REKLAMA

PURE BIOLOGICS S.A.: wyniki finansowe

2022-11-15 17:10
publikacja
2022-11-15 17:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Pure_Biologics_SA_-_Jednostkowy_raport_kwartalny_3Q_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pure_Biologics_SA_-_Skrocone_sprawozdanie_finansowe_za_okres_01.07-30.09.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody z działalności operacyjnej 9 702 10 237 2 030 2 184
II. Koszty działalności operacyjnej razem 27 088 20 923 5 668 4 463
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -17 327 -10 684 -3 626 -2 279
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -18 443 -11 072 -3 859 -2 362
V. Zysk (strata) netto -18 443 -11 072 -3 859 -2 362
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -12 290 -18 479 -2 572 -3 942
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 23 303 -586 4 876 -125
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 517 49 303 -317 10 517
IX. Przepływy pieniężne netto – razem 9 496 30 237 1 987 6 450
X. Stan na 30.09.2022 Stan na 31.12.2021 Stan na 30.09.2022 Stan na 31.12.2021
XI. Aktywa / Pasywa razem 30 260 47 190 6 214 10 260
XII. Aktywa trwałe 5 400 4 175 1 109 908
XIII. Aktywa obrotowe 24 860 43 015 5 105 9 352
XIV. Kapitał własny 24 344 39 486 4 999 8 585
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 916 7 704 1 215 1 675
XVI. Zobowiązania długoterminowe 1 822 2 155 374 468
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 4 094 5 549 841 1 206
XVIII. Średnia ważona liczba akcji 2 254 000 2 210 044 2 254 000 2 210 044
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -8,18 -5,01 -1,71 -1,07
XX. Liczba akcji na koniec okresu 2 254 000 2 254 000 2 254 000 2 254 000
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR) 10,80 17,87 2,22 3,88


Wybrane dane finansowe prezentowane w raporcie przeliczono na walutę
euro w następujący sposób:


1) Pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat i innych całkowitych
dochodów, rachunku przepływu pieniężnych przeliczono według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną na ostatni dzień każdego miesiąca
kursów ogłaszanych przez NBP:


– za okres 01.01.2022 – 30.09.2022: 4,7787 zł


– za okres 01.01.2021 – 30.09.2021 4,6880 zł


2) Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według
średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień
bilansowy, kurs ten wyniósł:


– na dzień 30.09.2022: 4,8698 zł


– na dzień 31.12.2021: 4,5994 zł


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Pure Biologics SA - Jednostkowy raport kwartalny 3Q 2022.pdfPure Biologics SA - Jednostkowy raport kwartalny 3Q 2022.pdf Pure Biologics SA - Jednostkowy raport kwartalny 3Q 2022
Pure Biologics SA - Skrocone sprawozdanie finansowe za okres 01.07-30.09.2022.pdfPure Biologics SA - Skrocone sprawozdanie finansowe za okres 01.07-30.09.2022.pdf Pure Biologics SA - Skrocone sprawozdanie finansowe za okres 01.07.2022-30.09.2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-15 Filip Jeleń Prezes Zarządu
2022-11-15 Romuald Harwas Wiceprezes Zarządu
2022-11-15 Petrus Spee Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z premią – luty 2023 r.

Ranking kont firmowych z premią – luty 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki