REKLAMA
ZAGŁOSUJ

ŚNIEZKA: wyniki finansowe

2021-11-17 17:10
publikacja
2021-11-17 17:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_GK_Sniezka_3Q2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej (niebadane, nie podlegające przeglądowi)
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 650 360 682 232 142 670 153 587
II. Zysk z działalności operacyjnej 76 558 107 106 16 795 24 112
III. Zysk brutto 76 303 107 207 16 739 24 135
IV. Zysk netto 64 268 87 959 14 098 19 802
V. - Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 59 758 80 437 13 109 18 108
VI. - Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 4 510 7 522 989 1 693
VII. Całkowity dochód za okres 69 337 80 553 15 210 18 134
VIII. - Całkowity dochód za okres przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 63 281 74 246 13 882 16 715
IX. - Całkowity dochód za okres przypadający na udziały niekontrolujące 6 056 6 307 1 329 1 420
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 107 716 121 891 23 630 27 441
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (77 347) (85 117) (16 968) (19 162)
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (32 038) (33 811) (7 028) (7 612)
XIII. Przepływy pieniężne netto, razem (1 669) 2 963 (366) 667
XIV. Aktywa, razem 831 090 766 254 179 389 169 271
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 494 896 426 526 106 822 94 222
XVI. Zobowiązania długoterminowe 155 901 87 599 33 651 19 351
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 338 995 338 927 73 171 74 871
XVIII. Kapitał własny 336 194 339 728 72 567 75 048
XIX. - Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 305 254 306 889 65 888 67 794
XX. - Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli 30 940 32 839 6 678 7 254
XXI. Kapitał zakładowy 12 618 12 618 2 724 2 787
XXII. Liczba akcji / średnioważona liczba akcji (w szt.) 12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778
XXIII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 5,09 6,97 1,12 1,57
XXIV. - Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 4,74 6,37 1,04 1,44
XXV. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 5,09 6,97 1,12 1,57
XXVI. - Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 4,74 6,37 1,04 1,44
XXVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 26,64 26,92 5,75 5,95
XXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 26,64 26,92 5,75 5,95
XXIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego (w PLN / EUR) 3,60 2,60 0,78 0,57
Wybrane dane finansowe FFiL Śnieżka SA (niebadane, nie podlegające przeglądowi)
XXX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 392 543 485 958 86 112 109 401
XXXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 345 49 016 4 682 11 035
XXXII. Zysk (strata) brutto 55 503 85 524 12 176 19 253
XXXIII. Zysk (strata) netto 52 766 72 901 11 575 16 412
XXXIV. Całkowity dochód za dany okres 51 882 72 417 11 381 16 303
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (55 908) 63 008 (12 265) 14 185
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (29 304) (43 884) (6 428) (9 879)
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 83 732 (4 042) 18 368 (910)
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem (1 480) 15 082 (325) 3 395
XXXIX. Aktywa razem 812 740 693 684 175 428 153 239
XL. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 590 604 462 258 127 480 102 116
XLI. Zobowiązania długoterminowe 413 627 184 518 89 280 40 761
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe 176 977 277 740 38 200 61 355
XLIII. Kapitał własny 222 136 231 426 47 948 51 124
XLIV. Kapitał zakładowy 12 618 12 618 2 724 2 787
XLV. Liczba akcji (w szt.) 12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778
XLVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 4,18 5,78 0,92 1,30
XLVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 4,18 5,78 0,92 1,30
XLVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 17,61 18,34 3,80 4,05
XLIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 17,61 18,34 3,80 4,05
L. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 3,60 2,60 0,78 0,57
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport_GK_Sniezka_3Q2021.pdfRaport_GK_Sniezka_3Q2021.pdf sprawozdanie 3 kwartał 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-17 Piotr Mikrut Prezes Zarządu
2021-11-17 Witold Waśko Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki