16,3000 zł
-4,96% -0,8500 zł
NEWAG S.A. (NWG)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Raport_1H2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
NEWAG_-_raport_z_przegladu_30.06.2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego 2017 obejmujące okres od 2017-01-01 do 2017-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-09-18
NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NEWAG S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
33-300 Nowy Sącz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wyspiańskiego 3
(ulica) (numer)
+48 18 449 63 60 +48 18 449 63 66
(telefon) (fax)
sekretariat@newag.pl www.newag.pl
(e-mail) (www)
7340009400 490490757
(NIP) (REGON)
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 282 569 219 069 66 528 50 010
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 892 -5 961 916 -1 361
III. Zysk (strata) brutto -778 -12 213 -183 -2 788
IV. Zysk (strata) netto -568 -4 134 -134 -944
V. EBITDA (zysk z działalności operacyjnej+amortyzacja) 20 476 7 668 4 821 1 750
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -23 371 -19 572 -5 502 -4 468
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -15 141 -207 -3 565 -47
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 42 130 -14 649 9 919 -3 344
IX. Przepływy pieniężne netto razem 3 618 -34 428 852 -7 859
X. Liczba akcji 45 000 001,00 45 000 001,00 45 000 001,00 45 000 001,00
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -0,01 -0,09 0,00 -0,02
XII. Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego (zł): 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30
XIII. Aktywa razem 950 752 869 043 884 406
XIV. Kapitał podstawowy 11 250 11 250 11 250
XV. Kapitał zapasowy 268 633 251 170 244 086
XVI. Kapitał z aktualizacji wyceny 113 918 113 956 114 065
XVII. Kapitał udziałów niekontrolujących 182 240 318
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 577 209 463 458 493 896
XIX. Zobowiązania długoterminowe 202 492 132 456 139 615
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 374 717 331 002 354 281
XXI. Liczba akcji 45 000 001 45 000 001 45 000 001
XXII. wartość księgowa na jedną akcję 8 ,30 9,01 8,68
XXIII. Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego (EUR): 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30
XXIV. Aktywa razem 224 950 196 438 199 843
XXV. Kapitał podstawowy 2 662 2 543 2 542
XXVI. Kapitał zapasowy 63 559 56 774 55 154
XXVII. Kapitał z aktualizacji wyceny 26 953 25 759 25 774
XXVIII. Kapitał udziałów niekontrolujących 43 54 72
XXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 136 569 104 760 111 602
XXX. Zobowiązania długoterminowe 47 910 29 940 31 548
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe 88 659 74 820 80 054
XXXII. Liczba akcji 45 000 001 45 000 001 45 000 001
XXXIII. wartość księgowa na jedną akcję 1,96 2,04 1,96
XXXIV. Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego: półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016
XXXV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 281 068 217 385 66 174 49 626
XXXVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 393 -7 377 1 034 -1 684
XXXVII. Zysk (strata) brutto -4 521 -17 029 -1 064 -3 887
XXXVIII. Zysk netto -3 650 -7 989 -859 -1 824
XXXIX. EBITDA (zysk z działalności operacyjnej+amortyzacja) 16 091 6 117 3 788 1 396
XL. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -27 647 -36 399 -6 509 -8 309
XLI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 25 685 5 765 6 047 1 316
XLII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 729 -2 323 1 349 -530
XLIII. Przepływy pieniężne netto razem 3 767 -32 957 887 -7 524
XLIV. Liczba akcji 45 000 001 45 000 001 45 000 001 45 000 001
XLV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -0,08 -0,18 -0,02 -0,04
XLVI. Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego (zł): 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30
XLVII. Aktywa razem 1 182 073 1 168 097 1 136 760
XLVIII. Kapitał podstawowy 11 250 11 250 11 250
XLIX. Kapitał zapasowy 265 599 258 608 258 609
L. Kapitał z aktualizacji wyceny 110 761 110 800 110 909
LI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 845 718 796 592 811 610
LII. Zobowiązania długoterminowe 434 433 396 830 134 292
LIII. Zobowiązania krótkoterminowe 411 285 399 762 677 318
LIV. Liczba akcji 45 000 001 45 000 001 45 000 001
LV. wartość księgowa na jedną akcję 7,47 8,26 7,23
LVI. Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego (EUR): 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30
LVII. Aktywa razem 279 681 264 036 256 866
LVIII. Kapitał podstawowy 2 662 2 543 2 542
LIX. Kapitał zapasowy 62 841 58 456 58 436
LX. Kapitał z aktualizacji wyceny 26 206 25 045 25 061
LXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 200 099 180 061 183 394
LXII. Zobowiązania długoterminowe 102 788 89 699 30 345
LXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 97 311 90 362 153 049
LXIV. Liczba akcji 45 000 001 45 000 001 45 000 001
LXV. wartość księgowa na jedną akcję 1,77 1,87 1,63


Przeliczenia dokonano wg:


1. poszczególne pozycje aktywów i pasywów wg średniego kursu NBP na
dzień bilansowy tj. na dzień


30.06.2017 – 4,2265 – tabela 125/A/NBP/2017


31.12.2016 - 4,4240 - tabela 252/A/NBP/2016


30.06.2016 – 4,4255 – tabela 125/A/NBP/2016


2. poszczególne pozycje sprawozdania z dochodu oraz rachunku przepływów
pieniężnych wg kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów
ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień miesiąca danego
okresu sprawozdawczego tj.


w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017 – 4,2474


w okresie od 01.01.2016 do 30.06.2016 – 4,3805


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport 1H2017.pdfRaport 1H2017.pdf Skonsolidowany raport za 1 półrocze 2017
NEWAG - raport z przeglądu 30.06.2017.pdfNEWAG - raport z przeglądu 30.06.2017.pdf Opinia z przeglądu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-18 Zbigniew Konieczek Prezes Zarządu
2017-09-18 Bogdan Borek Wiceprezes Zarządu
2017-09-18 Józef Michalik Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.