0,2760 zł
15,97% 0,0380 zł
Redan SA (RDN)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_GRUPY_KAPITALOWEJ_REDAN_SA_za_rok_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_rocznego_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_Grupy_Kapitalowej_REDAN_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_REDAN_w_2018_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Zarzadu_Redan_do_Akcjonariuszy_GK_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Stanowisko_Zarzadu_Redan_S.A._w_sprawie_odmowy_wyrazenia_przez_firme_audytorska_opinii.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Rady_Nadzorczej_do_SSF_za_2018_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 602 309 624 813 141 158 147 198
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (53 783) (26 492) (12 605) (6 241)
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (61 756) (32 719) (14 473) (7 708)
IV. Zysk (strata) netto (73 139) (36 171) (17 141) (8 521)
V. Całkowity dochód (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (46 109) (21 249) (10 806) (5 006)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (28 434) (5 649) (6 664) (1 331)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (8 050) (17 226) (1 887) (4 058)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 30 424 16 983 7 130 4 001
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (6 060) (5 892) (1 420) (1 388)
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -1,30 -0,57 -0,48 -0,24
XI. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
XII. Aktywa razem 298 838 308 890 69 497 74 058
XIII. Aktywa obrotowe 222 209 203 509 51 677 48 793
XIV. Aktywa trwałe 76 629 105 381 17 821 25 266
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 268 507 215 130 62 443 51 579
XVI. Zobowiazania długoterminowe 35 511 7 868 8 258 1 886
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 232 996 207 262 54 185 49 692
XVIII. Kapitał własny 30 331 93 760 7 054 22 480
XIX. Kapitał zakładowy 35 709 35 709 8 304 8 561
XX. Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,85 2,63 0,20 0,63


Powyższe dane finansowe za rok 2018 oraz 2017 roku zostały przeliczone
na EUR według następujących zasad:


− poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu
ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2018 roku – 4,3000 PLN / EUR, i na dzień
31 grudnia 2017 roku - 4,1709 PLN/EUR,


− poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku) –
4,2669 PLN / EUR i (od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku) - 4,2447 PLN
/ EUR.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GRUPY KAPITAŁOWEJ REDAN SA za rok 2018.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GRUPY KAPITAŁOWEJ REDAN SA za rok 2018.pdf
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDAN S.A..pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDAN S.A..pdf
Sprawozdanie z działalności GK REDAN w 2018 roku.pdfSprawozdanie z działalności GK REDAN w 2018 roku.pdf
List Zarządu Redan do Akcjonariuszy GK 2018.pdfList Zarządu Redan do Akcjonariuszy GK 2018.pdf
Stanowisko Zarządu Redan S.A. w sprawie odmowy wyrażenia przez firmę audytorską opinii.pdfStanowisko Zarządu Redan S.A. w sprawie odmowy wyrażenia przez firmę audytorską opinii.pdf
Oświadczenia Rady Nadzorczej do SSF za 2018 rok.pdfOświadczenia Rady Nadzorczej do SSF za 2018 rok.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-23 Bogusz Kruszyński Prezes Zarządu Bogusz Kruszyński


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-23 Anna Królikiewicz Główna Księgowa Anna Królikiewicz
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.