REKLAMA

MEDICOBIO: Zmiana statutu Spółki oraz zmiana adresu Spółki

2021-09-17 15:00
publikacja
2021-09-17 15:00
Zarząd Medicofarma Biotech S.A. ("Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu od pełnomocnika Spółki w dniu 17 września 2021 r. informacji o zarejestrowaniu w dniu 16 września 2021 r. w rejestrze przedsiębiorców zmian Statutu Spółki, obejmujących m.in. zmianę siedziby Spółki na Warszawę.

- Dotychczasowe brzmienie §1 ust. 3 Statutu Spółki:
„3.Siedzibą Spółki jest Dąbrowa Górnicza.”
- Nowe brzmienie §1 ust. 3 Statutu Spółki:
„3.Siedzibą Spółki jest Warszawa.”;

- Dotychczasowe brzmienie §9 ust. 1 Statutu Spółki:
„1.Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki Akcyjnej INBOOK S.A.”
- Nowe brzmienie §9 ust. 1 Statutu Spółki:
„1.Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki.”;

- Dotychczasowe brzmienie §9 ust. 8 Statutu Spółki:
„8.W przypadku, gdy z jakiejkolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie opróżnione, Rada Nadzorcza uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu do wymaganej przepisami prawa liczby. W takim wypadku każdy z Członków Rady Nadzorczej uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej. Członkiem Rady Nadzorczej zostaje osoba, która w głosowaniu tajnym uzyskała najwięcej głosów Członków Rady.”
- Nowe brzmienie §9 ust. 8 Statutu Spółki:
„8.W przypadku wygaśnięcia, w skutek śmierci lub rezygnacji, mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do dokooptowania w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów wszystkich tych członków, przy czym w przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw uchwale, głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest decydujący. Mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygaśnie, jeżeli jego wybór nie zostanie zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie, które zostanie zwołane jako pierwsze po powołaniu członka Rady Nadzorczej w sposób określony w zdaniu poprzednim. W danym czasie, w skład Rady Nadzorczej może wchodzić nie więcej niż dwóch członków powołanych w trybie niniejszego postanowienia, co do których nie została podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu ich powołania. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej, dokonanego w sposób określony w zdaniu pierwszym, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady Nadzorczej na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej w związku z brakiem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie nie wpływa na skuteczność uchwał oraz czynności nadzorczych, w których podejmowaniu brał udział.”;

- Dotychczasowe brzmienie §11 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki:
b)wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania;

- Nowe brzmienie §11 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki:
„b)wybór firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdania finansowego Spółki;”;

- Dotychczasowe brzmienie §12 Statutu Spółki:
㤠12
1.Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.
2.Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce.
3.Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia.
4.Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada.
5.Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej.
6.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować. Członkowie Rady mogą oddawać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.”;
- Nowe brzmienie §12 Statutu Spółki:
㤠12
1.Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.
2.Z zastrzeżeniem ust. 7, posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce.
3.Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia.
4.Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada.
5.Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej.
6.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować. Członkowie Rady mogą oddawać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
7.W posiedzeniu Rady, w tym w głosowaniu uchwał Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (udział zdalny). Szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin Rady Nadzorczej.”

- Dotychczasowe brzmienie §15 ust. 3 Statutu Spółki:
„3.Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.”
- Nowe brzmienie §15 ust. 3 Statutu Spółki:
„3.Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub jej likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się również na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.”

- Dotychczasowe brzmienie §3a Statutu Spółki:
㤠3a
1.Upoważnia się Zarząd, na zasadach przewidzianych w art. 444-447, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 457.337,00 zł (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych), w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).
2.Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 maja 2015 roku.
3.Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
4.W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, w drodze jednej lub kilku emisji akcji.
5.Upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zawiera uprawnienie Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.
6.Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może, w całości lub w części, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w drodze każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
7.Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.
8.Zarząd jest umocowany do zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.
9.Uchwała Zarządu w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, wymaga formy aktu notarialnego oraz zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.”
- §3a Statutu Spółki został uchylony.

W załączeniu Zarząd przekazuje aktualną treść tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż z dniem wpisania w rejestrze przedsiębiorców zmiany siedziby Spółki z Dąbrowy Górniczej na Warszawę, nastąpiła również zmiana adresu Spółki z: ul. Walentego Roździeńskiego 11, 41-308 Dąbrowa Górnicza, na: ul. Sokołowska 9/U19, 01-142 Warszawa.

Ponadto, do rejestru przedsiębiorców wpisana została informacja o utworzeniu oddziałów Spółki w Lublinie oraz w Poznaniu.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 i 15 oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Cezary Kilczewski – Prezes Zarządu


Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki