REKLAMA

ONDE S.A.: wyniki finansowe

2022-11-07 17:18
publikacja
2022-11-07 17:18
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
grupa_onde_raport_zarzadu_do_sprawozdan_za_3q2022_signed_1.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sf_jednostkowe__onde_30.09.2022_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sf_konsolidacja__onde_30.09.2022_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 819 523 927 740 174 812 203 519
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 643 41 731 2 270 9 155
III. Zysk (strata) brutto 4 300 40 327 917 8 847
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 2 250 28 093 480 6 163
V. Zysk (strata) netto 2 250 28 093 480 6 163
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -125 803 -228 535 -26 835 -50 134
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 001 -42 014 -2 560 -9 217
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 42 556 177 776 9 078 38 999
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -95 248 -92 773 -20 317 -20 352
X. Aktywa razem 679 834 571 292 139 602 124 210
XI. Kapitały własne ogółem 306 000 333 751 62 836 72 564
XII. Zobowiązania długoterminowe 45 554 34 379 9 354 7 475
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 328 280 203 162 67 411 44 171
XIV. Kapitał zakładowy 1 101 1 101 226 239
XV. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 55 030 000 47 846 850 55 030 000 47 846 850
XVI. Zysk (starta) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,04 0,59 0,01 0,13
WYBRANE DANE JEDNOSTKOWE
XVII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 866 396 927 138 184 811 203 387
XVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 428 41 954 3 078 9 203
XIX. Zysk (strata) brutto 9 894 40 599 2 110 8 906
XX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 7 892 28 380 1 683 6 226
XXI. Zysk (strata) netto 7 892 28 380 1 683 6 226
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -99 439 -211 507 -21 211 -46 398
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -42 019 -59 288 -8 963 -13 006
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 43 112 177 777 9 196 38 999
XXV. Przepływy pieniężne netto, razem -98 346 -93 018 -20 978 -20 405
XXVI. Aktywa razem 671 208 564 485 137 831 122 730
XXVII. Kapitały własne ogółem 311 613 333 722 63 989 72 558
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe 32 060 27 890 6 583 6 064
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 327 535 202 873 67 258 44 109
XXX. Kapitał zakładowy 1 101 1 101 226 239
XXXI. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 55 030 000 47 846 850 55 030 000 47 846 850
XXXII. Zysk (starta) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,14 0,59 0,03 0,13


Dane porównywalne w wierszach od X do XIV oraz w wierszach od XXVI do
XXX są danymi ze sprawozdań skonsolidowanego i jednostkowego
sporządzonego na dzień 31.12.2021 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
grupa onde_raport zarzadu do sprawozdan za 3q2022_signed_1.pdfgrupa onde_raport zarzadu do sprawozdan za 3q2022_signed_1.pdf Raport Zarządu ONDE S.A.dotyczący działalności w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku
sf jednostkowe_ onde_30.09.2022_signed.pdfsf jednostkowe_ onde_30.09.2022_signed.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe ONDE S.A.sporządzone na dzień 30.09.2022
sf konsolidacja_ onde_30.09.2022_signed.pdfsf konsolidacja_ onde_30.09.2022_signed.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe ONDE S.A.sporządzone na dzień 30.09.2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-07 Paweł Średniawa Prezes Zarządu Paweł Średniawa
2022-11-07 Piotr Gutowski Wiceprezes Zarządu Piotr Gutowski
2022-11-07 Marcin Szerszeń Wiceprezes Zarządu Marcin Szerszeń
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki