1,9000 zł
25,00% 0,3800 zł
NANOGROUP S.A. (NNG)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
NanoGroup_-skonsolidowany_raport_kwartalny_za_III_Q_2018r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 118 845 40 242 28 443 9 631
II. Zysk/(Strata) operacyjny (2 304 430) (1 239 646) (551 510) (296 680)
III. Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem (2 205 582) (1 253 822) (527 853) (300 072)
IV. Zysk/(Strata) netto (2 205 582) (1 253 822) (527 853) (300 072)
V. Zysk/(Strata) przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej (2 183 526) (1 244 379) (522 575) (297 812)
VI. Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) udziałom niekontrolującym (22 056) (9 443) (5 279) (2 260)
VII. Całkowite dochody/(straty) ogółem (9 860 638) (1 253 822) (2 130 053) (1 422 517)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 120 313) (1 842 747) (746 772) (429 635)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 660 211) (4 488 816) (1 115 310) (1 046 564)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 180 010 (1 256 571) 761 059 (292 968)
XI. Przepływy pieniężne netto razem (4 600 514) (7 588 134) (1 101 023) (1 769 167)
XII. Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) -0,17 -0,11 - -
XIII. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) -0,17 -0,10 - -
XIV. Aktywa razem 22 228 325 16 861 459 5 203 990 3 912 989
XV. Kapitał własny razem 11 961 980 10 561 705 2 800 482 2 451 023
XVI. Zobowiązania długoterminowe 9 666 978 4 459 700 2 263 187 1 034 949


Powyższe dane finansowe za okresy
zakończone 30 września 2018 roku oraz 30 września 2017 roku zostały
przeliczone na EUR według następujących zasad: poszczególne pozycje
bilansu - według średniego kursu EUR ustalonego przez Narodowy Bank
Polski na dzień 30 września 2017 roku - 4,3091, na dzień 30 września
2018 roku - 4,2714; poszczególne pozycje sprawozdania rachunku zysków i
stat, całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych -
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR
ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca
okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 września 2018 roku - 4,2535,
okresu od 1 stycznia do 30 września 2017 roku - 4,2566.


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
NanoGroup -skonsolidowany raport kwartalny za III Q 2018r..pdfNanoGroup -skonsolidowany raport kwartalny za III Q 2018r..pdf NanoGroup - Skonsolidowany raport kwartalny za III Q 2018 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-26 Marek Borzestowski Prezes Zarzadu Marek Borzestowski
2018-11-26 Adam Kiciak Członek Zarządu Adam Kiciak
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.