Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PEPEES-QSr_3_2019-SKONSOLIDOWANY_RAPORT_KWARTALNY-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody ze sprzedaży ogółem za 3 kwartały 180 383 174 296 41 866 40 977
II. Zysk lub strata netto przypadająca akcjonariuszom Spółki Dominującej za 3 kwartały 21 048 11 089 4 885 2 607
III. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Spółki Dominującej 21 030 11 235 4 881 2 641
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 3 kwartały 77 825 52 429 18 063 12 326
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za 3 kwartały (33 198) (24 558) (7 705) (5 774)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej za 3 kwartały (78 342) (56 863) (18 183) (13 369)
VII. Przepływy pieniężne netto za 3 kwartały (33 715) (28 992) (7 825) (6 816)
VIII. Aktywa razem na dzień 30.09.2019 r. i 31.12.2018 r. 303 520 333 925 69 398 77 657
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki na dzień 30.09.2019 r. i 31.12.2018 r. 175 499 165 399 40 127 38 465
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za 3 kwartały (wartość wyrażona w PLN) 0,22 0,12 0,05 0,03
XI. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 30.09.2019 r. i 31.12.2018 r. (wartość wyrażona w PLN) 1,85 1,74 0,42 0,40


Dane zaprezentowane w wierszach: VIII, IX i
XI, w kolumnach „2019 r.” i „2018 r.” dotyczą stanu na dzień 30 września
2019 roku i 31 grudnia 2018 roku.


Do przeliczenia wybranych danych finansowych
na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank
Polski:


-        wybrane
pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2019 r. według
średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,3736 PLN,


-        wybrane
pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 r. według
średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,3000 PLN,


-         wybrane
pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 września
2019 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 3
kwartałów 2019 roku - 1 EUR = 4,3086 PLN,


-         wybrane
pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 września
2018 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 3
kwartałów 2018 roku - 1 EUR = 4,2535 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
PEPEES-QSr 3 2019-SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY-sig-sig-sig.pdfPEPEES-QSr 3 2019-SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY-sig-sig-sig.pdf Skonsolidowany raport kwartalny - rozszerzony

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-07 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2019-11-07 Tomasz Rogala Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

  • ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.