23,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
R22 (R22)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2020.02.24_R22_-_Sprawozdanie_Zarzadu_H1_2019-2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
R22_2019_20_Q2_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
R22_2019_20_Q2_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
R22_S.A._R9IB0A_Raport_z_przegladu_SSF_31122019_PL_pades.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
R22_S.A._R9IB0A_Raport_z_przegladu_JSF_31122019_PL_pades.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
I. Przychody ze sprzedaży 92 189 68 274 21 362 15 898
II. Zysk/strata na działalności operacyjnej 17 250 10 916 3 997 2 542
III. Zysk/strata przed opodatkowaniem 13 557 8 723 3 141 2 031
IV. Zysk/strata netto 10 376 6 861 2 404 1 598
V. Liczba akcji 14 180 000 14 180 000 14 180 000 14 180 000
VI. Strata netto na akcję (w zł/EUR na jedną akcję) 0,50 0,34 0,12 0,08
VII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 22 002 17 865 5 098 4 160
VIII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -27 431 -29 170 -6 356 -6 793
IX. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -3 249 8 641 -753 2 012
X. Przepływy pieniężne netto ogółem -8 678 -2 664 -2 011 -620
XI. Stan na dzień 31.12.2019 30.06.2019 31.12.2019 30.06.2019
XII. Aktywa trwałe 259 889 233 671 61 028 54 956
XIII. Aktywa obrotowe 29 985 36 670 7 041 8 624
XIV. Aktywa ogółem 289 884 270 341 68 072 63 580
XV. Kapitał podstawowy 284 284 67 67
XVI. Kapitał własny 97 119 93 369 22 806 21 959
XVII. Zobowiązania razem 192 765 176 972 45 266 41 621
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 120 795 92 308 28 366 21 709
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 71 970 84 663 16 900 19 911
XX. Kapitał własny i zobowiązania razem 289 884 270 341 68 072 63 580
XXI. Liczba akcji 14 180 000 14 180 000 14 180 000 14 180 000
XXII. Wartość ksiegowa na akcję (w zł/EUR na jedną akcję) 5,98 5,53 1,61 1,55Kurs EUR/PLN do przeliczenia wartości bilansowych 


4,2585


4,2520
Kurs EUR/PLN do przeliczenia wartości sprawozdania z całkowitych
dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych 


4,3155


4,2944
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
2020.02.24 R22 - Sprawozdanie Zarządu H1 2019-2020.pdf2020.02.24 R22 - Sprawozdanie Zarządu H1 2019-2020.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności R22 S.A. oraz Grupy Kapitałowej R22 S.A. za I półrocze roku obrotowego zakończone 31 grudnia 2019 .r
R22_2019_20_Q2_SSF.pdfR22_2019_20_Q2_SSF.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy R22 S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 r.
R22_2019_20_Q2_JSF.pdfR22_2019_20_Q2_JSF.pdf Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe R22 S.A. za okres od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
R22 S.A._R9IB0A_Raport_z_przegladu_SSF_31122019_PL_pades.pdfR22 S.A._R9IB0A_Raport_z_przegladu_SSF_31122019_PL_pades.pdf Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z Przeglądu Skróconego Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego obejmującego okres od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r.
R22 S.A._R9IB0A_Raport_z_przegladu_JSF_31122019_PL_pades.pdfR22 S.A._R9IB0A_Raport_z_przegladu_JSF_31122019_PL_pades.pdf Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z Przeglądu Skróconego Śródrocznego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego obejmującego okres od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-25 Jakub Dwernicki Prezes Zarządu Jakub Dwernicki
2020-02-25 Robert Stasik Wiceprezes Zarządu Robert Stasik
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.