NEWAG S.A.: wyniki finansowe

2019-05-20 18:08
publikacja
2019-05-20 18:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_Newag_1Q_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZ_Newag_1Q_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 141 530 119 488 32 931 28 597
II. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej 4 254 762 990 182
III. Zysk ( strata ) brutto 1 832 -2 146 426 -514
IV. Zysk ( strata ) netto -1 327 -2 550 -309 -610
V. EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) 13 204 9 250 3 072 2 214
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 029 10 136 -239 2 426
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -27 927 -3 416 -6 498 -818
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 29 441 -9 696 6 850 -2 321
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 485 -2 976 113 -712
X. Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001 45 000 001
XI. Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR ) -0,03 -0,06 -0,01 -0,01
WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XII. Aktywa razem 1 219 307 1 012 371 283 474 240 554
XIII. Kapitał podstawowy 11 250 11 250 2 615 2 673
XIV. Kapitał zapasowy 291 017 268 655 67 658 63 836
XV. Kapitał z aktualizacji wyceny 103 702 104 274 24 109 24 777
XVI. Kapitał udziałów niekontrolujących 260 97 60 23
XVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 725 200 611 277 168 600 145 248
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 224 921 161 128 52 291 38 286
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 500 279 450 149 116 309 106 962
XX. Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001 45 000 001
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR ) 10,98 8,91 2,55 2,12
WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 145 003 118 943 33 739 28466
XXIII. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej 4 902 1 161 1 141 278
XXIV. Zysk ( strata ) brutto -663 -4 090 -154 -979
XXV. Zysk ( strata ) netto -1 455 -3 824 -339 -915
XXVI. EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) 10 971 7 124 2 553 1 705
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -18 846 4 164 -4 385 997
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 788 -3 320 -649 -795
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 647 -5 972 -1 314 -1 429
XXX. Przepływy pieniężne netto, razem -27 281 -5 128 -6 348 -1 227
XXXI. Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001 45 000 001
XXXII. Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR ) -0,03 -0,08 -0,01 -0,02
WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XXXIII. Aktywa razem 1 366 490 1 196 297 317 692 284 257
XXXIV. Kapitał podstawowy 11 250 11 250 2 615 2 673
XXXV. Kapitał zapasowy 280 412 265 615 65 192 63 114
XXXVI. Kapitał z aktualizacji wyceny 100 347 101 353 23 329 24 083
XXXVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 957 807 845 478 222 678 200 898
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 377 605 376 377 87 789 89 433
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 580 202 469 101 134 890 111 465
XL. Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001 45 000 001
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR ) 9,08 7,80 2,11 1,85


Przeliczenia dokonano wg:


1) poszczególne pozycje aktywów i pasywów wg średniego kursu NBP na
dzień bilansowy tj. na dzień:


- 31.03.2019 - 4,3013- tabela 063/A/NBP/2018


- 31.12.2018 - 4,3000 – tabela 252/A/NBP/2018


- 31.03.2018 - 4,2085 - tabela 064/A/ NBP/2018


2) poszczególne pozycje sprawozdania z dochodu oraz rachunku przepływów
pieniężnych wg kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów
ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień miesiąca danego
okresu sprawozdawczego tj.:


- w okresie od 01.01.2019 do 31.03.2019 - 4,2978


- w okresie od 01.01.2018 do 31.03.2018 - 4,1784


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF_Newag 1Q 2019.pdfSSF_Newag 1Q 2019.pdf Sprawozdanie finansowe
SZ_Newag 1Q 2019.pdfSZ_Newag 1Q 2019.pdf Informacja dodatkowa Zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-20 Zbigniew Konieczek Prezes Zarządu
2019-05-20 Bogdan Borek Wiceprezes Zarządu
2019-05-20 Józef Michalik Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki