REKLAMA
WEBINAR

PLAYWAY S.A.: wyniki finansowe

2022-09-30 18:08
publikacja
2022-09-30 18:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PlayWay_SSF_30.06.2022-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KPW_Audyt_-_raport_z_przegladu_skonsolidowanego_SF_30.06.2022_PlayWay_JW.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KPW_Audyt_-_raport_z_przegladu_jednostkowego_SF_30.06.2022_PlayWay_JW.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 123 441 92 047 26 588 20 243
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 88 022 61 839 18 959 13 599
III. EBITDA 88 607 62 111 19 085 13 659
IV. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 95 519 67 632 20 574 14 873
V. Zysk (strata) netto 86 071 61 477 18 539 13 520
VI. przypadający na jednostkę dominującą 69 228 51 158 14 911 11 250
VII. przypadający na udziały niedające kontroli 16 843 10 320 3 628 2 270
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 61 831 45 205 13 318 9 941
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (23 099) (5 872) (4 975) (1 291)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (20 020) (123 095) (4 312) (27 071)
XI. Przepływy pieniężne netto – razem 18 713 (83 762) 4 031 (18 421)
XII. Liczba akcji 6 600 000 6 600 000 6 600 000 6 600 000
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 13,04 9,31 2,81 2,05
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 69,35 60,50 14,94 13,31
XV. Na 30.06.2022 Na 31.12.2021 Na 30.06.2022 Na 31.12.2021
XVI. PLN`000 PLN`000 EUR`000 EUR`000
XVII. Aktywa / Pasywa razem 636 261 572 156 135 936 124 398
XVIII. Aktywa trwałe 217 773 217 827 46 527 47 360
XIX. Aktywa obrotowe 418 488 354 328 89 409 77 038
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta 382 508 438 138 81 722 95 260
XXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 178 537 52 964 38 144 11 515
XXII. Zobowiązania długoterminowe 43 076 40 550 9 203 8 816
XXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 135 461 12 414 28 941 2 699
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 39 649 34 205 8 540 7 522
XXV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26 687 21 773 5 748 4 788
XXVI. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 79 495 67 782 17 123 14 906
XXVII. Zysk (strata) netto 76 654 65 523 16 511 14 410
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 22 888 22 915 4 930 5 039
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 23 095 (6 857) 4 975 (1 508)
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - (84 098) - (18 495)
XXXI. Przepływy pieniężne netto – razem 45 983 (68 040) 9 905 (14 963)
XXXII. Liczba akcji 6 600 000 6 600 000 6 600 000 6 600 000
XXXIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 11,61 9,93 2,50 0,56
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 18,96 17,11 4,05 2,33
XXXV. Na 30.06.2022 Na 31.12.2021 Na 30.06.2022 Na 31.12.2021
XXXVI. PLN`000 PLN`000 EUR`000 EUR`000
XXXVII. Aktywa / Pasywa razem 257 348 185 449 54 982 40 320
XXXVIII. Aktywa trwałe 23 710 22 183 5 066 4 823
XXXIX. Aktywa obrotowe 233 637 163 266 49 916 35 497
XL. Kapitał własny 125 124 175 971 26 733 38 260
XLI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 132 223 9 478 28 249 2 061
XLII. Zobowiązania długoterminowe 390 464 83 101
XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe 131 833 9 014 28 166 1 960


Powyższe dane
finansowe za okres 6 miesięcy 2022 i 2021 roku zostały przeliczone na
EUR według następujących zasad:-
pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez NBP
na dzień 30 czerwca 2022 r. – 4,6806 PLN/EURO oraz na dzień 31 grudnia
2021 r. – 4,5994 PLN/EURO, -
pozycje skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z
całkowitych dochodów oraz skróconego śródrocznego skonsolidowanego
sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez NBP na ostatni
dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30
czerwca 2022 r.  – 4,6427 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do 30 czerwca 2021
r.  – 4,5472 PLN/EUR. *EBITDA liczona jako
zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PlayWay_SSF 30.06.2022-sig-sig.pdfPlayWay_SSF 30.06.2022-sig-sig.pdf RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ PLAYWAY S.A.
KPW Audyt - raport z przeglądu skonsolidowanego SF 30.06.2022 PlayWay JW.pdfKPW Audyt - raport z przeglądu skonsolidowanego SF 30.06.2022 PlayWay JW.pdf RAPORT BIEGŁEGO Z PRZEGLĄDU SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ PLAYWAY S.A.
KPW Audyt - raport z przeglądu jednostkowego SF 30.06.2022 PlayWay JW.pdfKPW Audyt - raport z przeglądu jednostkowego SF 30.06.2022 PlayWay JW.pdf RAPORT BIEGŁEGO Z PRZEGLĄDU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PLAYWAY S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-30 Krzysztof Kostowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki