REKLAMA

SELVITA S.A.: wyniki finansowe

2021-05-26 07:01
publikacja
2021-05-26 07:01
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Selvita_Raport_Q1_2021_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Selvita_Raport_Q1_2021_ENG.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_PAS_POL_SLV__2021_Q1.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolid_Sprawozdania_MSSF_wg_UE_31_03_2021_GK_Selvita.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SLV_consolidated_Selvita_31.03.2021_ENG.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
I. Przychody ze sprzedaży 69 420 29 726 15 183 6 762
II. Przychody z dotacji 926 1 126 203 256
III. Pozostałe przychody operacyjne 324 145 71 33
IV. Suma przychodów z działalnosci operacyjnej 70 670 30 997 15 457 7 051
V. Koszty operacyjne -58 566 -26 515 -12 809 -6 031
VI. Amortyzacja -5 679 -2 825 -1 242 -643
VII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT 12 104 4 482 2 647 1 020
VIII. Zysk (strata) brutto 11 483 4 361 2 512 992
IX. Zysk (strata) netto 10 091 3 668 2 207 834
X. EBITDA 17 783 7 307 3 889 1 662
XI. Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej 11 051 7 677 2 417 1 746
XII. Przepływy pieniężne netto z działaności inwestycyjnej -139 944 -1 736 -30 608 -395
XIII. Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej 97 129 -2 369 21 244 -539
XIV. Przepływy pieniężne netto, razem -31 764 3 572 -6 947 813
XV. Liczba akcji (w szt.) 18 355 474 16 038 537 18 355 474 16 038 537
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,51 0,21 0,11 0,05
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,51 0,21 0,11 0,05
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 8,54 2,80 1,83 0,61
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR) 8,54 2,80 1,83 0,61
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) - - - -
POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO BILANSU
XXI. Aktywa razem 379 762 102 602 81 489 22 538
XXII. Należności krótkoterminowe 49 919 33 320 10 712 7 319
XXIII. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 61 242 17 240 13 141 3 787
XXIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 216 920 54 073 46 546 11 878
XXV. Zobowiązania długoterminowe 148 501 23 520 31 865 5 167
XXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 68 419 30 553 14 681 6 712
XXVII. Kapitał własny 162 842 48 529 34 942 10 660
XXVIII. Kapitał zakładowy 14 684 12 777 3 151 2 807
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XXIX. Przychody ze sprzedaży 22 931 17 653 5 015 4 015
XXX. Przychody z dotacji 231 153 51 35
XXXI. Pozostałe przychody operacyjne 72 59 16 13
XXXII. Suma przychodów z działalnosci operacyjnej 23 234 17 865 5 082 4 064
XXXIII. Koszty operacyjne -23 551 -18 327 -5 151 -4 169
XXXIV. Amortyzacja -891 -719 -195 -164
XXXV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT -317 -462 -69 -105
XXXVI. Zysk (strata) brutto -3 580 27 -783 6
XXXVII. Zysk (strata) netto -2 926 171 -640 39
XXXVIII. EBITDA 574 257 126 58
XXXIX. Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej -8 533 2 763 -1 866 628
XL. Przepływy pieniężne netto z działaności inwestycyjnej -2 225 -292 -487 -66
XLI. Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej -41 016 -108 -8 971 -25
XLII. Przepływy pieniężne netto, razem -51 774 2 363 -11 324 538
XLIII. Liczba akcji (w szt.) 18 355 474 16 038 537 18 355 474 16 038 537
XLIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) -0,16 0,01 -0,03 0,01
XLV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) -0,16 0,01 -0,03 0,01
XLVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 6,03 0,91 1,29 0,20
XLVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR) 6,03 0,91 1,29 0,20
XLVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) - - - -
POZYCJE BILANSU
XLIX. Aktywa razem 265 745 38 250 57 023 8 402
L. Należności krótkoterminowe 25 127 14 113 5 392 3 100
LI. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 20 776 5 828 4 458 1 280
LII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 154 984 23 598 33 256 5 184
LIII. Zobowiązania długoterminowe 94 919 1 850 20 368 406
LIV. Zobowiązania krótkoterminowe 54 224 18 639 11 635 4 094
LV. Kapitał własny 110 761 14 652 23 767 3 219
LVI. Kapitał zakładowy 14 684 12 777 3 151 2 807


Kurs euro użyty do przeliczenia wybranych danych finansowych.


Średni kurs NBP:


za okres 01.01.2021 – 31.03.2021 r.: 4,5721 PLN;


za okres 01.01.2020 – 31.03.2020 r.: 4,3963 PLN;


na dzień 31 marca 2021 r.: 4,6603 PLN;


na dzień 31 marca 2020 r.: 4,5523 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Selvita_Raport Q1_2021_PL.pdfSelvita_Raport Q1_2021_PL.pdf Raport Q1 2021_Grupa Kapitałowa Selvita
Selvita_Raport Q1_2021_ENG.pdfSelvita_Raport Q1_2021_ENG.pdf Raport Q1 2021_Selvita Capital Group_ENG
SF_PAS_POL_SLV__2021 Q1.pdfSF_PAS_POL_SLV__2021 Q1.pdf Sprawozdanie finansowe Selvita SA_jednostkowe_Q1 2021
Skonsolid_Sprawozdania_MSSF_wg_UE_31 03 2021 GK Selvita.pdfSkonsolid_Sprawozdania_MSSF_wg_UE_31 03 2021 GK Selvita.pdf Sprawozdanie finansowe Grupa Kapitałowa Selvita_Q1 2021
SLV consolidated Selvita 31.03.2021 ENG.pdfSLV consolidated Selvita 31.03.2021 ENG.pdf Consolidated financial statement_Selvita Capital Group_Q1 2021_ENG

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-26 Bogusław Sieczkowski Prezes Zarządu
2021-05-26 Dariusz Kurdas Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki