REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

MERCATOR MEDICAL S.A.: wyniki finansowe

2022-05-17 19:14
publikacja
2022-05-17 19:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Jednostkowa_skrocona_informacja_finansowa_Mercator_1Q2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_skrocone_sprawozdanie_finansowe_Mercator_1Q2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_Mercator_Medical_sprawozdanie_z_dzialanosci_2022_Q1.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży 136 849 551 644 29 448 120 654
II. Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) 11 484 296 903 2 471 64 938
III. EBITDA* 16 645 301 639 3 582 65 974
IV. Wynik brutto 13 970 298 787 3 006 65 350
V. Wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 6 927 286 370 1 491 62 634
VI. Średnio ważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach 9 770 435 10 365 735 9 770 435 10 365 735
VII. Zysk / strata na jedną akcję 0,71 27,63 0,15 6,04
VIII. Rzeczowe aktywa trwałe 363 764 210 537 78 187 45 177
IX. Zapasy 259 508 398 512 55 778 85 512
X. Należności 111 804 355 098 24 031 76 196
XI. Pozostałe aktywa finansowe 175 100 370 592 37 636 79 521
XII. Środki pieniężne 356 517 296 730 76 629 63 672
XIII. Aktywa razem 1 311 556 1 650 951 281 903 354 259
XIV. Kapitał zakładowy 10 647 10 604 2 288 2 275
XV. Kapitał własny 1 168 926 1 314 758 251 247 282 119
XVI. Zobowiązania długoterminowe 3 495 1 998 751 429
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 123 082 320 054 26 455 68 677
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 142 630 329 724 30 657 70 752
XIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 32 413 165 114 6 975 36 113
XX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -18 035 -251 584 -3 881 -55 026
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -556 -20 770 -120 -4 543
(*) Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) skorygowany o amortyzację
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Jednostkowa_skrócona_informacja_finansowa_Mercator_1Q2022.pdfJednostkowa_skrócona_informacja_finansowa_Mercator_1Q2022.pdf Jednostkowa informacja finansowa
Skonsolidowane_skrócone_sprawozdanie_finansowe_Mercator_1Q2022.pdfSkonsolidowane_skrócone_sprawozdanie_finansowe_Mercator_1Q2022.pdf Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe
Grupa Mercator Medical_sprawozdanie_z_dzialanosci_2022_Q1.pdfGrupa Mercator Medical_sprawozdanie_z_dzialanosci_2022_Q1.pdf Raport kwartalny - część opisowa

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-17 Wiesław Żyznowski Prezes Zarządu
2021-05-17 Dariusz Krezymon Członek Zarządu
2021-05-17 Monika Żyznowska Członek Zarządu
2021-05-17 Michał Romański Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki