REKLAMA

NEW TECH CAPITAL S.A.: wyniki finansowe

2023-10-02 18:21
publikacja
2023-10-02 18:21
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

8. BILANS

9. POZYCJE POZABILANSOWE

10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
KPW_Audyt_-_raport_z_przegladu_NTC_SA_30.06.2023.pdf  (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
Invista_SZzD_-_I_H_2023_.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
2023IHSr_.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze / 2022 półrocze / 2023 półrocze / 2022
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 11 1 2
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 95 268 20 58
III. Zysk (strata) brutto -92 -257 -20 -55
IV. Zysk (strata) netto -154 -217 -33 -47
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -106 89 -23 19
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 -40 -2 -9
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 90 -175 19 -38
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -23 -127 -5 -27
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 18 375 18 392 4 129 3 922
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 517 8 379 252 210
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 121 984 252 210
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 848 10 012 2 213 2 135
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 677 8 677 1 950 1 850
XV. ilość akcji (szt.) 14 461 991 14 461 991 14 461 991 14 461 991
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,01 0,02 0,00 0,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,01 0,02 0,00 0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,68 0,69 0,15 0,15
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,68 0,69 0,15 0,15
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
KPW Audyt - raport z przeglądu NTC SA 30.06.2023.pdfKPW Audyt - raport z przeglądu NTC SA 30.06.2023.pdf Raport biegłego rewidenta z przedeglądu

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-02 Michał Gabrylewicz Prezes Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
Invista SZzD - I_H_2023_.pdfInvista SZzD - I_H_2023_.pdf Sprawozdanie z działalności Zarządu

BILANS
Noty w tys.
półrocze / 2023 2022 półrocze / 2022
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 18 007 22 858
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0
- wartość firmy 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 0 0
3. Należności długoterminowe 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 16 452 22 440
4.1. Nieruchomości 12 525 18 514
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0
c) w pozostałych jednostkach 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 3 927 3 927
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 555 417
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 555 417
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0
II. Aktywa obrotowe 368 944
1. Zapasy 0 0
2. Należności krótkoterminowe 320 900
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 320 900
3. Inwestycje krótkoterminowe 42 33
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 42 33
a) w jednostkach powiązanych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 42 33
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 23 700
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 11
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0
A k t y w a r a z e m 18 375 23 801
PASYWA
I. Kapitał własny 9 848 15 565
1. Kapitał zakładowy 8 677 8 677
2. Kapitał zapasowy 30 241 30 241
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 5 000 5 000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -33 906 -28 136
6. Zysk (strata) netto -154 -217
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 517 8 236
1. Rezerwy na zobowiązania 7 396 7 396
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 819 819
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0
a) długoterminowa 0 0
b) krótkoterminowa 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 6 577 6 577
a) długoterminowe 0 0
b) krótkoterminowe 6 577 6 577
2. Zobowiązania długoterminowe 0 0
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 0 0
2.4. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 1 121 841
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 0 0
3.3. Fundusze specjalne 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 0 0
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0
a) długoterminowe 0 0
b) krótkoterminowe 0 0
P a s y w a r a z e m 18 375 23 802
Wartość księgowa 9 858 10 012
Liczba akcji (w szt.) 14 461 991 14 461 991
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,68 0,68
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 14 461 991 14 461 991
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,68 0,68
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys.
półrocze / 2023 2022 półrocze / 2022
1. Należności warunkowe 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych z tytułu 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- 0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- 0
2. Zobowiązania warunkowe 0 0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- 0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- 0
3. Inne (z tytułu) 0 0
- 0
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 0 0 0

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / 2023 półrocze / 2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
Koszty finansowe
Odsetki w tym:
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) brutto
Podatek dochodowy
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto (zannualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 2023 2022 półrocze / 2022
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 15 782 636 15 782 636
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 15 782 636 15 782 636
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 8 677 194 8 677 194
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 8 677 194 8 677 194
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 30 241 232 30 241 232
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 30 241 232 30 241 232
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
2.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 000 5 000
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -33 906 091
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
3.1. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 245 897
3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -33 906 091 -28 135 790
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -33 906 091 -28 135 790
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 245 897
4. Wynik netto -154 462 -160 797
zysk netto
a) strata netto -154 462 -160 797
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 18 375 025 15 782 636
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 18 375 025 15 782 636

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2023 półrocze / 2022
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw
7. Zmiana stanu zapasów
8. Zmiana stanu należności
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
11. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
- o ograniczonej możliwości dysponowania
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
2023IHSr_.pdf2023IHSr_.pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki