REKLAMA

PEPEES: wyniki finansowe

2020-09-18 07:28
publikacja
2020-09-18 07:28
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_PEPEES-PSr_2020-Polroczne_skonsolidowane_sprawozdanie-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PEPEES-PSr_2020-Polroczne_sprawozdanie_jednostkowe-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_polrocze_2020-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
raport_GK_PEPEES_30_06_2020-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_PEPEES_30_06_2020-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
I. Przychody ze sprzedaży ogółem za I półrocze 114 465 127 087 25 773 29 638
II. Zysk lub strata netto przypadająca akcjonariuszom Spółki Dominującej za I półrocze 3 920 16 227 883 3 784
III. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Spółki Dominującej za I półrocze 3 873 16 209 872 3 780
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za I półrocze 38 780 56 749 8 732 13 234
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za I półrocze (3 507) (13 090) (790) (3 053)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej za I półrocze (72 898) (54 934) (16 414) (12 811)
VII. Przepływy pieniężne netto za I półrocze (37 625) (11 275) (8 472) (2 629)
VIII. Aktywa razem na dzień 30.06.2020 r. i 31.12.2019 r. 298 140 363 622 66 758 85 387
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki Dominującej na dzień 30.06.2020 r. i 31.12.2019 r. 171 644 178 773 38 433 41 980
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za I półrocze w PLN/EUR 0,04 0,18 0,01 0,04
XI. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 30.06.2020 r. i 31.12.2019 r. w PLN/EUR 1,81 1,88 0,40 0,44


Dane zaprezentowane w wierszach: VIII, IX i XI, w
kolumnach „półrocze/2020 r.” i „półrocze/2019 r.” dotyczą stanu na dzień
30 czerwca 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku.


Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro
zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:


-       wybrane
pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji
finansowej na dzień 30.06.2020 r. według średniego kursu obowiązującego
na dzień bilansowy 1 EUR =  4,4660  PLN,


-       wybrane
pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji
finansowej na dzień 31.12.2019 r. według średniego kursu obowiązującego
na dzień bilansowy  1 EUR =  4,2585 PLN,


-       wybrane
pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z
całkowitych dochodów oraz śródrocznego skróconego skonsolidowanego
sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku
do 30 czerwca 2020 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień
każdego miesiąca 1 półrocza 2020 roku - 1 EUR = 4,4413 PLN,


-     wybrane pozycje
śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z
przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca
2019 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 1
półrocza 2019 roku - 1 EUR = 4,2880 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK PEPEES-PSr 2020-Półroczne skonsolidowane sprawozdanie-sig-sig-sig.pdfGK PEPEES-PSr 2020-Półroczne skonsolidowane sprawozdanie-sig-sig-sig.pdf Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
PEPEES-PSr 2020-Półroczne sprawozdanie jednostkowe-sig-sig-sig.pdfPEPEES-PSr 2020-Półroczne sprawozdanie jednostkowe-sig-sig-sig.pdf Skrócone półroczne sprawozdanie jednostkowe
Sprawozdanie z działalności półrocze 2020-sig-sig.pdfSprawozdanie z działalności półrocze 2020-sig-sig.pdf Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności emitenta
raport_GK_PEPEES_30 06 2020-sig.pdfraport_GK_PEPEES_30 06 2020-sig.pdf Raport z przeglądu skróconego sprawozdania skonsolidowanego
Raport_PEPEES_30 06 2020-sig.pdfRaport_PEPEES_30 06 2020-sig.pdf Raport z przeglądu skróconego sprawozdania jednostkowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-18 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2020-09-18 Tomasz Rogala Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki