REKLAMA

PCC EXOL S.A.: wyniki finansowe

2023-05-16 18:22
publikacja
2023-05-16 18:22
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PCC_EXOL_raport_1Q2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK/static/att/emitent/2023-05/PCC-EXOL-WDF-2023-03-31_202305161152392502.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PCC_EXOL_WDF_2023-03-31.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 281 600 297 600 59 909 64 039
II. Zysk na działalności operacyjnej 28 672 49 213 6 100 10 590
III. Zysk przed opodatkowaniem 24 967 47 913 5 312 10 310
IV. Zysk netto 20 266 39 036 4 311 8 400
V. EBITDA 32 855 53 129 6 990 11 432
VI. Pozostałe dochody całkowite netto (1 766) 1 682 (376) 362
VII. Całkowite dochody ogółem 18 500 40 718 3 936 8 762
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 32 653 6 843 6 947 1 472
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9 732) (7 971) (2 070) (1 715)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (20 068) 26 014 (4 269) 5 598
XI. Przepływy pieniężne netto 2 853 24 886 608 5 355
XII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.) 174 137 173 476 174 137 173 476
XIII. Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR) 0,12 0,23 0,03 0,05
XIV. Stan na 31.03.2023 Stan na 31.12.2022 Stan na 31.03.2023 Stan na 31.12.2022
XV. Aktywa trwałe 525 029 521 143 112 294 111 121
XVI. Aktywa obrotowe 315 093 314 694 67 392 67 100
XVII. Kapitał własny 452 948 434 448 96 877 92 635
XVIII. Kapitał akcyjny 174 137 174 137 37 245 37 130
XIX. Zobowiązania długoterminowe 184 632 191 723 39 489 40 880
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 202 542 209 666 43 320 44 706
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR) 2,60 2,49 0,56 0,53
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
PCC EXOL_raport_1Q2023.pdfPCC EXOL_raport_1Q2023.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023
GK/static/att/emitent/2023-05/PCC-EXOL-WDF-2023-03-31_202305161152392502.pdfGK/static/att/emitent/2023-05/PCC-EXOL-WDF-2023-03-31_202305161152392502.pdf Wybrane skonsolidowane dane finansowe
PCC_EXOL_WDF_2023-03-31.pdfPCC_EXOL_WDF_2023-03-31.pdf Wybrane jednostkowe dane finansowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-16 Dariusz Ciesielski Prezes Zarządu
2023-05-16 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Potrzebujesz niezawodnego połączenia            z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Potrzebujesz niezawodnego połączenia z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki