REKLAMA

SERINUS ENERGY PLC.: Stan posiadania akcji w Spółce

2021-06-18 18:51
publikacja
2021-06-18 18:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-18
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Stan posiadania akcji w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Kierownictwo SERINUS ENERGY plc informuje o otrzymaniu w dniu 17 czerwca 2021 roku od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. datowanego na ten sam dzień zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”) o następującej treści:

„Niniejszym Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając w imieniu zarządzanego funduszu inwestycyjnego - QUERCUS Parasolowy SFIO (dalej „Fundusz”) zawiadamia o zwiększeniu przez Fundusz samodzielnie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Serinus Energy plc (dalej „Spółka”) i przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zmiana dotychczas posiadanego udziału nastąpiła w wyniku transakcji na rynku AIM w Wielkiej Brytanii w dniu 11 czerwca 2021 r.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 2 Ustawy przed zmianą udziału Fundusz posiadał 55 265 408 akcji Spółki, co stanowiło 4,85% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 55 265 408 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,85% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 3 Ustawy na dzień 14 czerwca 2021 r. Fundusz posiadał 58 465 408 akcji Spółki, co stanowiło 5,13% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 58 465 408 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,13% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Nie występują podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby uprawnione lub zobowiązane Fundusz, jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi ła0.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosiła 0.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 27/2021Date: 2021-06-18Issuer’s
trading name: SERINUS ENERGY plc


Title: Holding in Company


Legal basis: Article 70.1 of the Act on Offering – acquisition or
disposal of a significant block of shares


Content:The Management of SERINUS ENERGY plc, informs that on
17 June 2021 it received from Quercus Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A. the notification dated on the same day, filed under
Article 69 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions
Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading
and Public Companies (hereinafter the “Act”). The text of the
notification (translated from Polish original):


“Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., acting on behalf of
investment fund under management - QUERCUS Parasolowy SFIO (hereinafter
the “Fund”) hereby issues a notification to the effect that the Fund
together raised their share in the total vote in the Serinus Energy plc
(hereinafter the “Company”) and exceeded the threshold of 5% of the
total vote in the Company.


The Fund has changed its previous share in the total vote in the Company
as a result of transaction on AIM (UK) on 11 June 2021.


According to Article 69(4)(2) of the Act, the Fund held, before the
change of the share, 55 265 408 shares of the Company representing 4.85%
of the share capital of the Company. The shares held conferred 55 265
408 votes at the General Meeting of the Company, representing 4.85% of
the total vote at the General Meeting.


According to Article 69(4)(3) of the Act, the Fund holds, as at 14 June
2021, 58 465 408 shares of the Company representing 5.13% of the share
capital of the Company. The shares held confer 58 465 408 votes at the
General Meeting of the Company, representing 5.13% of the total vote at
the General Meeting.


There are no subsidiaries of the Fund which would hold shares in the
Company, and neither are there any persons referred to in Article
87(1)(3)(c).


According to Article 69(4)(7) of the Act, the number of votes calculated
as per Article 69b(2) of the Act, which the Fund would be eligible or
obliged to acquire as holders of financial instruments referred to in
Article 69b(1)(1) of the Act and financial instruments referred to in
Article 69b(1)(2) of the Act, which are not exercised exclusively
through cash settlement, is equal to 0.


According to Article 69(4)(8) of the Act, the number of votes calculated
as per Article 69b(3), to which financial instruments referred to in
Article 69b(1)(2) of the Act relate directly or indirectly, is equal to
0.”


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-18 Jeffrey Auld Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) Jeffrey Auld
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki