REKLAMA
DZIEŃ UE

PROTEKTOR: wyniki finansowe

2023-04-28 19:21
publikacja
2023-04-28 19:21
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_2022.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_2022.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PROTEKTOR_2022_JSF_szb_2023-04-28_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PROTEKTOR_2022_JSF_szb_2023-04-28_pl.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalności_2022.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalności_2022.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PRT_RN_oswiadczenie_dot._komitetu_audytu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PRT_RN_oswiadczenie_ocena_sprawozdan.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PRT_Zarzad_oswiadczenie_do_raportu_SF_2022_-_rzetelnosc_SF.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PRT_Zarzad_oswiadczenie_do_raportu_SF_2022_-_rzetelnosc_SF.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PRT_Zarzad_informacja_do_raportu_SF_2022_-_wybor_audytora.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PRT_Zarzad_informacja_do_raportu_SF_2022_-_wybor_audytora.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2 021 2022 2 021
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 34 177,00 23 782,00 7 290,00 5 195,00
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 209,00 -734,00 1 111,00 -160,00
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 504,00 -8 219,00 -961,00 -1 796,00
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 774,00 647,00 165,00 141,00
V. Zysk (strata) netto 1 079,00 915,00 230,00 200,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -511,00 -9 135,00 -109,00 -1 996,00
VII. Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej 6 049,00 10 649,00 1 290,00 2 326,00
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 397,00 -1 911,00 -1 151,00 -418,00
IX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 141,00 -397,00 30,00 -87,00
X. Średni kurs PLN / EUR 4,68 4,57
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej
XI. Aktywa razem 67 517,00 65 642,00 14 396,00 14 272,00
XII. Aktywa trwałe 46 487,00 47 398,00 9 912,00 10 305,00
XIII. Aktywa obrotowe 21 030,00 18 244,00 4 484,00 3 967,00
XIV. Zobowiązania razem 33 791,00 32 995,00 7 205,00 7 174,00
XV. Zobowiązania długoterminowe 6 917,00 8 898,00 1 475,00 1 935,00
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 26 874,00 24 097,00 5 730,00 5 239,00
XVII. Kapitał własny 33 726,00 32 647,00 7 191,00 7 098,00
XVIII. Kapitał zakładowy 9 572,00 9 572,00 2 041,00 2 081,00
XIX. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach.) 19 021 600,00 19 021 600,00 19 021 600,00 19 021 600,00
XX. Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,06 0,05 0,01 0,01
XXI. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,06 0,05 0,01 0,01
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
XXIII. Średni kurs PLN / EUR 4,68 4,59
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2022.xhtmlJednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2022.xhtml Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2022
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2022.xhtml.xadesJednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2022.xhtml.xades Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2022- podpisy
PROTEKTOR_2022_JSF_szb_2023-04-28_pl.xhtmlPROTEKTOR_2022_JSF_szb_2023-04-28_pl.xhtml Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania JSF za rok 2022
PROTEKTOR_2022_JSF_szb_2023-04-28_pl.xhtml.XAdESPROTEKTOR_2022_JSF_szb_2023-04-28_pl.xhtml.XAdES Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania JSF za rok 2022- podpisy
Sprawozdanie z działalności 2022.xhtmlSprawozdanie z działalności 2022.xhtml Sprawozdanie z działalności GK PRT oraz PRT za rok 2022
Sprawozdanie z działalności 2022.xhtml.XAdESSprawozdanie z działalności 2022.xhtml.XAdES Sprawozdanie z działalności GK PRT oraz PRT za rok 2022- podpisy
PRT RN oświadczenie dot. komitetu audytu.xhtmlPRT RN oświadczenie dot. komitetu audytu.xhtml Oświadczenie RN w sprawie KA
PRT RN oświadczenie ocena sprawozdań.xhtmlPRT RN oświadczenie ocena sprawozdań.xhtml Oświadczenie RN dotyczące oceny SF
PRT Zarząd oświadczenie do raportu SF 2022 - rzetelność SF.xhtmlPRT Zarząd oświadczenie do raportu SF 2022 - rzetelność SF.xhtml Oświadczenie Zarządu o zgodności sprawozdania finansowego z zasadami rachunkowości
PRT Zarząd oświadczenie do raportu SF 2022 - rzetelność SF.xhtml.XAdESPRT Zarząd oświadczenie do raportu SF 2022 - rzetelność SF.xhtml.XAdES Oświadczenie Zarządu o zgodności sprawozdania finansowego z zasadami rachunkowości- podpisy
PRT Zarząd informacja do raportu SF 2022 - wybór audytora.xhtmlPRT Zarząd informacja do raportu SF 2022 - wybór audytora.xhtml Oświadczenie Zarządu o wyborze audytora
PRT Zarząd informacja do raportu SF 2022 - wybór audytora.xhtml.XAdESPRT Zarząd informacja do raportu SF 2022 - wybór audytora.xhtml.XAdES Oświadczenie Zarządu o wyborze audytora- podpisy
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki