REKLAMA

KRYNICKI RECYKLING S.A.: wyniki finansowe

2021-09-21 05:18
publikacja
2021-09-21 05:18
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Grupa_KREC_Raport_audytora_I_H_2021..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GRUPA_KREC_sprawozdanie_skonsolidowane_06-2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GRUPA_KREC_sprawozdanie_Zarzadu_06-2021_1H21.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KREC_Raport_audytora_I_H_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 63 272 49 973 13 915 11 252
II. II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 23 260 6 874 5 115 1 548
III. III. Zysk (strata) brutto 22 013 6 562 4 841 1 477
IV. IV. Zysk (strata) netto 17 841 5 685 3 924 1 280
V. V. Zysk (strata) netto, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 17 841 5 685 3 924 1 280
VI. V. Przypływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 068 10 394 5 293 2 340
VII. VI. Przypływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 946 -5 699 -868 -1 283
VIII. VII. Przypływy pieniężne netto z działalności finansowej -15 248 -4 801 -3 353 -1 081
IX. VIII. Przepływy pieniężne netto razem 4 874 -107 1 072 -24
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.06.2021 i 31.12.2020
X. IX. Aktywa razem 237 467 231 315 52 528 50 125
XI. X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 136 937 125 166 30 290 27 123
XII. XI. Zobowiązania długoterminowe 103 561 93 347 22 908 20 228
XIII. XII. Zobowiązania krótkoterminowe 33 376 31 819 7 383 6 895
XIV. XIII. Kapitał własny 100 530 106 149 22 237 23 002
XV. XIV. Kapitał własny, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 100 530 106 149 22 237 23 002
XVI. XIV. Kapitał akcyjny 1 737 1 737 384 376
XVII. XV. Średnia ważona liczba akcji 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
XVIII. XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,03 0,33 0,23 0,07
XIX. XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,79 5,95 1,28 1,33
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XX. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 60 434 48 259 13 290 10 866
XXI. II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 22 752 6 669 5 003 1 502
XXII. III. Zysk (strata) brutto 21 585 6 447 4 747 1 452
XXIII. IV. Zysk (strata) netto 17 413 5 570 3 829 1 254
XXIV. V. Przypływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 23 791 10 031 5 232 2 259
XXV. VI. Przypływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 852 -5 595 -847 -1 260
XXVI. VII. Przypływy pieniężne netto z działalności finansowej -15 065 -4 543 -3 313 -1 023
XXVII. VIII. Przepływy pieniężne netto razem 4 874 -107 1 072 -24
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.06.2021 i 31.12.2020
XXVIII. IX. Aktywa razem 233 029 226 548 51 546 49 092
XXIX. X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 133 578 121 066 29 547 26 234
XXX. XI. Zobowiązania długoterminowe 102 441 92 002 22 660 19 936
XXXI. XII. Zobowiązania krótkoterminowe 31 137 29 064 6 888 6 298
XXXII. XIII. Kapitał własny 99 451 105 482 21 998 22 857
XXXIII. XIV. Kapitał akcyjny 1 737 1 737 384 376
XXXIV. XV. Średnia ważona liczba akcji 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
XXXV. XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,00 0,32 0,22 0,07
XXXVI. XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,73 5,93 1,27 1,33
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Grupa KREC Raport audytora I H 2021..pdfGrupa KREC Raport audytora I H 2021..pdf Grupa KREC Raport audytora I H 2021.
GRUPA_KREC_sprawozdanie_skonsolidowane_06-2021.pdfGRUPA_KREC_sprawozdanie_skonsolidowane_06-2021.pdf GRUPA_KREC_sprawozdanie_skonsolidowane I H 2021
GRUPA_KREC_sprawozdanie_Zarządu_06-2021_1H21.pdfGRUPA_KREC_sprawozdanie_Zarządu_06-2021_1H21.pdf GRUPA KREC Sprawozdanie Zarzadu I H 2021
KREC Raport audytora I H 2021.pdfKREC Raport audytora I H 2021.pdf KREC Raport audytora I H 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-21 Adam Krynicki Prezes Zarządu
2021-09-21 Paweł Narcyz Kołakowski Członek Zarządu
2021-09-21 MOnika Kwiatkowska-Pająk Główna Księgowa
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki