REKLAMA
PIT 2022

PLAYWAY S.A.: wyniki finansowe

2022-05-30 19:02
publikacja
2022-05-30 19:02
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PLAYWAY_SSF_31.03.2022_raport_end-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 52 618 41 812 11 322 9 145
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 37 819 28 737 8 138 6 285
III. EBITDA* 38 057 28 825 8 189 6 305
IV. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 44 162 36 129 9 503 7 902
V. Zysk (strata) netto 40 286 30 418 8 669 6 653
VI. przypadający na jednostkę dominującą 32 783 25 515 7 054 5 581
VII. przypadający na udziały niedające kontroli 7 503 4 902 1 615 1 072
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 36 667 24 528 7 890 5 365
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 31 687 4 940 6 819 1 080
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 910) 4 246 (841) 929
XI. Przepływy pieniężne netto – razem 64 445 33 714 13 868 7 374
XII. Liczba akcji 6 600 000 6 600 000 6 600 000 6 600 000
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 6,10 4,61 1,31 1,01
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 71,46 66,38 15,38 14,52
XV. Na 31.03.2022 PLN`000 Na 31.12.2021 PLN`000 Na 31.03.2022 EUR`000 Na 31.12.2021 EUR`000
XVI. Aktywa / Pasywa razem 609 182 572 156 130 937 124 398
XVII. Aktywa trwałe 222 476 217 827 47 819 47 360
XVIII. Aktywa obrotowe 386 707 354 328 83 118 77 038
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta 471 631 438 138 101 372 95 260
XX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 51 321 52 964 11 031 11 515
XXI. Zobowiązania długoterminowe 41 013 40 550 8 815 8 816
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 10 308 12 414 2 216 2 699
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 18 765 41 812 4 038 9 145
XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 692 9 996 2 731 2 186
XXV. EBITDA* 12 708 10 019 2 734 2 191
XXVI. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 17 580 18 782 3 783 4 108
XXVII. Zysk (strata) netto 16 247 17 556 3 496 3 840
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 006 14 775 2 799 3 231
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 31 744 4 770 6 831 1 043
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - - - -
XXXI. Przepływy pieniężne netto – razem 44 750 19 545 9 629 4 275
XXXII. Liczba akcji 6 600 000 6 600 000 6 600 000 6 600 000
XXXIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,46 2,66 0,53 0,56
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 29,13 26,66 6,26 2,33
XXXV. 31.03.2022 PLN'000 31.12.2021 PLN'000 31.03.2022 EUR'000 31.12.2021 EUR'000
XXXVI. Aktywa / Pasywa razem 200 069 185 449 43 002 40 320
XXXVII. Aktywa trwałe 22 614 22 183 4 861 4 823
XXXVIII. Aktywa obrotowe 177 454 163 266 38 142 35 497
XXXIX. Kapitał własny 192 252 175 971 41 322 38 260
XL. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 817 9 478 1 680 2 061
XLI. Zobowiązania długoterminowe 559 464 120 101
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe 7 258 9 014 1 560 1 960


Powyższe dane finansowe za okres 3 miesięcy 2022 i 2021 roku zostały
przeliczone na EUR według następujących zasad:-
pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez NBP
na dzień 31 marca 2022 r. – 4,6525 PLN/EURO oraz na dzień 31 grudnia
2021 r. – 4,5994 PLN/EURO,- pozycje skróconego śródrocznego
skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów określonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca
okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.  –
4,6472 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do 31 marca 2021 r.  –
4,5721 PLN/EUR. *EBITDA liczona jako zysk z działalności
operacyjnej powiększony o amortyzację 


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
PLAYWAY_SSF 31.03.2022_raport_end-sig-sig.pdfPLAYWAY_SSF 31.03.2022_raport_end-sig-sig.pdf Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za I kwartał 2022 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-30 Krzysztof Kostowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki