REKLAMA

SANWIL HOLDING SA: wyniki finansowe

2020-11-27 17:21
publikacja
2020-11-27 17:21
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
3Q2020_raport_FINAL_27.11.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Dane dot. skonsolidowanego sprawozdania finansowego 01.01-30.09.2020 01.01-30.09.2019 01.01-30.09.2020 01.01-30.09.2019
II. Przychody ze sprzedaży 29 708 21 328 6 688 4 950
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 752 -1 234 1 070 -286
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 7 055 -1 536 1 588 -356
V. Zysk (strata) netto 6 289 -1 660 1 416 -385
VI. Całkowite dochody 6 289 -1 660 1 416 -385
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 358 -162 1 206 -38
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 834 100 -413 23
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 844 -175 190 -41
X. Środki pieniężne netto, razem 4 368 -237 983 -55
XI. Dane dot. skonsolidowanego sprawozdania finansowego cd. Na 30.09.2020 Na 31.12.2019 Na 30.09.2020 Na 31.12.2019
XII. Aktywa razem 63 697 52 260 14 071 12 272
XIII. Zobowiązania długoterminowe 5 394 4 218 1 192 990
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 11 137 7 165 2 460 1 683
XV. Kapitał własny 47 166 40 877 10 419 9 599
XVI. Kapitał zakładowy 9 602 10 022 2 121 2 353
XVII. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 16 003 790 16 703 790 16 003 790 16 703 790
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,39 -0,05 0,09 -0,01
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,95 2,45 0,65 0,58
XX. Dane dot. jednostkowego sprawozdania finansowego 01.01-30.09.2020 01.01-30.09.2019 01.01-30.09.2020 01.01-30.09.2019
XXI. Przychody ze sprzedaży 0 0 0 0
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -659 -1 019 -148 -237
XXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 962 -930 442 -216
XXIV. Zysk (strata) netto 1 914 -989 431 -230
XXV. Całkowite dochody 1 914 -989 431 -230
XXVI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -561 -843 -126 -196
XXVII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 018 492 -229 114
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -51 0 -11 0
XXIX. Środki pieniężne netto, razem -1 630 -351 -367 -81
XXX. Dane dot. jednostkowego sprawozdania finansowego cd. Na 30.09.2020 Na 31.12.2019 Na 30.09.2020 Na 31.12.2019
XXXI. Aktywa razem 45 352 43 383 10 019 10 187
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 278 256 61 60
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 324 2 291 513 538
XXXIV. Kapitał własny 42 750 40 836 9 444 9 589
XXXV. Kapitał zakładowy 9 602 10 022 2 121 2 353
XXXVI. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 16 003 790 16 703 790 16 003 790 16 703 790
XXXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,12 -0,02 0,03 0,00
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,67 2,44 0,59 0,57


Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu - według średniego kursu
NBP obowiązującego na 30 września 2020 roku: 4,5268 EUR/PLN (na 31
grudnia 2019 roku: 4,2585 EUR/PLN).Poszczególne pozycje sprawozdania
z całkowitych dochodów oraz rachunku z przepływów pieniężnych - według
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
NBP na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca III kwartałów 2020
roku: 4,4420 EUR/PLN (po III kwartale 2019 r.: 4,3086 EUR/PLN).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
3Q2020 raport FINAL 27.11.2020.pdf3Q2020 raport FINAL 27.11.2020.pdf Raport za 3Q2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-27 Adam Buchajski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki