REKLAMA

RAFAMET: wyniki finansowe

2021-05-21 18:14
publikacja
2021-05-21 18:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolid_Spraw_Finans_GK_I_kw_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 21 925 25 242 4 795 5 742
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 38 55 8 13
III. Zysk(strata) przed opodatkowaniem -483 -700 -106 -159
IV. Zysk (strata) netto -549 -814 -120 -185
V. Zysk netto przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominujacej -549 -814 -120 -185
VI. Całkowity dochód -549 -814 -120 -185
VII. Całkowity dochód przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominujacej -549 -814 -120 -185
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -557 2 896 -122 659
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -607 -878 -133 -200
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 570 -1 653 125 -376
XI. Przepływy pieniężne netto razem -594 365 -130 83
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,13 -0,19 -0,03 -0,04
XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,13 -0,19 -0,03 -0,04
XIV. 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XV. Aktywa razem 197 383 200 754 42 354 43 502
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 104 737 107 559 22 474 23 307
XVII. Zobowiązania długoterminowe 24 887 26 505 5 340 5 743
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 79 850 81 054 17 134 17 564
XIX. Kapitał własny 92 646 93 195 19 880 20 195
XX. Kapitał zakładowy 43 187 43 187 9 267 9 358
XXI. Liczba akcji (w szt.) 4 318 701 4 318 701 4 318 701 4 318 701
XXII. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 4 318 701 4 318 701 4 318 701 4 318 701
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 21,45 21,58 4,60 4,68
XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 21,45 21,58 4,60 4,68
XXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję ( w zł/EUR) z zysku za rok poprzedni 0,00 0,00 0,00 0,00
XXVI. Dane jednostkowe w tys. zł w tys. EURO
XXVII.

okres 3 miesięcy

zakończony 31.03.2021

okres 3 miesięcy

zakończony 31.03.2020

okres 3 miesięcy

zakończony 31.03.2021

okres 3 miesięcy

zakończony 31.03.2020

XXVIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 14 888 16 376 3 256 3 725
XXIX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 642 -2 140 0
XXX. Zysk przed opodatkowaniem 379 -480 83 -109
XXXI. Zysk (strata) netto 379 -656 83 -149
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 200 2 057 -262 468
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -323 -375 -71 -85
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 055 -1 303 231 -296
XXXV. Przepływy pieniężne netto razem -468 379 -102 86
XXXVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) 0,09 -0,15 0,02 -0,03
XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,09 -0,15 0,02 -0,03
XXXVIII. 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XXXIX. Aktywa razem 168 626 172 450 36 184 37 369
XL. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 75 474 79 677 16 195 17 266
XLI. Zobowiązania długoterminowe 18 432 19 940 3 955 4 321
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe 57 042 59 737 12 240 12 945
XLIII. Kapitał własny 93 152 92 773 19 988 20 103
XLIV. Kapitał zakładowy 43 187 43 187 9 267 9 358
XLV. Liczba akcji (w szt.) 4 318 701 4 318 701 4 318 701 4 318 701
XLVI. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 4 318 701 4 318 701 4 318 701 4 318 701
XLVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 21,57 21,48 4,63 4,65
XLVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 21,57 21,48 4,63 4,65
XLIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję ( w zł/EUR) z zysku za rok poprzedni 0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolid_Spraw_Finans_GK_I_kw_2021.pdfSkonsolid_Spraw_Finans_GK_I_kw_2021.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-21 E. Longin Wons Prezes Zarządu E. Longin Wons
2021-05-21 Maciej Michalik Wiceprezes Zarządu Maciej Michalik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki