REKLAMA

PHN S.A.: wyniki finansowe

2021-05-01 03:14
publikacja
2021-05-01 03:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Skonsolidowany_Raport_Roczny.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_informacji_niefinansowych.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_-/static/att/emitent/2021-05/Skonsolidowany_Raport_Roczny_202105010705597164.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_o_dokonaniu_wyboru_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_o_wyborze_firmy_audytorskiej_i_KA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_sprawozdania_finansowego_dokonana_przez_RN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. w mln PLN w mln PLN w mln PLN w mln PLN
II. Rok zakończony Rok zakończony Rok zakończony Rok zakończony
III. 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
IV. Przychody operacyjne 733,7 209,1 164,0 48,6
V. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 94,9 117,4 21,2 27,3
VI. Zysk (strata) brutto 77,6 96,9 17,3 22,5
VII. Zysk (strata) netto 44,6 69,0 10,0 16,0
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 213,9 163,2 47,8 37,9
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (162,9) (125,5) (36,4) (29,2)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 218,9 131,4 48,9 30,5
XI. Przepływy pieniężne netto razem 269,9 169,1 60,3 39,3
XII. Stan na Stan na Stan na Stan na
XIII. 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
XIV. Aktywa 4 152,6 3 784,1 899,8 888,6
XV. Zobowiązania długoterminowe 1 486,4 867,9 322,1 205,4
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 367,1 633,7 79,6 147,2
XVII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 2 270,5 2 251,0 492,0 528,6
XVIII. Kapitał zakładowy 51,0 51,0 11,0 12,0
XIX. Liczba akcji (szt.) 51 100 574 51 051 249 51 100 574 51 051 249
XX. Zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN / EUR) 0,89 1,44 0,19 0,34
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN / EUR) 44,48 44,09 9,64 10,35


Powyższe dane finansowe za okres zakończony 31 grudnia 2020 roku i okres
zakończony 31 grudnia 2019 roku zostały przeliczone na EUR według
następujących zasad:


- pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu ustalonego przez
Narodowy Bank Polski na 31 grudnia 2020 roku: 4,6148 PLN/EUR;


- pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych - według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu
sprawozdawczego od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku: 4,4742
PLN/EUR


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany Raport Roczny.pdfSkonsolidowany Raport Roczny.pdf Skonsolidowany Raport Roczny
Sprawozdanie z informacji niefinansowych.pdfSprawozdanie z informacji niefinansowych.pdf Sprawozdanie z informacji niefinansowych
Sprawozdanie z badania - Skonsolidowany Raport Roczny.pdfSprawozdanie z badania - Skonsolidowany Raport Roczny.pdf Sprawozdanie z badania - Skonsolidowany Raport Roczny
Informacja Zarządu o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej.pdfInformacja Zarządu o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej.pdf Informacja Zarządu o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
Oświadczenie RN o wyborze firmy audytorskiej i KA.pdfOświadczenie RN o wyborze firmy audytorskiej i KA.pdf Oświadczenie RN o wyborze firmy audytorskiej i KA
Ocena RN sprawozdania finansowego dokonana przez RN.pdfOcena RN sprawozdania finansowego dokonana przez RN.pdf Ocena RN sprawozdania finansowego dokonana przez RN

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-01 Marcin Mazurek Prezes Zarządu
2021-05-01 Tomasz Górnicki Wiceprezes – Członek Zarządu ds. Inwestycji
2021-05-01 Tomasz Sztonyk Członek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi
2021-05-01 Krzysztof Zgorzelski Członek Zarządu ds. Finansowych
2021-05-01 Piotr Przednowek Członek Zarządu ds. Rozwoju


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-01 Katarzyna Suwała Osoba odpowiedzialna za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki