REKLAMA

NOVAVIS GROUP SA: wyniki finansowe

2023-05-30 17:30
publikacja
2023-05-30 17:30
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Q1_2023_NG_sprawozdanie_skonsolidowane_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
I. Razem przychody z działalności operacyjnej 4 865 743 1 035 160
II. Razem koszty działalności operacyjnej 1 032 1 042 220 224
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 833 (299) 815 (64)
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 781 (283) 804 (61)
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 3 478 (768) 740 (165)
VI. Zysk (strata) netto przypadający jednostce dominującej 3 545 (758) 754 (163)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 715 (873) 365 (188)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (25) 691 (5) 149
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (135) (404) (29) (87)
X. Przepływy pieniężne netto razem 1 555 (586) 331 (126)
XI. Aktywa trwałe 15 846 3 115 3 389 670
XII. Aktywa obrotowe 9 860 4 320 2 109 929
XIII. Zobowiązania długoterminowe 121 106 26 23
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 17 111 4 260 3 660 916
XV. Kapitał własny (aktywa netto) przypadający Akcjonariuszom jednostki dominującej 6 805 450 1 456 97
XVI. Wyemitowany kapitał akcyjny 3 502 3 502 749 753
XVII. Liczba akcji (szt) 35 015 285 35 015 285 35 015 285 35 015 285
XVIII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 0,19 0,01 0,04 -
XIX. Średnia ważona liczba akcji 35 015 285 35 015 285 35 015 285 35 015 285
XX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) 0,10 (0,02) 0,02 -
XXI. Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie 35 015 285 35 015 285 35 015 285 35 015 285
XXII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) 0,10 (0,02) 0,02 -


Wybrane dane skonsolidowane zostały przeliczone według następujących
zasad:


pozycje aktywów i pasywów na dzień 31 marca 2023 r. – według średniego
kursu ogłoszonego 31 marca 2023 r. przez Narodowy Bank Polski - 4,6755
PLN/EUR;


poszczególne pozycje rachunku zysków i strat zawierającego sprawozdanie
z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2023 r. – według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
okresu sprawozdawczego kończącego się 31 marca 2023 r. - 4,7005 PLN/EUR;


pozycje aktywów i pasywów na dzień 31 marca 2022 r. – według średniego
kursu ogłoszonego 31 marca 2022 r.. przez Narodowy Bank Polski - 4,6525
PLN/EUR;


poszczególne pozycje rachunku zysków i strat zawierającego sprawozdanie
z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2022 r. – według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
okresu sprawozdawczego kończącego się 31 marca 2022 r. - 4,6472 PLN/EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Q1_2023_NG_sprawozdanie_skonsolidowane_final.pdfQ1_2023_NG_sprawozdanie_skonsolidowane_final.pdf Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-30 Piotr Karmelita Paweł Krzyształowicz Prezes Zarządu Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki