REKLAMA

SKOTAN S.A.: wyniki finansowe

2020-05-15 23:19
publikacja
2020-05-15 23:19
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
RAPORT_GK_SKOTAN_2019-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_I_OPINIA_FIRMY_AUDYTORSKIEJ_Z_BADANIA_SKONSOLIDOWANEGO.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STANOWISKO_ZARZADU_I_OPINIA_RADY_NADZORCZEJ.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów- działalność kontynuowana 4 443 3 499 1 033 820
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów- działalność zaniechana 0 0 0 0
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 362 -4 070 -782 -953
IV. Zysk (strata) brutto -3 662 -4 640 -851 -1 087
V. Zysk (strata) netto -3 593 -4 640 -835 -1 087
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 568 -4 374 -597 -1 025
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 116 -18 492 -4
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 587 3 899 136 914
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 135 -493 31 -116
X. Aktywa, razem 4 509 6 869 1 059 1 597
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16 197 14 964 3 765 3 480
XII. Zobowiązania długoterminowe 100 255 24 59
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 16 097 14 709 3 788 3 421
XIV. Kapitał własny -11 688 -8 095 -2 745 -1 883
XV. Kapitał zakładowy 65 880 65 880 15 470 65 880
XVI. Liczba akcji (w szt.) 27 000 000 27 000 000 27 000 000 27 000
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,13 -0,17 -0,03 -0,04
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,13 -0,17 -0,03 -0,04
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,43 -0,30 -0,10 -0,07
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,43 -0,30 -0,10 -0,07
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
RAPORT GK SKOTAN 2019-sig-sig.pdfRAPORT GK SKOTAN 2019-sig-sig.pdf RAPORT GK SKOTAN 2019
SPRAWOZDANIE I OPINIA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO.pdfSPRAWOZDANIE I OPINIA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO.pdf SPRAWOZDANIE I OPINIA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO
STANOWISKO ZARZADU I OPINIA RADY NADZORCZEJ.pdfSTANOWISKO ZARZADU I OPINIA RADY NADZORCZEJ.pdf STANOWISKO ZARZADU I OPINIA RADY NADZORCZEJ

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-15 Jacek Kostrzewa Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-15 Wioletta Syposz Głowna Księgowa/Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki