REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

MEGARON S.A.: wyniki finansowe

2022-05-24 11:00
publikacja
2022-05-24 11:00
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Pozostale_informacje.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 14 763 13 741 3 177 3 005
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 269 1 607 273 351
III. Zysk (strata) brutto 1 159 1 581 249 346
IV. Zysk (strata) netto 909 1 225 196 268
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 326 -309 70 -68
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -111 -280 -24 -61
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 357 -470 77 -103
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 573 -1 059 123 -232
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 42 147 37 855 9 059 8 230
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 345 15 962 4 158 3 470
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 767 4 361 810 948
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 807 8 189 2 538 1 780
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 802 21 893 4 922 4 726
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 540 540 116 117
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,34 0,46 0,07 0,10
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,34 0,45 0,07 0,10
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8,45 0,45 1,82 1,77
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8,45 8,26 1,82 1,77
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
-
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
-
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Pozostale_informacje.pdfPozostale_informacje.pdf POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ
2022 ROKU

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-23 Piotr Sikora Prezes Zarządu
2022-05-23 Kajetan Zaziemski Członek Zarządu
2022-05-23 Kasper Zaziemski Członek Zarządu
2022-05-23 Mariusz Sikora Członek Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 25 417 25 760 27 017
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 262 216 75
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 24 873 25 367 26 546
3. Należności długoterminowe 7 15 5
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Od pozostałych jednostek 7 15 5
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 276 162 392
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 245 138 386
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 31 23 6
II. Aktywa obrotowe 16 730 12 095 15 341
1. Zapasy 4 566 4 199 3 458
2. Należności krótkoterminowe 10 598 7 166 10 754
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek 10 598 7 166 10 754
3. Inwestycje krótkoterminowe 900 327 565
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 900 327 565
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 900 327 565
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 666 404 564
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 42 147 37 855 42 358
PASYWA
I. Kapitał własny 22 802 21 893 22 295
1. Kapitał zakładowy 540 540 540
2. Kapitał zapasowy 9 413 9 413 9 413
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 2 2 2
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 10 116 10 116 8 288
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 822 2 827
6. Zysk (strata) netto 909 1 822 1 225
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19 345 15 962 20 063
1. Rezerwy na zobowiązania 1 422 957 1 386
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 801 776 720
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 339 181 394
a) długoterminowa 38 39 17
b) krótkoterminowa 300 142 377
1.3. Pozostałe rezerwy 282 273
długoterminowe
a) krótkoterminowe 282 273
2. Zobowiązania długoterminowe 3 767 4 361 6 281
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 3 767 4 361 6 281
3. Zobowiązania krótkoterminowe 11 807 8 189 9 627
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Wobec pozostałych jednostek 11 487 8 031 9 360
3.2. Fundusze specjalne 320 158 267
4. Rozliczenia międzyokresowe 2 350 2 454 2 769
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 350 2 454 2 769
a) długoterminowe 1 915 2 020 2 334
b) krótkoterminowe 435 435 435
P a s y w a r a z e m 42 147 37 855 42 358
Wartość księgowa 22 802 21 893 22 295
Liczba akcji (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,45 8,11 8,26
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,45 8,11 8,26
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2022 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 14 763 13 741
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 14 705 13 699
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 58 42
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 946 7 165
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 7 924 7 136
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 22 29
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 6 817 6 576
IV. Koszty sprzedaży 3 080 2 967
V. Koszty ogólnego zarządu 2 344 2 104
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 393 1 505
VII. Pozostałe przychody operacyjne 137 166
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 14 9
2. Dotacje 105 105
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne przychody operacyjne 18 52
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 261 64
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne koszty operacyjne 261 64
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 269 1 607
X. Przychody finansowe 25
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
1. Inne 25
XI. Koszty finansowe 110 51
1. Odsetki w tym: 40 18
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 70 33
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 1 159 1 581
XIII. Podatek dochodowy 250 356
a) część bieżąca 331 378
b) część odroczona -81 -22
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto 909 1 225
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 909 1 225
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 700 000 2 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,34 0,45
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 700 000 2 700 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,34 0,45
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 21 893 21 070 21 070
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 21 893 21 070 21 070
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 540 540 540
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 540 540 540
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 9 413 9 413 9 413
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 9 413 9 413 9 413
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 2 2 2
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2 2 2
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 10 116 8 288 8 288
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 1 828
a) zwiększenia (z tytułu) 1 828
- podziału wyniku finansowego 1 828
zmniejszenia (z tytułu)
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 10 116 10 116 8 288
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 822 2 827 2 827
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 822 2 827 2 827
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 822 2 827 2 827
a) zwiększenia (z tytułu) 0
podziału zysku z lat ubiegłych
wypłata dywidendy na rzecz właścicieli
b) zmniejszenia (z tytułu) 2 827
- podziału wyniku na kapitał rezerwowy 1 828
- wypłata dywidendy na rzecz właścicieli 999
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 822 2 827
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
podziału wyniku na kapitał rezerwowy
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1 822 2 827
6. Wynik netto 909 1 822 1 225
a) zysk netto 909 1 822 1 225
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 22 802 21 893 22 295
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 22 802 21 893 22 295
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 909 1 225
II. Korekty razem -583 -1 533
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 678 624
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 40 18
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
3. Zmiana stanu rezerw 465 629
4. Zmiana stanu zapasów -368 -634
5. Zmiana stanu należności -3 667 -4 129
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 750 2 670
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -481 -712
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 326 -309
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 102 0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 73
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym: 29
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
a) w pozostałych jednostkach 29
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 29
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 212 280
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 174 280
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Na aktywa finansowe, w tym: 39
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
a) w pozostałych jednostkach 39
nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe 39
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -111 -280
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 1 821 53
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 1 821 53
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 1 463 523
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 1 030 279
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 393 279
3. Odsetki 40 18
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 357 -470
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 573 -1 059
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 573 -1 059
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 327 1 625
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 900 565
- o ograniczonej możliwości dysponowania 242 192
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Informacja_dodatkowa.pdfInformacja_dodatkowa.pdf INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki