedaży uzależniona jest etapu w procesie sprzedaży danej nieruchomości i kształtuje sie w przedziale od 65 - 100 %
 • wartość działki, na której jest realizowana inwestycja (jeżeli nie stanowi zabezpieczenia kredytu),
 • wartość wykonanych prac na budowie lub zgromadzonych materiałów, poniesione koszty opracowania dokumentacji technicznej (w przypadku budowy)

ING Bank Śląski

 • dokonane już wpłaty na rzecz zbywcy/dewelopera/spółdzielni mieszkaniowej,
 • wartość dotychczas wykonanych prac i materiałów wbudowanych oraz pozostałych do wbudowania,
 • wartości posiadanej nieruchomości (w tym wartość działki gruntu)

mBank

 • w przypadku kredytu przeznaczonego na budowę, działka (niekredytowana)

PKO Bank Polski

 • w przypadku udzielenia kredytu na budowę na posiadanej już przez klienta działce budowlanej, wartość rynkowa działki,
 • wartość zgromadzonych materiałów,
 • wartość zrealizowanej części inwestycji budowlanej,
 • kwota środków zaangażowanych/poniesionych przez klienta na poczet zakupu nieruchomości, 
 • posiadany udział w nabywanej nieruchomości.
 • wartości posiadanych nieruchomości, jeżeli klient deklaruje zamiar ich sprzedaży:

a) w wysokości 75% ceny oferowanej, o ile klient zawarł umowę o sprzedaż nieruchomości z agencją pośrednictwa handlu nieruchomościami,

b) w wysokości 100% ceny oferowanej, o ile klient zawarł umowę przedwstępną sprzedaży,

c) w wysokości 85% wartości tej nieruchomości, na podstawie: przepisów wewnętrznych; raportu z wizji i badania nieruchomości, wypełnionego przez klienta

Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji z banków, 3-9.2.2021.

Szczególnym przypadkiem jest refinansowanie poprzedniego kredytu hipotecznego. Obliczając wkład własny klienta można uznać za jego element część wartości nieruchomości (już „spłaconą” u dotychczasowego kredytodawcy, ale także wynikającą ze wzrostu cen mieszkań). Taką opcję wymienił BNP Paribas Bank.

Jeszcze kilka lat temu niektórzy kredytobiorcy mogli korzystać z programu dopłat do wkładu własnego („Mieszkanie dla młodych”). Obecnie nie ma takiej możliwości i chociażby z tego powodu przed zaciągnięciem zobowiązania warto dokładnie przeanalizować optymalny sposób wykorzystania oszczędności. Poza sięgnięciem po mniej oczywiste formy wkładu własnego, może to być chociażby wykorzystanie dodatkowego zabezpieczenia (np. na innej nieruchomości niż kredytowana).

Źródło:
Michał Kisiel
Michał Kisiel
analityk Bankier.pl

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z psychologią finansów, analizuje jak płacą i zadłużają się Polacy. Doktor nauk ekonomicznych, zwolennik idei społeczeństwa bez gotówki. Pomysłodawca finansowego eksperymentu "2 tygodnie bez portfela", w ramach którego banknoty i karty płatnicze zamienił na smartfona.

Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (12)

dodaj komentarz
jpeterj
Banki luzują. Ewidentnie przewidują krach i chcą wtopić. Kto bogatemu zabroni ;))))
maria_anna
Nie macie pieniedzy to nie szkodzi zastawiajcie wszystko co macie jak leci. Niedlugo beda naganiac na kredyt wziety wspolnie z babcia, ciocia itp.
jpeterj
anno cyniczko , znowu nie domagasz maryniu piłeczko. Kto ma kasę lub zdolność, ten kupuje. Nie masz, nie marudź tylko do roboty :))
maria_anna odpowiada jpeterj
O wow jestem pod wrazeniem poziomu tej wypowiedzi doprawdy.

Zdolni to sa autorzy tych sponsorowanych pseudo analiz.
jpeterj odpowiada maria_anna
Gdybyś energię wyrzucaną frustracjami na forum przekuła w czyny, to może gdzieś kiedyś, wątpliwe, wiem, ale może kiedyś choć jakaś kawalerka. A tak to lipa. Pociąg odjechał. Inni coś robią. Ty ze swoim tanim cynizmem wciąż na peronie.
maria_anna odpowiada jpeterj
Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahhahahahahaha...
maria_anna odpowiada maria_anna
Ale bys chcial biedaku zeby wszystko co napisales byloprawda...

A ja poprostu pisze doktorat o robieniu ludzi w bambuko ;)

jpeterj odpowiada maria_anna
Bidulko, bierze te tabletki, bo bez tego ani rusz. I pozdrów Napoleona ;)))
wtomek
"banki przyjmują wkład własny nie tylko w gotówce"-to naprawdę jakaś nowość dla autora tych nowinek?. Zawsze tak było, gotówka jako wkład własny to jakaś głupawka. Pieniądz w coś zainwestowany
, to jest wiarygodny wkład własny. Chcesz wybudować dom - działka to wkład własny. Kupić mieszkanie od
"banki przyjmują wkład własny nie tylko w gotówce"-to naprawdę jakaś nowość dla autora tych nowinek?. Zawsze tak było, gotówka jako wkład własny to jakaś głupawka. Pieniądz w coś zainwestowany
, to jest wiarygodny wkład własny. Chcesz wybudować dom - działka to wkład własny. Kupić mieszkanie od dewelopera , koszt rezerwacji to wkład własny, od osoby fizycznej wkładem własnym będzie zadatek . Pisanie dla samego pisania, to poziom mediów uważających się za niezależne.
traderfr
BIK: Banki udzieliły o 11% mniej r/r kredytów mieszkaniowych w styczniu
ISBnews - Biznes
17 lut 2021, 8:35


Warszawa, 17.02.2021 (ISBnews) - Banki i SKOK-i udzieliły o 11% mniej kredytów mieszkaniowych w ujęciu liczbowym w styczniu 2021 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił
BIK: Banki udzieliły o 11% mniej r/r kredytów mieszkaniowych w styczniu
ISBnews - Biznes
17 lut 2021, 8:35


Warszawa, 17.02.2021 (ISBnews) - Banki i SKOK-i udzieliły o 11% mniej kredytów mieszkaniowych w ujęciu liczbowym w styczniu 2021 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił spadek o 4,7%.
W pierwszym miesiącu 2021 r. banki i SKOK-i udzieliły łącznie 16,8 tys. kredytów mieszkaniowych na kwotę 5,13 mld zł, podano.

W styczniu 2021 r. ponad połowa (51,8%) wartości udzielonych kredytów dotyczyła przedziału kwotowego powyżej 350 tys. zł. Analizując sytuację w poszczególnych przedziałach kwotowych, określających wartość udzielanego kredytu mieszkaniowego, w styczniu 2021 r. nadal, tak jak i w poprzednich okresach, zaobserwować można odmienne tendencje. Dodatnie dynamiki sprzedaży kredytów mieszkaniowych zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym dotyczą tylko kredytów powyżej 350 tys. zł, których w styczniu 2021 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. w ujęciu liczbowym udzielono więcej o 4,7%, a w wartościowym o 7,4%, wskazano również.

"Wyniki styczniowej akcji kredytowej w zakresie kredytów mieszkaniowych są odzwierciedleniem popytu z okresu listopada i grudnia 2020 r. Odbudowę popytu na kredyt mieszkaniowy sygnalizował już grudniowy odczyt Indeksu Popytu na kredyty mieszkaniowe (+5,4%). Jednak na styczniową sprzedaż wpływ ma również obniżony popyt w listopadzie 2020 r. (-4,4%). Trzeba pamiętać, że sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych jest determinowana nie tylko zachowaniem potencjalnych kredytobiorców (popytem), chcących nabyć nieruchomość za kredyt, lecz i banków udzielających kredyt (podaż). Banki po wakacjach poluzowały wymagania m.in. w zakresie wkładu własnego. Dla akcji kredytowej ważna będzie więc postawa banków w kolejnych miesiącach, które w warunkach rosnącej niepewności wywołanej potencjalną trzecią falą pandemii mogą ponownie zdecydować się na zaostrzenie polityki kredytowej, co będzie skutkować kolejną ograniczoną dostępnością kredytu" - powiedział główny analityk BIK Waldemar Rogowski, cytowany w komunikacie.

Miesięczny odczyt Indeksu Jakości portfela kredytów mieszkaniowych w styczniu 2021 r. wyniósł 0,54%. W ostatnich 12 miesiącach (od stycznia 2020 r. do stycznia 2021 r.) jakość portfela polepszyła się, o czym świadczy spadek Indeksu o (-0,21). W dużej mierze jest to efekt wakacji kredytowych, podkreślono.

"Pomimo dużych wcześniejszych obaw - szczególnie w początkach pandemii, obecnie nadal nie odnotowujemy dużego spadku jakości portfela kredytów mieszkaniowych. Co prawda jakość w styczniu 2021 pogorszyła się w porównaniu do grudnia 2020 r., była ona jednak niewielka: wzrost Indeksu o 0,05 pkt proc. Przy czym należy pamiętać, że mówimy o opóźnieniach 90-dniowych, czyli możliwych do wystąpienia dopiero po 3-miesięcznym opóźnieniu w spłacie raty kredytu. Podobnie jak w przypadku pozostałych rodzajów kredytów, należy szczególnie obserwować 'powakacyjne' zachowania kredytobiorców mieszkaniowych. Ważne będą więc odczyty z kolejnych miesięcy 2021 roku, kiedy będzie lepszy obraz sytuacji po powrocie kredytobiorców do regularnych spłat i trend ten wpłynie na sytuację w zakresie szkodowości kredytów mieszkaniowych w 2021 r." - podsumował główny analityk BIK.

(ISBnews)

https://stooq.pl/n/?f=1405071

Powiązane: Mieszkanie na kredyt

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki