REKLAMA

UNIMOT S.A.: wyniki finansowe

2023-11-22 19:14
publikacja
2023-11-22 19:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SzD_GK_UNIMOT_3Q_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_GK_UNIMOT_3Q_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_USA_wg_MSSF_3Q_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 9 838 267 9 703 412 2 149 360 2 069 840
II. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 163 222 267 075 35 659 56 970
III. Zysk/(strata) brutto 121 956 250 928 26 644 53 525
IV. Zysk/(strata) netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej 91 631 200 830 20 019 42 839
V. Zysk/(strata) netto 93 161 200 806 20 353 42 834
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 041 181 525 1 101 38 721
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (187 975) (22 311) (41 067) (4 759)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 121 698 (25 341) 26 587 (5 405)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (54 542) 133 397 (11 916) 28 455
X. Liczba akcji (w tys. szt.) 8 198 8 198 - -
XI. Zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej (w zł/euro) 11,18 24,50 2,44 5,23
XII. Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej (w zł/euro) 11,18 24,50 2,44 5,23
XIII. Stan na: 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
XIV. Aktywa, razem 2 729 671 1 665 277 588 850 355 077
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 045 432 961 483 441 244 205 011
XVI. Zobowiązania długoterminowe 572 389 96 614 123 477 20 600
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 473 043 864 869 317 768 184 411
XVIII. Kapitał własny 684 239 703 794 147 605 150 066
XIX. Kapitał zakładowy 8 198 8 198 1 768 1 748
XX. Liczba akcji (w tys. szt.) 8 198 8 198 - -
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) 83,46 85,85 18,01 18,31
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) 83,46 85,85 18,01 18,31


Wybrane
dane finansowe przeliczono na walutę euro w następujący sposób:Pozycje
aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono na euro
wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego
na 30 września 2023 r.: 4,6356 zł/euro oraz dla danych porównawczych na
31.12.2022 r. 4,6899 zł/euro.Poszczególne
pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania
z przepływów pieniężnych przeliczono wg kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień
kalendarzowy poszczególnych miesięcy, który wyniósł odpowiednio 4,5773
zł/euro (9 miesięcy 2023 r.), 4,6880 zł/euro (9 miesięcy 2022 r.).W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SzD GK UNIMOT_3Q_2023.pdfSzD GK UNIMOT_3Q_2023.pdf Sprawozdanie zarzadu z działalności Grupy Kapitałowej UNIMOT
SSF GK UNIMOT_3Q_2023.pdfSSF GK UNIMOT_3Q_2023.pdf Sródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
JSF USA_wg MSSF_3Q_2023.pdfJSF USA_wg MSSF_3Q_2023.pdf Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-22 Adam Sikorski Prezes Zarządu
2023-11-22 Robert Brzozowski Wiceprezes Zarządu
2023-11-22 Filip Kuropatwa Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ile kosztuje kredyt firmowy na 100 tys. zł?

Ile kosztuje kredyt firmowy na 100 tys. zł?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki