REKLAMA

MAKARONY POLSKIE S.A.: wyniki finansowe

2021-09-29 18:15
publikacja
2021-09-29 18:15
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_IP_2021-ESPI.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GMP_IP_2021-ESPI.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_SSF_Makarony_Polskie_30062021-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_JSF_Makarony_Polskie_30062021-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
Dane skonsolidowane Grupa Makarony Polskie
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 82 068 100 505 18 048 22 630
II. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej 4 569 5 985 1 005 1 348
III. Zysk (strata) brutto 4 234 5 044 931 1 136
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 3 352 3 973 737 895
V. EBIT 4 569 5 985 1 005 1 348
VI. EBITDA (EBIT + amortyzacja) 8 583 9 723 1 888 2 189
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 410 3 694 750 832
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 1 526 -7 749 - 336 - 1 745
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 1 728 3 757 - 380 846
X. Przepływy pieniężne netto, razem 156 - 298 34 - 67
XI. Aktywa razem *** 178 602 180 537 39 507 39 121
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania *** 90 047 95 334 19 919 20 658
XIII. Zobowiązania długoterminowe *** 39 230 42 439 8 678 9 196
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe *** 50 817 52 895 11 241 11 462
XV. Kapitał własny *** 88 555 85 203 19 588 18 463
XVI. Kapitał podstawowy *** 27 750 27 750 6 138 6 013
XVII. Liczba akcji (w sztukach) 9 250 071 9 250 071 9 250 071 9 250 071
XVIII. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) w okresie danego roku obrotowego 9 250 071 9 250 071 9 250 071 9 250 071
XIX. Zyska/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) * 0,36 0,43 0,08 0,10
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) ** 9,57 9,21 2,12 2,00
Dane jednostkowe spółka Makarony Polskie SA
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 75 794 92 650 16 668 20 861
XXII. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej 3 265 5 173 718 1 165
XXIII. Zysk (strata) brutto 3 011 4 429 662 997
XXIV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 2 388 3 480 525 784
XXV. EBIT 3 265 5 173 718 1 165
XXVI. EBITDA (EBIT + amortyzacja) 6 350 8 043 1 396 1 811
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 953 5 596 649 1 260
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 1 530 - 5 117 - 336 - 1 152
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 1 289 - 876 - 283 - 197
XXX. Przepływy pieniężne netto, razem 134 - 397 29 - 89
XXXI. Aktywa razem *** 155 327 155 836 34 358 33 769
XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania *** 71 134 74 031 15 735 16 042
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe *** 30 663 32 616 6 783 7 068
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe *** 40 471 41 415 8 952 8 974
XXXV. Kapitał własny *** 84 193 81 805 18 623 17 727
XXXVI. Kapitał podstawowy *** 27 750 27 750 6 138 6 013
XXXVII. Liczba akcji (w sztukach) 9 250 071 9 250 071 9 250 071 9 250 071
XXXVIII. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) w okresie danego roku obrotowego 9 250 071 9 250 071 9 250 071 9 250 071
XXXIX. Zyska/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) * 0,26 0,38 0,06 0,09
XL. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) ** 9,10 8,84 2,01 1,92


*Zysk/strata netto na jedną akcję zwykłą =
wynik netto/średnia ważona liczba akcji w okresie**
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą = kapitały własne/liczba akcji na
dany moment bilansowy***Porównywalne dane dotyczące sprawozdania z
sytuacji finansowej według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe IP_2021-ESPI.pdfSprawozdanie finansowe IP_2021-ESPI.pdf Półroczne skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku
Sprawozdanie z działalności GMP IP_2021-ESPI.pdfSprawozdanie z działalności GMP IP_2021-ESPI.pdf Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalnośc i Grupy Makarony Polskie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku
Raport z przeglądu SSF_Makarony Polskie_30062021-sig-sig.pdfRaport z przeglądu SSF_Makarony Polskie_30062021-sig-sig.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego skosolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie
Raport z przeglądu JSF_Makarony Polskie_30062021-sig-sig.pdfRaport z przeglądu JSF_Makarony Polskie_30062021-sig-sig.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Makarony Polskie SA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-29 Zenon Daniłowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki