REKLAMA
WAŻNE

MEGARON S.A.: wyniki finansowe

2019-09-27 08:04
publikacja
2019-09-27 08:04
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

8. BILANS

9. POZYCJE POZABILANSOWE

10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Megaron_Sprawozdanie_z_badania_PSR_2q_2019_B-think_250919.pdf  (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
7_oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_spolki.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
informacja_dodatkowa.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 22 561 23 237 5 260 5 481
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 848 3 192 431 753
III. Zysk (strata) brutto 1 780 3 164 415 746
IV. Zysk (strata) netto 1 439 2 332 335 550
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 839 2 188 895 516
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 753 -2 193 -1 108 -517
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 111 95 259 22
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 197 91 46 21
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 28 665 19 965 6 742 4 577
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 073 17 883 5 426 4 100
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 711 4 446 638 1 019
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 512 8 720 3 648 1 999
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 871 14 487 3 968 3 321
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 540 540 127 124
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,53 0,86 0,12 0,20
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,53 0,86 0,12 0,20
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 6,25 5,37 1,47 1,23
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 6,25 5,37 1,47 1,23
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Megaron_Sprawozdanie_z badania_PSR_2q 2019_B-think 250919.pdfMegaron_Sprawozdanie_z badania_PSR_2q 2019_B-think 250919.pdf Sprawozdanie firmy audytorskiej

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
7_oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności.pdf7_oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności.pdf Oświadczenie zarządu ws prawie rzetelnosći sporządzenia sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-27 Piotr Sikora Prezes Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_spolki.pdfsprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_spolki.pdf Sprawozdanie Zarządu

BILANS
Noty w tys.
półrocze / 2019 2018 półrocze / 2018
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 28 665 23 815 19 965
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 87 102 137
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 28 233 23 462 19 453
3. Należności długoterminowe 3 7 8
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Od pozostałych jednostek 3 7 8
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 341 245 367
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 336 238 344
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5 7 23
II. Aktywa obrotowe 11 278 9 627 12 405
1. Zapasy 3 221 2 629 2 766
2. Należności krótkoterminowe 7 319 6 716 8 255
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek 7 319 6 716 8 255
3. Inwestycje krótkoterminowe 336 139 1 064
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 336 139 1 064
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 336 139 1 064
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 402 143 321
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 39 943 33 442 32 370
PASYWA
I. Kapitał własny 16 871 15 431 14 487
1. Kapitał zakładowy 540 540 540
2. Kapitał zapasowy 9 413 9 413 9 413
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 2 2 2
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 5 476 2 200 2 200
Zysk (strata) z lat ubiegłych
5. Zysk (strata) netto 1 439 3 276 2 332
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 073 18 010 17 883
1. Rezerwy na zobowiązania 1 548 881 1 352
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 682 729 565
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 292 153 292
a) długoterminowa 43 47 61
b) krótkoterminowa 248 105 231
1.3. Pozostałe rezerwy 574 495
długoterminowe
a) krótkoterminowe 574 495
2. Zobowiązania długoterminowe 2 711 5 162 4 446
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 2 711 5 162 4 446
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3. Zobowiązania krótkoterminowe 15 512 8 759 8 720
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek 15 337 8 683 8 569
3.2. Fundusze specjalne 174 76 151
4. Rozliczenia międzyokresowe 3 302 3 208 3 365
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 302 3 208 3 365
a) długoterminowe 2 774 2 918 3 075
b) krótkoterminowe 528 289 289
P a s y w a r a z e m 39 943 33 442 32 370
Wartość księgowa 16 871 15 431 14 487
Liczba akcji (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,25 5,72 5,37
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,25 5,72 5,37
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys.
półrocze / 2019 2018 półrocze / 2018
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych z tytułu
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / 2019 półrocze / 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 22 561 23 237
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 22 495 23 115
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 66 122
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 978 11 957
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 11 939 11 889
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 39 68
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 10 583 11 280
IV. Koszty sprzedaży 5 415 5 302
V. Koszty ogólnego zarządu 3 476 2 940
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 691 3 038
VII. Pozostałe przychody operacyjne 253 255
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 42 15
2. Dotacje 145 145
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 7
4. Inne przychody operacyjne 64 89
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 97 101
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 34 18
2. Inne koszty operacyjne 63 83
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 848 3 192
X. Przychody finansowe 17 60
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 2
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 17 59
XI. Koszty finansowe 85 89
1. Odsetki w tym: 73 80
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 12 8
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 1 780 3 164
XIII. Podatek dochodowy 340 832
a) część bieżąca 486 832
b) część odroczona -145
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto 1 439 2 332
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 439 2 332
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 700 000 2 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,53 0,86
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 700 000 2 700 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,53 0,86
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 2019 2018 półrocze / 2018
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 15 431 14 721 14 721
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 15 431 14 721 14 721
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 540 540 540
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 540 540 540
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 9 413 10 074 10 074
2.1. Zmiany kapitału zapasowego -661 -661
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
a) zmniejszenia (z tytułu) 661 661
- pokrycia straty 661 661
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 9 413 9 413 9 413
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 2 2 2
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2 2 2
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 2 200 4 765 4 765
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 3 276 -2 565 -2 565
a) zwiększenia (z tytułu) 3 276
- -podział wyniku finnasowego 3 276
b) zmniejszenia (z tytułu) 2 565 2 565
- - wypłata dywidendy 2 565 2 565
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 476 2 200 2 200
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 276 -661 -661
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 276
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 276
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 3 276
- - podzial wyniku finnasowego 3 276
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 661 661
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 661 661
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
a) zmniejszenia (z tytułu) 661 661
- - pokrycie straty z zysku z lat ubiegłych 661 661
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6. Wynik netto 1 439 3 276 2 332
a) zysk netto 1 439 3 276 2 332
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 16 871 15 431 14 487
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 16 871 15 431 14 487

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2019 półrocze / 2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 1 439 2 332
II. Korekty razem 2 400 -143
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 1 027 842
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 73 62
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -42 -15
4. Zmiana stanu rezerw 666 786
5. Zmiana stanu zapasów -592 -378
6. Zmiana stanu należności -600 -1 312
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 129 573
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -262 -702
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 3 839 2 188
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 194 148
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 194 148
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 4 947 2 342
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 947 2 342
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -4 753 -2 193
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 2 536 1 171
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 2 536 1 171
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 1 425 1 076
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 1 352 1 000
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 14
3. Odsetki 73 62
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 111 95
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 197 91
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 197 91
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 139 973
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 336 1 064
- o ograniczonej możliwości dysponowania 190 150
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
informacja_dodatkowa.pdfinformacja_dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki