REKLAMA
WAŻNE

SOHO DEVELOPMENT: wyniki finansowe

2023-08-29 16:23
publikacja
2023-08-29 16:23
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SAFQ_3Q_2022-2023_SHD_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-10-01 do 2023-06-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-10-01 do 2022-06-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-10-01 do 2023-06-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-10-01 do 2022-06-30
I. Przychody ze sprzedaży 17 33 4 7
II. Koszt własny sprzedaży 0 -18 0 -4
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 17 15 4 3
IV. Koszty sprzedaży 0 0 0 0
V. Koszty ogólnego zarządu -1 647 -2 468 -355 -532
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -1 630 -2 453 -351 -529
VII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 707 -3 009 -368 -648
VIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -1 098 11 243 -237 2 423
IX. Zysk (strata) netto za okres -1 093 11 280 -236 2 431
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 746 -4 542 -592 -979
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 647 37 498 -1 433 8 082
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -85 -20 304 -18 -4 376
XIII. Aktywa trwałe 57 1 595 13 341
XIV. Aktywa obrotowe 14 140 16 331 3 177 3 489
XV. Kapitał własny Emitenta 13 134 16 003 2 951 3 419
XVI. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 57 31 13 7
XVII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 1 006 1 892 226 404
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 0,61 0,74 0,14 0,16
XIX. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,05 0,42 -0,01 0,09
XX. Liczba akcji na dzień bilansowy 21 539 897 21 539 897 21 539 897 21 539 897
XXI. Średnia ważona liczba akcji 21 539 897 26 781 334 21 539 897 26 781 334


Wartość księgową na jedną akcję obliczono w
stosunku do liczby akcji Emitenta, pomniejszonej o akcje własne
Emitenta. Tak obliczona liczba akcji wynosiła 21.539.897 na dzień
30.06.2023 r. i na dzień 30.06.2022 r.


Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek
wyniku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w
okresie, pomniejszonej o akcje własne Emitenta. Tak obliczona średnia
liczba akcji wynosiła 21.539.897 za okres od 01.10.2022 r. do 30.06.2023
r. oraz  26.781.334 za okres od 01.10.2021 r. do 30.06.2022 r.


Na dzień bilansowy Emitent nie posiadał akcji
własnych.


Poszczególne pozycje zostały wyrażone w
tysiącach złotych, chyba że stwierdzono inaczej.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 10/2023 z dnia 2023-08-29 o treści:


Raport SAFQ 3Q 2022-2023_SHD SA został skorygowany z uwagi na
konieczność załączenia pliku zawierającego komplet wymaganych podpisów.
Treśc raportu okresowego w pozostałym zakresie nie uległa zmianie.


Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SAFQ 3Q 2022-2023_SHD SA.pdfSAFQ 3Q 2022-2023_SHD SA.pdf Jednostkowe SF SHD SA za 3 kwartał 2022_2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-29 Anna Burda Prezes Zarządu
2023-08-29 Beata Matasek Główna Księgowa
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki