REKLAMA
WEBINAR

PROTEKTOR: wyniki finansowe

2023-05-30 21:01
publikacja
2023-05-30 21:01
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_1Q_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 27 840 27 487 5 923 5 915
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 10 022 10 269 2 132 2 210
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 879 1 781 400 383
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 501 1 655 319 356
V. Zysk (strata) netto grupy kapitałowej 710 823 151 177
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 695 800 148 172
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 879 - 187 -
VIII. Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (161) 240 (34) 52
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 281) 901 (273) 194
X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (563) 1 141 (120) 246
XI. Średni kurs PLN / EUR - - 4,7005 4,6472
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
XII. Aktywa razem 99 053 98 958 21 186 21 100
XIII. Aktywa trwałe 41 840 42 349 8 949 9 030
XIV. Aktywa obrotowe 57 213 56 609 12 237 12 070
XV. Zobowiązania razem 54 632 54 845 11 685 11 694
XVI. Zobowiązania długoterminowe 11 952 12 317 2 556 2 626
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 42 680 42 528 9 128 9 068
XVIII. Kapitał własny 44 421 44 113 9 501 9 406
XIX. Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 43 973 43 675 9 405 9 313
XX. Kapitał zakładowy 9 572 9 572 2 047 2 041
XXI. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) 19 021 600 19 021 600 19 021 600 19 021 600
XXII. Zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 0,04 0,04 0,01 0,01
XXIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 0,04 0,04 0,01 0,01
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda - - - -
XXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję - - - -
XXVI. Kurs PLN / EUR na koniec okresu - - 4,6755 4,6899
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXVII. Przychody ze sprzedaży 8 679 6 283 1 846 1 352
XXVIII. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 671 3 143 1
XXIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 589) (2 399) (338) (516)
XXX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 558 636 119 137
XXXI. Zysk (strata) netto 654 919 139 198
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 228 1 035 48 223
XXXIII. Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (110) (209) (23) (45)
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (520) (973) (111) (209)
XXXV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (402) (146) (85) (31)
XXXVI. Średni kurs PLN / EUR - - 4,7005 4,6472
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej
XXXVII. Aktywa razem 71 420 67 517 15 275 14 396
XXXVIII. Aktywa trwałe 46 839 46 487 10 018 9 912
XXXIX. Aktywa obrotowe 24 581 21 030 5 257 4 484
XL. Zobowiązania razem 37 041 33 791 7 922 7 205
XLI. Zobowiązania długoterminowe 6 859 6 917 1 467 1 475
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe 30 181 26 874 6 455 5 730
XLIII. Kapitał własny 34 380 33 726 7 353 7 191
XLIV. Kapitał zakładowy 9 572 9 572 2 047 2 041
XLV. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach.) 19 021 600 19 021 600 19 021 600 19 021 600
XLVI. Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,03 0,05 0,01 0,01
XLVII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,03 0,05 0,01 0,01
XLVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR) - - - -
XLIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EURO) - - - -
L. Kurs PLN / EUR na koniec okresu - - 4,6755 4,6899
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 1Q 2023.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 1Q 2023.pdf Rozszerzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2023 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-30 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2023-05-30 Kamil Gajdziński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki