REKLAMA

Rynek walutowy Forex – czy warto zacząć?

2007-12-14 11:44
publikacja
2007-12-14 11:44
Rynek walutowy Forex dla wielu osób może wydawać się w dalszym ciągu pojęciem dość mglistym i niezrozumiałym. Jednakże istnieje wiele powodów, dla których warto się nim bliżej zainteresować. Może być to np. bardzo ciekawa alternatywa szczególnie dla inwestorów mających już swoje doświadczenia na rynku giełdowych instrumentów pochodnych, którzy szukają nowych, ciekawszych i bardziej elastycznych instrumentów pochodnych.

Czym właściwie jest rynek Forex ?

Rynek walutowy Forex stanowi największy i najbardziej płynny rynek świata. Dzienne obroty sięgają 1,9 bln USD, z czego 53% stanowią obroty pomiędzy największymi bankami i instytucjami finansowymi na świecie. Tworzą one tzw. „interbank”, czyli rynek międzybankowy. Globalny charakter rynku sprawia, iż handel prowadzony jest na nim przez całą dobę, od początku sesji azjatyckiej w poniedziałek do końca sesji amerykańskiej w piątek. Istnieje kilka cech wyróżniających Forex spośród innych rynków na świecie. Jedną z najważniejszych z nich jest jego całkowita decentralizacja. Forex jest rynkiem ,,Over-the-Counter”, co oznacza, że nie posiada on żadnego fizycznego umiejscowienia w żadnym miejscu na świecie. Jego funkcjonowanie opiera się na połączonych ze sobą elektronicznych platformach obrotu pochodnymi instrumentami finansowymi bazującymi na kursach walut, towarów czy indeksów giełdowych.

Początki Forexu w Polsce

Rzeczywisty rozwój rynku Forex w Polsce stał się możliwy od 2002 roku, kiedy to w Polsce zostało znowelizowane prawo dewizowe. Od tego momentu wszyscy inwestorzy mogą w swobodny i legalny sposób zakładać rachunki walutowe za granicą i przelewać własne środki na poczet transakcji walutowych na rynku Forex. Oznacza to de facto możliwość udziału w handlu na największych rynkach walutowych na świecie na warunkach zarezerwowanych dotychczas jedynie dla dla banków, brokerów oraz największych klientów instytucjonalnych. Forexowe rachunki walutowe dla klientów indywidualnych jak i firm zakładane są za pośrednictwem Forexowych Domów Maklerskich, które udostępniają swoim klientom własne platformy obrotu, które połączone są bezpośrednio z rynkiem Forex. W Polsce obecnie istnieje już, co najmniej kilka Domów Maklerskich, oferującym swoim klientom możliwość zakładania wspomnianych rachunków walutowych.

Czym są kontrakty CFD?

Podstawowym instrumentem dostępnym na rynku Forex są kontrakty na różnice kursowe CFD (Contract for difference). Cechą charakterystyczną tych kontraktów jest ich ściśle powiązanie z kursem instrumentu bazowego (ściślejsze aniżeli ma to miejsce w przypadku kontraktów terminowych Futures) oraz możliwość stosowania wysokich dźwigni finansowych dochodzących do poziomu 1:200, przy czym najczęściej stosowanym poziomem dźwigni, jest poziom 1:100. Specyfika kontraktów CFD stwarza bardzo duże możliwości inwestycyjne. Do najważniejszych cech tych kontraktów zaliczyć można:
  • zajmowanie pozycji dwustronnych, czyli pozycji zarówno długich jak i krótkich.
  • możliwość inwestowania w systemie intraday i korzystania nawet z niewielkich dziennych wahań kursów (tzw. scalping), co dla pewnej grupy inwestorów jest bardzo istotnym elementem.
  • możliwość wykorzystywania ich jako narzędzi zabezpieczających rzeczywiste pozycje na runku walutowym, czy też rynku papierów wartościowych (hedging).
  • możliwość sprawnego dokonywania transakcji po cenach kwotowanych, w każdym momencie działania rynku i po gwarantowanej cenie.
  • samodzielne i natychmiastowe składanie oraz egzekucję zleceń w systemie transakcyjnym bez udziału banków czy pośredników.
  • wysokie lewarowanie pozycji, co powoduje, że obniżają poziom zaangażowania kapitału własnego do zawarcia transakcji.
  • bardzo niskie koszty transakcyjne oraz wysoka płynność notowanych instrumentów.
Jak zawiera się transakcje na rynku Forex?

Zawieranie transakcji na rynku Forex, co do zasady jest bardzo zbliżone do sposobu zawierania transakcji terminowych na rynku giełdowych instrumentów pochodnych, dlatego też inwestorzy mający wcześniej styczność z takimi instrumentami będą w stanie bardzo szybko zaadoptować się do nowego rynku. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku giełdowych kontraktów walutowych również na Forexie wszystkie transakcje walutowe zawierane są na poszczególnych parach walut dostępnych na danej platformie. Najbardziej płynną parą walutową, na której odbywa się większość światowych obrotów jest para EURUSD, a poza nią do tzw. wielkiej czwórki należą również pary: GBPUSD, USDCHF oraz USDJPY. Przy zawieraniu transakcji na rynku Forex nie jesteśmy obciążani żadnymi prowizjami czy też opłatami transakcyjnymi. Jedynym kosztem zawarcia transakcji jest tzw. spread, czyli różnica pomiędzy ceną kupna, a ceną sprzedaży danej waluty, podobnie jak ma to miejsce w przypadku zakupu obcej waluty w kantorze. Jednakże tym, co odróżnia zawieranie transakcji na rynku Forex od zawierania transakcji walutowych na rynku powszechnym jest wysokość spreadu, a także możliwość stosowania bardzo wysokich dźwigni finansowych umożliwiających zawieranie transakcji na sumę nawet 100-krotnie wyższą w stosunku do posiadanych środków.

Istotną zaletą dokonywania transakcji na rynku Forex jest ich natychmiastowa realizacja, o ile oczywiście zawierane są one w godzinach działania danego rynku. W praktyce niemalże na wszystkich dostępnych parach walutowych możliwe jest zawieranie transakcji 24h na dobę we wszystkie dni z wyjątkiem soboty i niedzieli, aczkolwiek należy zaznaczyć, że warunki transakcji zawieranych o różnych porach na niektórych parach walutowych mogą znacząco się różnić pod względem wysokości spreadu. Wielkość spreadu zależy przede wszystkim od płynności rynku, zmienności oraz sytuacji rynkowej. Dodatkowym atutem rynku Forex jest jego wręcz nieograniczona płynność, co sprawia, że w niemal każdym momencie jesteśmy w stanie zrealizować nasz kontrakt po aktualnej cenie rynkowej. Jest to diametralna różnica w stosunku do kontraktów walutowych notowanych na Warszawskiej Giełdzie, których poziom płynności nie zapewnia odpowiedniego bezpieczeństwa realizacji transakcji po zakładanej cenie.

Transakcje na rynku Forex wykonywane za pomocą kontraktów CFD mogą być zawierane zarówno na wzrost jak i na spadek danej waluty bazowej w stosunku do waluty nie-bazowej (kwotowanej). Walutą bazową nazywana jest waluta, której symbol występuje jako pierwszy dla danej pary, druga waluta w parze określana jest jako waluta kwotowana. W przypadku pary EURUSD walutą bazową jest Euro, a walutą kwotowaną Dolar. Należy w tym miejscu wyjaśnić, że wysokość depozytu potrzebnego do zawarcia transakcji ustalany jest na podstawie waluty bazowej, natomiast wysokość ponoszonych zysków i strat, a także wysokość spreadu denominowane są w walucie kwotowanej. Ostatnim ważnym elementem transakcji na rynku Forex jest występowanie, tzw. punktów swapowych, które naliczane są w przypadku przetrzymania otwartej pozycji na następny dzień. Punkty swapowe mogą mieć charakter dodatni zwiększając wartość pozycji, bądź ujemny powodując jej obciążenie. Natomiast wysokość punktów swapowych oraz ich charakter uzależnione są zajętej pozycji i od poziomu stóp procentowych walut w danej parze walutowej.

Spekulacja na rynku Forex

Rynek Forex jest idealnym miejscem do zawierania transakcji o charakterze spekulacyjnym, zwłaszcza o charakterze krótkoterminowym. Niskie koszty transakcyjne (spready) sprawiają, że jesteśmy w stanie odnosić zyski nawet w przypadku nieznacznych wahań kursu walutowego. Ponadto przy zastosowaniu odpowiednio wysokiej dźwigni nie jesteśmy zmuszeni do angażowania dużego kapitału do zrealizowania żądanej transakcji. Wspomniana bardzo wysoka płynność rynku sprawia, że nasze pozycje walutowe mogą być w każdej chwili zamknięte po aktualnej cenie, jeżeli wymaga tego dana sytuacja. Należy jednak w tym miejscu zauważyć, że stosowanie bardzo wysokiej dźwigni pomimo oczywistych zalet niesie za sobą również bardzo wysokie ryzyko związane z zapewnieniem wystarczającego poziomu depozytu zabezpieczającego dla naszych otwartych pozycji walutowych. Niestety w przypadku rynku Forex nie jest stosowany mechanizm „margin call” obowiązujący na rynku kontraktów terminowych. Dlatego też w każdym momencie inwestor musi zapewnić na swoim rachunku odpowiedni poziom depozytu zabezpieczającego, aby uniknąć ewentualnego automatycznego zamknięcia pozycji po niekorzystnym kursie. Należy tutaj dodać, że większość Forexowych Biur Maklerskich ze względów bezpieczeństwa zamyka otwarte pozycje walutowe swoich klientów w przypadku, gdy poziom depozytu przy uwzględnieniu otwartych pozycji walutowych obniży się poniżej 30% wartości depozytu początkowego. Z tego względu bardzo ważne jest regularne monitorowanie otwartych pozycji na danym rynku, a także korzystanie ze zleceń typu „stop loss”.

Hedging z wykorzystaniem rynku Forex.

Poza czystą spekulacją Forex może, a można nawet zaryzykować stwierdzenie, że powinien być wykorzystywany jako skuteczne narzędzie zabezpieczające zwłaszcza dla posiadanych pozycji walutowych. Uwaga ta odnosi się zarówno do osób indywidualnych jak i do przedsiębiorstw, zwłaszcza tych operujących na rynkach zagranicznych, które to najbardziej narażone są na występowanie ryzyka kursu walutowego. Specyfika tego rynku sprawia, że niesie on za sobą szerokie możliwości dla transakcji o charakterze zabezpieczającym. Bardzo ważnym czynnikiem jest bardzo duża dostępność par walutowych, co umożliwia dobranie odpowiedniej strategii zabezpieczającej dla danej transakcji. W przypadku przedsiębiorców zawierających transakcje w różnych walutach, czasami nawet dość egzotycznych stanowi to nieocenioną zaletę, ponieważ nie wymaga używania innych crossów walutowych, które to nie zawsze odpowiadają zabezpieczanej pozycji walutowej. Oczywiście również dla osób indywidualnych Forex może okazać się użyteczny, zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy to kredyty hipoteczne denominowane w obcej walucie stały się codziennością. Dlatego też, w przypadku, gdy pragniemy ustrzec się przed niespodziewanym i nadmiernym wzrostem poziomu naszego kredytu na skutek wzrostu danego kursu walutowego możemy to uczynić zajmując odpowiednią pozycję na rynku Forex. W zależności od strategii zabezpieczenia nasze straty ponoszone z racji pogarszającego się kursu walutowego będą rekompensowane częściowo lub w całości przez odwrotną pozycję otwartą na rynku Forex. W ten sposób nasza ekspozycja na ryzyko walutowe ograniczona będzie do zakładanego poziomu. Oczywiście opisywana strategia nie będzie nas chronić całkowicie przed wzrostem kosztów danego kredytu, ponieważ nie uwzględnia ona ryzyka wzrostu poziomu stóp procentowych waluty, w której zaciągnięty jest dany kredyt.

Rynek walutowy Forex – czy warto zacząć?

Na pytanie, które zostało postawione w tytule artykułu można odpowiedzieć dość jednoznacznie, że na pewno warto spróbować. Forex jest miejscem z pewnością interesującym, a zarazem specyficznym, które dla wielu osób może okazać się nieodpowiednie, lecz dla innych może być idealnym narzędziem inwestycyjnym oferującym jedne z największych możliwości ze wszystkich dostępnych rynków. To, w jakim celu będziemy go wykorzystywać będzie zależało wyłącznie od nas samych, jednakże należy zwrócić uwagę, że przed rozpoczęciem własnej ,,przygody” na rynku Forex należy się do niej odpowiednio przygotować zarówno pod względem merytorycznym jak i psychicznym. Ze swojej strony mogę jedynie dodać, że mocne przeżycia są gwarantowane.

Krzysztof Dankowski
Źródło: www.inwestycjealternatywne.pl
Źródło:
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (2)

dodaj komentarz
topaazy
https://www.robomarkets.pl/beginners/info/charts/indices/
topaazy
notowania giełdowe świat https://www.robomarkets.pl/beginners/info/charts/indices/ indeksy i dealerów waluty. Kurs kupna to kurs, po którym kupują określoną walutę, a kurs sprzedaży to kurs, po którym sprzedają to samo. Zdarza się, że istnieje natychmiastowy kurs wymiany i terminowy kurs wymiany.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki