REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

SELVITA S.A.: Otrzymanie Zlecenia przez spółkę zależną Emitenta w ramach umowy znaczącej / Receipt of a significant statement of work by Selvita’s subsidiary

2022-12-23 08:43
publikacja
2022-12-23 08:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-23
Skrócona nazwa emitenta
SELVITA S.A.
Temat
Otrzymanie Zlecenia przez spółkę zależną Emitenta w ramach umowy znaczącej / Receipt of a significant statement of work by Selvita’s subsidiary
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent") niniejszym informuje, że jej spółka zależna – Selvita d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu, Chorwacja ("Spółka Zależna"), w dniu 23 grudnia 2021 r. otrzymała zlecenie o wartości 2.280.913,00 EUR (10.574.084,57 PLN przeliczone po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 2022 r. 1 EUR = 4,6551 PLN ) ("Zlecenie") na podstawie umowy ramowej zawartej w dniu 1 października 2018 r pomiędzy Spółką Zależną a jedną z największych spółek farmaceutycznych w Europie ("Klient"). Przedmiotem Zlecenia jest współpraca w zakresie identyfikacja związków mogących mieć zastosowanie w leczeniu idiopatycznego włóknienia płuc oraz innych chorób śródmiąższowych płuc. Spółka Zależna, w swoich laboratoriach w Zagrzebiu, będzie świadczyć usługi w zakresie chemii medycznej, komputerowego wspomagania projektowania leków (CADD), farmakologii in vitro i in vivo, profilowania ADME i DMPK, profilowania fizykochemicznego oraz analityki.

Zlecenie realizowane będzie w okresie najbliższych 12 miesięcy.

Biorąc pod uwagę wartość Zlecenia, jego zakres oraz kontynuacje współpracy z Klientem, Zarząd Emitenta uznaje otrzymane Zlecenie za istotne dla realizacji długoterminowych planów Grupy Kapitałowej Selvita mających na celu zbudowanie silnej pozycji wiodącego dostawcy usług w obszarze zintegrowanych projektów odkrywania leków.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of Selvita S.A. with its registered office in
Krakow (the "Issuer") hereby announces that the company affiliated with
Selvita – Selvita d.o.o. (the "Subsidiary") with its registered office
in Zagreb, Croatia has received on December 23, 2021 a statement of work
with a total value of EUR 2.639.501,00 (PLN 12.313.536,11 converted at
the exchange rate of the National Bank of Poland of December 22, 2022
EUR 1=PLN 4.6551) under a framework agreement executed on 1st October
2018 ("Statement of Work") between the Subsidiary and one of the largest
pharmaceutical companies in Europe (the "Client"). The scope of the work
is to identify compounds for the treatment of idiopathic pulmonary
fibrosis and other interstitial lung diseases. The Subsidiary, in its
laboratories in Zagreb, will provide services in the area of medicinal
chemistry, computer aided drug design (CADD), in vitro and in vivo
pharmacology, ADME and DMPK profiling, Phys-Chem profiling, and
analytics.


The services under this Statement of Work will be provided over the next
12 months.


Taking into account value of the Statement of Work, its scope and the
continuation of collaboration with the Client, the Issuer’s Management
Board considers it to be significant for the implementation of Selvita
Group’s long-term plans aiming at building a strong position as a
provider of Integrated Drug Discovery services.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-22 Bogusław Sieczkowski Prezes Zarządu
2022-12-22 Miłosz Gruca Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki