REKLAMA

STALPRODUKT: wyniki finansowe

2020-11-13 17:06
publikacja
2020-11-13 17:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
QSR_3_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 453 550 2 910 974 552 353 675 619
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 163 845 182 901 36 885 42 450
III. Zysk (strata) brutto 164 520 172 008 37 037 39 922
IV. Zysk (strata) netto w tym: 130 209 131 827 29 313 30 596
- zysk netto przypadający udziałowcom jednostki dominującej 122 327 122 232 27 539 28 369
- zysk netto przypadadający na udziały nie dające kontroli 7 882 9 595 1 774 2 227
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 251 844 239 886 56 696 55 676
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -259 957 -184 042 -58 523 -42 715
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -63 978 -182 601 -14 403 -42 381
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -72 091 -126 757 -16 229 -29 420
IX. Aktywa razem 4 265 032 4 345 081 942 174 1 020 331
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 423 956 1 587 056 314 561 372 680
XI. Zobowiązania długoterminowe 489 193 530 197 108 066 124 503
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 479 774 620 318 105 985 145 666
XIII. Kapitał własny w tym: 2 841 076 2 758 025 627 612 647 652
- przypisany akcjonariuszom jednostki dominujacej 2 731 760 2 650 457 603 464 622 392
- kapitały przypadające na udziały nie dające kontroli 109 316 107 569 24 149 25 260
XIV. Kapitał zakładowy 11 161 11 161 2 466 2 621
XV. Liczba akcji 5 580 267 5 580 267 5 580 267 5 580 267
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 23,33 23,62 5,25 5,48
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVII. Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR) 509,13 494,25 112,47 116,06
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 5,00 1,16
1. Porównywalne dane finansowe (pkt. IX-XIV i XVIII) zaprezentowano wg stanu na dzień 31.12.2019 roku. Pozostałe dane porównywalne prezentowane są za okres 1.01.2019 r. do 30.09.2019 r.2. Do przeliczenia waluty w PLN na walutę w EUR posłużono się kursami EUR wg następujących zasad:- pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EUR wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 30.09.2020 r. i wynoszącego 4,5268 zł oraz 4,2585 zł na dzień 31.12.2019 r. - pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ogłoszonych przez NBP w ostatnim dniu każdego miesiąca objętego raportem i wynoszącego 4,4420 zł dla 3 kwartałów roku 2020 oraz 4,3086 zł dla 3 kwartałów roku 2019. 3. W pozycji XX zaprezentowano wysokość wypłaconej przez Emitenta dywidendy na 1 akcję w roku 2019.4. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto 5 580 267 akcji.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSR_3 2020.pdfQSR_3 2020.pdf Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2020 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-13 Piotr Janeczek Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny .
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki